Konsulentuddannelsens del 1
Første del af DISPUKs 2-årige konsulentuddannelse
Holdet er startet men det er muligt at være med fra anden mødegang.

Den 11. juni 2020, Snekkersten

Kursusnr.: 20-710 Tilmeld nu

Grundlæggende metoder & professionel identitet
Konsulentarbejde med individer og grupper 


Denne efteruddannelse henvender sig til alle der arbejder med konsulentfunktioner i offentlig og privat virksomhed, i fagforeninger, på uddannelsessteder, i frivillige organisationer, NGO’er mm, hvad enten det er som proces- eller ekspertkonsulent.

Uddannelsesforløbet er baseret på DISPUKs mere end tyve års erfaringer med at omsætte og videreudvikle relevant teoretisk inspiration til konkrete, umiddelbart anvendelige praksisser, der er overraskende enkle og særdeles brugbare i konsultativt arbejde.

Underviserne er - udover at være erfarne undervisere - selv aktive konsulenter og trækker på mange års erfaring med narrativ inspiration i det konsultative arbejde.

Der arbejdes og eksperimenteres med hele spændet af konsultative praksisser og processer – fra individuel coaching og samtalekonsultationer til konsultative forløb i grupper, afdelinger og organisationer. Der fokuseres især på de komplekse organisatoriske problemstillinger og perspektiver på uddannelsens andet år.

Uddannelsen fokuserer på konsulentens veje fra forhandling og planlægning til den konkrete udførelse af opgaven – fx i forhold til coaching, organisations- og personaleudvikling, konflikthåndtering, fusioner, beslutningsprocesser, teambuilding og opgradering og styrkelse af viden og færdigheder samt kulturudvikling og kulturforandring.

Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem oplæg, øvelser, refleksion og konkrete konsultationer med deltagere på holdet og organisationer udefra.


Der fokuseres løbende på at omsætte ideer og teknikker til praksisser der kan anvendes i deltagernes dagligdag.

Den brede deltagersammensætning på denne konsulentuddannelse er med til at skabe gensidig inspiration og forløbet er tilrettelagt på en sådan måde, at hver enkelt kursist får mulighed for at omsætte teori og praksis, så den bliver relevant i netop hans/hendes konkrete dagligdag.

Uddannelsen tages som et samlet 2-årigt forløb, eller alternativt som to selvstændige dele af et års varighed. For at deltage på 2. del, forudsættes det, at man har gennemført 1. del eller har tidligere uddannelse svarende hertil.

Uddannelsesforløbets praktiske udformning:

 • Uddannelsen består af 2 dele – begge af et års varighed.
 • Undervisningen foregår i moduler af to eller tre dages varighed, i alt 14 dage pr. år, svarende til 84 timer pr. år og 168 timer sammenlagt for begge år eller 112 lektioner pr. år og 224 lektioner sammenlagt for begge år (en lektion svarer til 45 minutter). 
 • Undervisningen foregår som eksternat i DISPUK’s lokaler kl. 9.00 – 16.00
 • Herudover mødes deltagerne 7 x 1 dag (42 timer / 56 lektioner) i mindre studiegrupper uden undervisere. 
 • Studiegrupperne aftaler selv mødested. Studiegrupperne fungerer som fora for refleksion over teori, for træning af færdighed og for professionel sparring
 • Deltagerne arbejder undervejs med individuelle opgaver i form af bl.a. interviews og mindre skriftlige arbejder (breve og essays), hvor den læste litteratur sættes i relation til deltagerens egen praksis.
 • Deltagerne læser til hver undervisningsgang 50–100 sider litteratur på dansk og engelsk. Litteraturen kan til tider være vanskeligt tilgængelig.
 • Mod slutningen af forløbet gennemfører hver studiegruppe sammen en selvstændig konsultation sammen med en organisation eller dele heraf. I den forbindelse må påregnes mindst 1 yderligere dag i studiegruppen.
 • Refleksioner over erfaringer med den gennemførte konsultation fremlægges på holdet den sidste undervisningsgang.

Ved fuld gennemførelse af hver del af uddannelsen udstedes et uddannelsesbevis. Ved fuld gennemførelse forstås højst 3 dages fravær i alt. Har kursisten mere fravær udstedes et deltagerbevis med angivelse af fremmøde.

