,

Specialistuddannelse i narrativ psykoterapi

Tag en 2-årig klinisk specialistuddannelse i narrativ psykoterapi og styrk din teoretiske forståelse og dit praktisk-terapeutiske fundament. Uddannelsen er for psykologer, læger, præster og andre akademikere.

DISPUK har siden 1996 udbudt specialistuddannelser i narrativ og poststrukturalistisk psykoterapi. Uddannelsen giver et teoretisk og metodisk fundament for at forstå og behandle nutidens lidelser, problematikker og magtforhold – både individuelt, relationelt, i par og familier – samt en forståelse af organisatorisk og kulturel kompleksitet.

Formål

Formålet med uddannelsen er at opnå en omfattende specialisering og træning i narrativ og poststrukturalistisk psykoterapeutisk praksis og teori baseret på kulturel psykologi. Formålet er at udvikle, styrke og forfine den enkelte deltagers personlige og professionelle repertoire i forhold til forskellige klientgrupper og problemstillinger. Uddannelsen sigter mod, at deltagerne selvstændigt kan anvende de forskellige narrative idéer samt inddrage poststrukturalistisk tænkning og narrativ praksis i eget arbejde. Specialistuddannelsen lægger i hele forløbet stor vægt på praktisk træning via øvelser, supervision og demonstration af samtaler. Det teoretiske fundament udfoldes gennem litteratur og oplæg fra underviserne. Specialistuddannelsen bygger på metodiske principper og færdigheder udviklet indenfor den narrative terapi, der især er grundlagt af den australske terapeut Michael White. Med udgangspunkt i de narrative metoder inddrager uddannelsen centrale perspektiver af den psykoterapeutiske praksis, herunder den terapeutiske relation, terapeutens egne fortællinger og historie, terapeutisk magt, etik og dominerende diskurser omkring terapi

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod psykologer, læger, præster og andre akademikere med relevant baggrund, der beskæftiger sig med psykoterapi og samtaler i praksis, og som ønsker at få et detaljeret kendskab til narrativ og poststrukturalistisk psykoterapi i teori og praksis.

Der kan desuden deltage op til 25% ikke-akademikere med anden relevant uddannelse og beskæftigelse, som f.eks. socialrådgivere, lektorer på forskellige voksenundervisningssteder, pædagoger med overbygninger som arbejder med behandling på psykiatriske afdelinger, døgn-behandlingssteder eller har samtaler/krise og konflikthåndtering i folkeskolen.

Ved ansøgning til efteruddannelsen, skal man redegøre for sin baggrund for at søge om optagelse. Herunder uddannelsesbaggrund og tidligere erfaringer med praksis.

Det er et kriterie for alle deltagere, at man har eller kan etablere en praksis med terapeutiske samtaler senest ved uddannelsens opstart. For psykologer, der søger specialistgodkendelse, skal samtalerne foregå i en kontekst der er relevant ift. det speciale der søges godkendelse i.

Undervisningsform

Undervisningsformen på efteruddannelsen vil bestå af grundige, gennemarbejdede teoretiske og metodiske oplæg, live- og videodemonstration af narrativt arbejde, metodisk træning af den narrative praksis, drøftelser af konkrete sager og problemstillinger samt brug af skriftlige refleksioner og breve.

Forløb

Det 2-årige forløb omfatter i alt 30 dages fremmøde på hverdage fordelt over 2 år. Hver år består af 5 undervisningsmoduler af 2 dages varighed samt 5 enkeltdage med supervision i gruppe. Der undervises kl. 9-16 på alle mødedage. Herudover mødes man i studiegrupper mellem modulerne. Supervisionsdatoerne er som udgangspunkt lagt i forbindelse med studiegruppedagene.

Der vil hvert år inviteres en faglig relevant gæstelærer til at undervise på en af holdets fastlagte undervisningsgange.

Supervision
Supervision foregår i grupper af maks. 8 deltagere. Der afholdes 5 supervisionsdage pr. år. Det er et krav at deltagerne er til stede alle 5 dage pr. år, for at få dokumentation på 60 timers supervision ved uddannelsens afslutning. Ved eventuel sygdom har man mulighed for at tilkøbe de timer, man måtte mangle.

De enkelte deltagere medbringer på skift dvd/ audio optagelser af deres terapeutiske samtaleforløb (med familier, par, børn & unge) med transskriptioner af det, som de ønsker at fremlægge. Dette giver – sammen med dvd/audio af samtalerne – den bedste mulighed for supervisor og deltagerne i gruppen, til at forholde sig fagligt, metodisk til det medbragte. Supervisor giver tilbagemelding/faglige input mm med baggrund i narrative ideer/teorier, principper/etikker og praksisser. 

Alle deltagerne i gruppen er aktive omkring forskellige narrative praksisser ift tilbagemeldinger til den supervisand som har medbragt sine klip. Der udarbejdes ofte skriftlige dokumenter. Dette kan være såvel til supervisanden som til den/de personer som er ”klienter” på det viste materiale.

Der forventes en bevægelse hos supervisanden over de to år i retning mod større faglig og praktisk udvikling af narrative, poststrukturalistiske, terapeutiske teoretiske, etiske, kulturelle og metodiske praksisser. I den forbindelse lægges der også vægt på kursistens såvel faglige som personlige udvikling og refleksioner over egen magt, egne personlige udfordringer mm, ift sin position som terapeut. 

Studiegrupper

Der vil på hvert hold blive etableret studiegrupper. Studiegrupperne mødes mellem de enkelte undervisningsmoduler 4 hele dage pr. år. Deltagelse i studiegruppen er obligatorisk og en del af uddannelsesforløbet. Studiegrupperne etableres på det første modul.

Litteratur

Eksamensform

Litteratur oplyses efter sidste tilmeldingsfrist.

Der skal ikke laves nogen skriftlig opgave efter ordning i Dansk Psykologforenings regi. Se evt. felt for kursusbevis ift. gennemførelse af uddannelse.

Adgangskriterier

For at blive optaget på specialistuddannelsen skal ansøgeren beskæftige sig med psykoterapi i praksis og have en uddannelse som:

 • cand.psych. 
 • cand.pæd.psych. 
 • mag.art. i psykologi 
 • læge med erfaring inden for psykoterapi 
 • alment praktiserende læge 
 • præst
 • filosof
 • have anden relevant akademisk baggrund
 • have en for uddannelsesforløbet relevant beskæftigelse

Hvis psykologer, der deltager, ikke har autorisation kan dele af forløbet tælle som kvalifikation med henblik på opnåelse af autorisation, lige så vel som forløbet kan tælle for nyuddannede læger, der er i gang med deres grunduddannelse.

Specialistuddannelsens første to år kan også ses som et supplement til anden terapeutisk efter- eller videreuddannelse afhængigt af, hvordan den enkelte uddannelseskandidat sammensætter sin professionelle efter- og videreuddannelse, samt som vedligeholdelse af uddannelse og efteruddannelse.

Kursusbevis

For at have gennemført efteruddannelsens specialistdel og modtage uddannelsesbevis skal uddannelseskandidaten opfylde følgende krav:

 • Have deltaget i undervisningen i mindst 16 af de 20 skemalagte dage (eller eventuelt i anden af underviserne godkendt relevant supplerende efter-uddannelsesaktivitet). 
 • Have forberedt sig til og gennemført en times fremlæggelse af litteratur mindst én gang sammen med sin studiegruppe.
 • Have afleveret forskellige relevante opgaver imellem mødegangene.
 • Have modtaget supervision på eget terapeutisk arbejde 
 • Have deltaget i øvelser, rollespil og teamarbejde på holdet.
 • Have fremlagt video- eller audiooptagelse af egen praksis med fokus på personligt repertoire og teoretiske pointer i relation hertil (beskrevet i en synopsis på max. 5 sider). Dette er gældende for specialistuddannelsens andet år. 

Både uddannelsesbevis og et evt. deltagerbevis vil specificeret angive det faktiske antal timer, som uddannelseskandidaten har deltaget i undervisningen.

Uddannelsen er godkendt til følgende specialistuddannelse(r)

Specialist i psykoterapi med voksne, 12.4.4.2.2. Klinisk teori og træning indenfor psykoterapi – 90 timer.

Specialist i psykoterapi med børn og unge, 12.4.4.2.2. Klinisk teori og træning indenfor psykoterapi – 90 timer.

Specialist i Sundhedspsykologi med voksne, 11.4.4.2.2. Teori og Intervention i det kliniske arbejde – 30 timer.

Specialist i Sundhedspsykologi med børn og unge, 11.4.4.2.2. Teori og Intervention i det kliniske arbejde – 30 timer.

Specialist i Klinisk Børne- og Ungepsykologi, 6.4.4.2.3. Klinisk teori og træning, i børne- unge psykologi (tidl. Psykoterapeutiske metoder) – 90 timer.

Uddannelsen er administrativt godkendt til 2027 af fagnævnet hos Dansk Psykologforening til brug for emneområde: 12.4.4.2.2. Klinisk teori og træning indenfor psykoterapi (tidligere grundlagsteori, klinisk teori 90 timer) Længerevarende og samlet tilrettelagt uddannelsesforløb i psykoterapi med børn- og unge, og voksne.

Fagnævnet har godkendt undervisere og tilrettelæggelse af supervision. Der udstedes supervisionsbevis for i alt 60 timers supervision.

DISPUK udbyder desuden et narrativt forløb på 8 dages personlig udvikling i gruppe for psykologer og andre akademikere, som tæller 48 timer. Du finder beskrivelse af gruppen her

Narrativ praksis, Narrative samtaler, Terapi

Oplev narrative samtaler live

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Afmelding af efteruddannelser og kurser sker i henhold til følgende betingelser:

For efteruddannelser:
Ved afmelding inden sidste tilmeldingsfrist opkræves 0%
Ved afmelding efter sidste tilmeldingsfrist og inden uddannelsesstart opkræves 50%
Ved afmelding efter uddannelsesstart opkræves 100%

Ved flerårige efteruddannelsesforløb, hæfter man kun økonomisk for et uddannelsesår ad gangen. Et eventuelt afbud til fortsættelse på en efteruddannelse, skal være DISPUK i hænde senest 3 mdr. inden næste uddannelsesårs opstart.