Adgangskriterier:

Forløbet regnes for en efteruddannelse. Der arbejdes med udgangspunkt i den enkeltes aktuelle praksis, hvorfor det er et krav, at man arbejder i et konsulentjob eller i et job som indbefatter konsultative funktioner. Man skal være i stand til at læse teoretiske artikler på dansk (og enkelte på engelsk).

Bøger, som skal anskaffes af kursisterne på uddannelsen.

 • Christie, Nils (2012):Små ord om store spørgsmål. Forlaget Mindspace
 • Holmgren, Anette og Holmgren, Allan (red) (2015): Narrativ supervision og vejledning.DISPUKs Forlag
 • Westmark, Thilde, Offenberg, Lasse, m.fl (2012): Konsulent. Men hvordan? Narrativt konsulentarbejde i praksis. Akademisk forlag.
 • White, Michael (2007): Kort over narrative landskaber. Hans Reitzels Forlag
 • Winslade, John & Gerald Monk (2008): Practicing Narrative Mediation. San Francisco: Jossey-Bass
 • Holmgren, Allan (2019): Fortæl. Introduktion til narrativt konsulentarbejde. DISPUKs forlag.

5 ud af 6 af bøgerne kan købes på www.dispuksforlag.dk mens Winslade, John & Gerald Monk (2008): Practicing Narrative Mediation skal købes på Saxo eller lånes på biblioteket. 


Studiegrupper:

Såfremt deltagersammensætningen giver mulighed for det, etableres der studiegrupper både på Sjælland og Jylland. 

Man finder overnatningsmuligheder i Snekkersten og Helsingør på vores hjemmeside ved at klikke her

Om uddannelsens første år:

Denne avancerede konsulentuddannelse adresserer på et velfunderet narrativt og poststrukturalistisk grundlag konsulentens opgaver og dilemmaer og giver inspiration og fornyelse til konsulentens arbejde.

Konsulenter står i den særlige situation, at de skal lede processer, der gør det muligt for personer, grupper og organisationer at gå videre uden konsulenten.

Konsulentarbejde rejser løbende en række spørgsmål. Bl.a. disse:

 • Hvordan kan man styrke forandringsprocesser, så de ikke stopper i samme øjeblik konsulenten går ud af døren?
 • Hvordan kan man navigere i og bidrage til at håndtere de komplekse organisatoriske virkeligheder med kampe, intriger, forskelligt rettede forventninger og krav, på måder, der giver muligheder for de involverede parter til at bevæge sig, blive styrket og komme videre med deres arbejde – og i deres liv?


Der vil det første år blive arbejdet med følgende hovedtemaer:

 • Skabelse af mening: Introduktion til narrative og poststrukturalistiske begreber i konsulentarbejdet og til narrativ praksis
 • At lytte og stille spørgsmål, så bevægelse bliver mulig.
 • Om handlingernes og meningernes landskaber
 • Konsulentens positioner og positioneringsbegrebet  -  introduktion til begreber om moderne magt og diskurser i konsulentarbejdet
 • Coaching, supervision og sparring i et organisatorisk perspektiv (Allan Holmgren er gæstelærer)
 • Henvendelser og invitationer til konsulenten, forhandling af opgaver og organisationskonsultationer i praksis

De første moduler tager udgangspunkt i centrale begreber for konsulenten som f.eks. -, meningsskabelse, narrativitet og positioner. Her startes den fortløbende træning af konsulentens vigtigste redskaber: at lytte, at udfolde fortællingerne, at spørge nysgerrigt og tilrettelægge processer der kan bidrage til refleksion, skabelse af mening og give mulighed for forandring.

Der trænes i øvelser og coachende samtaler på holdet og på 4. modul kommer gæster udefra til coaching.

Derefter tages de første fælles skridt ind i arbejdet med organisationer. Til en start fokuserer vi på at håndtere henvendelser og opgaveforhandlinger, på måder der gør at opgaver kan lykkes. Mod årets slutning inviteres en eller flere organisationer på besøg til konsultation.


Begreber og temaer sættes undervejs i relation til konsulentens forskellige funktioner og udfordringer gennem egne cases og indbyrdes minikonsultationer. Øvelserne vil således for det meste have både et element af træning af en bestemt del af konsulentens færdigheder samt et indholdselement, hvor det samtidigt er muligt at forholde sig til egne udfordringer. 

Om uddannelsens 2. del:

På 2. del er der fokus på arbejdet med grupper og organisationer, og der vil blive arbejdet med følgende hovedtemaer:

 • Individ og organisation: Om at tale med individer så organisationer kan bevæge sig
 • Forandring, forvandling, bevægelse
 • Ledelse, beslutninger og planlægning af processer – konsulentens positioner
 • Konflikter og konflikthåndtering (gæsteunderviser: Professor John Winslade, USA)
 • Kulturforandringsprocesser
 • Professionelle identiteter og kompetenceudvikling

Fokus vil på 2.del i endnu højere grad være på de mere komplekse dele af den konsultative praksis i organisationer som f.eks. arbejdet med større grupper, længerevarende processer og konflikthåndtering.

Der vil på dette år være et modul med en gæsteunderviser. De sidste år har vi trukket på John Winslade, der har været førendeworldwidei at omsætte narrative ideer til  konflikthåndteringspraksis: Narrativ mediation.

Desuden vil der på to moduler være konsultationer med en eller flere gæsteorganisationer. På 2. del vil disse konsultationer i højere grad blive forberedt og gennemført af deltagerne på egen hånd med underviserne som sparringspartnere.

Svendestykket:

Mod slutningen af 2. del planlægger, gennemfører og evaluerer studiegrupperne hver et selvstændigt konsultativt projektforløb - et ’svendestykke’ - i form af en konsultation med en organisation. Studiegruppen fremlægger egne planer, erfaringer og overvejelser på sidste undervisningsgang.

Generelt om efteruddannelsen:

Den sigter mod at udvikle og træne deltagernes færdigheder til:

 • At mestre de narrative metoder
 • At få overblik over og at navigere i mangeartede og komplekse sammenhænge
 • At være medskaber af og at bidrage til forhandling af opgavens indhold og form
 • At skabe rammer for og styre forskellige former for konsultative samtaler
 • At bidrage til at skabe bevægelse, så ”kunderne” kommer videre gennem spørgsmål der skaber refleksion og kreativitet
 • At indtage relevante positioner i forhold til andre involverede parter
 • At få en høj etisk bevidsthed om den magt man uvægerligt udøver som konsulent
 • At igangsætte og styre forandrings-, lærings- og udviklingsprocesser,
  hvor involverede parter bliver inddraget på måder, der kan skabe engagement og ejerskab
 • At afholde og lede møder, på måder, der styrker kvaliteten på møderne
 • At håndtere og mediere konflikter

Uddannelsen tager teoretisk udgangspunkt i:

 • Narrativ forståelse og praksis, som især Jerome Bruner, Michael White og John Winslade har formuleret den
 • Post-strukturalistiske teorier - herunder diskurs- og magtteori - med inspiration fra bl.a. Michel Foucault og Gilles Deleuze


Uddannelsens elementer:

Uddannelsen indeholder mange forskellige elementer, som tilstræber at gøre læring og refleksioner på flere niveauer mulig, bl.a.:

 • Oplæg om metoder og erfaringer med deres omsætning til konkret konsulentpraksis
 • Refleksioner i mindre grupper
 • Inddragelse af undervisernes og deltagernes eksempler og erfaringer fra konsulentpraksis
 • Praktiske øvelser, f.eks. i lytte- og interviewteknik, coaching, indledende forhandlinger, konsulentarbejde med og i grupper
 • Gæstekonsultationer, hvor deltagerne får lejlighed til at arbejde med coaching og organisationskonsultation
 • Øvelser, drøftelser og konsultationer med afsæt i deltagernes problemstillinger og erfaringer fra egen praksis
 • I studiegrupperne drøftes den læste teori, der arbejdes med øvelser samt med coaching og konsultationer i forhold til deltagernes praksis. Studiegruppen bliver således et centralt forum for træning og refleksion. Deltagerne arbejder sammen om mange forskellige typer øvelser og refleksioner på kryds og tværs på holdet samt i studiegrupperne. Dette giver rig lejlighed til netværksdannelse og til inspiration, berigelse og faglig sparring i forhold til egen praksis.