For workshops og kortere kurser:
Ved afmelding inden tilmeldingsfrist opkræves 0%
Ved afmelding efter sidste tilmeldingsfrist opkræves 100%

NB. Man har altid 14 dages fortrydelsesret fra den dag man tilmelder sig. Dette gælder også ved tilmelding efter sidste tilmeldingsfrist.

Specialistuddannelsens undervisere har mange års erfaring med og uddannelse inden for narrativ terapi og er af Dansk Psykologforening godkendt til at varetage undervisningen i psykoterapi og supervision.

Nej. Man skal ikke betale ved tilmelding. Der fremsendes faktura efter sidste tilmeldingsfrist (medmindre andet er angivet i kursusbeskrivelsen).

Ja, er man privatbetalende kan man betale i rater. Man får en faktura på det fulde beløb, som man selv deler op i det antal rater, man ønsker. Det skal være det samme beløb, der indbetales hver gang. Det er et krav, at første rate er betalt inden kursusstart, og at sidste rate er betalt inden uddannelsen afsluttes.

Ja, er man privatbetalende får man 20% rabat på vores længerevarende efteruddannelser – medmindre man får tidskud fra sin arbejdsplads, kompetencefonden eller lignende på kr. 10.000 eller mere. Rabatten gives kun ved fremsendelse af faktura til kursistens privatadresse og man må ikke have et aktivt CVR-nummer registreret.

Parkering i Snekkersten

Der er parkeringsmuligheder på begge adresser og på vejen.

Da Snekkersten Stationsvej er en smal vej, hvor der indimellem kører store lastbiler, må vi henstille til, at man kun parkerer på den side, der vender mod nord. Ellers er der parkeringspladser på Snekkersten Station 3 min. fra DISPUK. Parkering på Parallelvej frabedes, da der ellers ikke er plads til vejens beboere.

Download pdf med kort og symboler – klik her

Parkering i Århus 

Ved Restaurant NorR (Marselisborg havn) er der parkering lige uden for halvøen, hvor Restaurant NorR ligger. Hvis der er mangel på ledige pladser der, er der altid pladser på den store grusplads før svinget.

Der kan parkeres på havnens pladser. Blot skal man huske at registrere sin nummerplade på en Ipad i baren hos  Restaurant NorR, senest 2 timer efter man har parkeret. Parkering gælder frem til kl. 23.59 samme dag

Nej, men vi har her fremhævet nogle af de steder, vi særligt kan anbefale i nærheden af vores undervisningssted i hhv. Snekkersten og Århus.

Klik her for at se opdateret liste på vores faq-side

Ja, på alle vores kurser og uddannelser er der inkluderet morgenmad, frokostbuffet og eftermiddagskaffe/kage.

Vores frokostbuffet er grøn med fokus på årstidens grøntsager. Det er derfor muligt at spise sig mæt, selvom man ikke spiser dagens kødret. Der bruges æg og animalske mejeriprodukter i vores køkken, så det er ikke muligt at spise vegansk. Kontakt kontoret ved eventuelle spørgsmål på dispuk@dispuk.dk

Har du fødevareallergener, så kontakt kontoret for at gøre os opmærksom på det. Aftal også gerne nærmere med køkkenpersonalet, når du møder ind på undervisningsstedet.

15+4 dage pr. år

40.500 kr. inkl. moms

Startdato
(klik her for at se alle datoer)

6. mar 2025 Snekkersten

Tilmeldingsfrist: 10. jan 2025

Prisen er pr. år. Man hæfter økonomisk kun for et uddannelsesår ad gangen.

Underviser

Startdato

6. mar 2025 Snekkersten Tilmeld

DETALJER

Snekkersten - Kursusnr. 25-790

25-790

6. mar 2025

10. jan 2025

15+4 dage pr. år

40.500 kr. inkl. moms

Camilla Schjørring

Min. 12 - maks. 16 deltagere

6. mar 2025 - 7. mar 2025

7. apr 2025

7. maj 2025 - 8. maj 2025

19. maj 2025

11. jun 2025 - 12. jun 2025

18. aug 2025

19. aug 2025

2. okt 2025 - 3. okt 2025

3. nov 2025

17. nov 2025 - 18. nov 2025

Kl. 9-16. Allan Holmgren er gæstelærer på mødegangen i juni og supervisor sammen med Camilla Schjørring på de 5 enkeltdage. Datoer for 2. år 2026 oplyses medio 2025.

Prisen er pr. år. Man hæfter økonomisk kun for et uddannelsesår ad gangen.

DISPUK 1, Snekkersten Stationsvej 13, 3070 Snekkersten

8. apr 2025

20. maj 2025

20. aug 2025

4. nov 2025

Kl. 9-16. Datoer kan ændres når studiegrupperne er dannet, hvilket sker på første mødegang.

Tilmeld

Har du spørgsmål til kurset?

Kontakt

Joan Bruun Andersen

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161

Kontakt

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev for at få de seneste nyheder, opdateringer og specialtilbud leveret direkte i din indbakke.