Indhold:

 • Introduktion til narrativ og poststrukturalistisk teori og omsætningen af den til relevant hverdagspraksis.
 • Indgående træning af narrative metoder, såkaldte ”kort”, der styrker konsulenten i alle faser af dennes arbejde med andre faggrupper: Eksternaliserende samtaleformer, bevidning, genforfattende samtaler.
 • Uddannelsen fokuserer på alle aspekter af konsulentarbejdet: Fra indledende kontakt og forhandling af opgaven, over coachende og rådgivende samtaler til design af arbejdet med grupper og – på uddannelsens anden del – design af større organisatoriske processer.
 • Læsning af metodiske og teoretiske tekster – ca. 50-100 sider til hver undervisningsgang.
 • Møder i mindre studiegrupper mellem undervisningsgangene: Drøftelse af teori, træning af metoder samt supervision af og konsultationer til deltagernes konkrete problemstillinger (dvs. etablering generative læringsfællesskaber/netværk).

Udbytte:

 • Man får et grundlæggende kendskab til de centrale narrative metoder og begreber gennem træningen og drøftelserne både på selve undervisningsgangene og i studiegrupperne – fra samtaler og coaching af individer i forhold til problemer, udvikling og bevægelse til konflikthåndtering og design af forandringsprocesser i mindre grupper.
 • Man vil endvidere komme til at eksperimentere med og få en god fornemmelse af, hvordan man kan anvende bevidning på forskellige måder.
 • Man får et godt teoretisk overblik.
 • Man får mulighed for at styrke sin personlige identitet som konsulent, fordi man kommer tættere på det, som er vigtigt for én i sit arbejde. 


Har du spørgsmål til konsulentuddannelsens form og indhold, så er du altid velkommen til at kontakte underviserne direkte enten via mail eller telefon:

Lasse Offenberg: mail offenberg@dispuk.dk – telefon 41 10 00 36
Eva Kragh: mail kragh@dispuk.dk – telefon 60 13 45 35

Underviser(e): Eva Kragh og Lasse Offenberg
Datoer: Undervisning (14 dg): Den 14.-15/5, 11.-12/6, 17.-19/8 (3dg) 17.-18/9, 28.-29/10 og 30/11+1.-2/12 , kl. 9-16.

Studiegrupper (7 dg): Den 25/5, 18/6, 12/8, 25/8, 6/10, 2/11 og 20/11. Kan ændres når grupperne er etableret, hvilket sker på første mødegang.
Sted: DISPUK 1, Snekkersten Stationsvej 13, 3070 Snekkersten
Deltagerantal: Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris: 37.250 kr. Momsfrit Der gives 20% rabat til ikke-cvr registrerede privatbetalere (kr. 29.800)
Tilmeldingsfrist: Den 1. april 2020
Kursusnr.: 20-710
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Eva Kragh
Eva Kragh CV
Lasse Offenberg
Lasse Offenberg CV
Læs mere

Konsulentuddannelsens del 1
Første del af DISPUKs 2-årige konsulentuddannelse
Holdet er startet men det er muligt at være med fra anden mødegang.

Underviser(e):
Eva Kragh og Lasse Offenberg
Datoer:
Undervisning (14 dg): Den 14.-15/5, 11.-12/6, 17.-19/8 (3dg) 17.-18/9, 28.-29/10 og 30/11+1.-2/12 , kl. 9-16.

Studiegrupper (7 dg): Den 25/5, 18/6, 12/8, 25/8, 6/10, 2/11 og 20/11. Kan ændres når grupperne er etableret, hvilket sker på første mødegang.
Sted:
Snekkersten
Deltagerantal.:
Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris.:
37.250 Momsfrit Der gives 20% rabat til ikke-cvr registrerede privatbetalere (kr. 29.800)
Tilmeldingsfrist:
1. april 2020
Kursusnr.:
20-710
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

JOAN BRUUN ANDERSEN

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Joan, hvis du er i tvivl:

Sted:

DISPUK 2
Strandvejen 202 A
3070 Snekkersten
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk