Hvem er vi?

Ofte stillede spørgsmål

Her på siden kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål. Hvis du ikke finder, hvad du søger, er du velkommen til at kontakte DISPUK

Praktisk info om undervisningen

Undervisningen foregår i henhold til kursusbeskrivelsen. Der forbeholdes ret til ændringer i kursusprogrammet og sammensætningen samt antallet af undervisere.
DISPUK’s kurser, workshops og efteruddannelser foregår som eksternat og kursisten sørger derfor altid selv for evt. overnatning (medmindre andet fremgår af beskrivelsen).
Bøger som anvendes i undervisningen, skal kursisten selv anskaffe. De fleste kan dog købes på DISPUK’s Forlag – Klik her

Der fremsendes faktura efter sidste tilmeldingsfrist.

Betingelser ved afmelding
Afmelding sker i henhold til følgende betingelser:

For efteruddannelser:

 • Ved afmelding inden sidste tilmeldingsfrist opkræves 0%
 • Ved afmelding efter sidste tilmeldingsfrist og inden uddannelsesstart opkræves 50%
 • Ved afmelding efter uddannelsesstart opkræves 100%
 • Ved flerårige efteruddannelsesforløb hæfter man kun økonomisk for et uddannelsesår ad gangen.
 • Ved flerårige efteruddannelsesforløb, er det muligt at opdele årene, så man ikke tager dem sammenhængende.
  Bemærk at man i så fald ikke er garanteret plads.

Et eventuelt afbud til fortsættelse på en efteruddannelse, skal være DISPUK i hænde senest 3 mdr. inden næste uddannelsesårs opstart.

For workshops og kortere kurser:

 • Ved afmelding inden tilmeldingsfrist opkræves 0%
 • Ved afmelding efter sidste tilmeldingsfrist opkræves 100%

NB. Man har altid 14 dages fortrydelsesret fra den dag man tilmelder sig. Dette gælder også ved tilmelding efter sidste tilmeldingsfrist.

Sådan behandler og opbevarer vi dine data
Vi registrerer en eller flere af disse oplysninger: Navn, adresse, telefonnumre, mailadresser, arbejdspladsoplysninger og oplysninger om, hvilke kurser/uddannelser du tilmelder dig hos DISPUK.

Vi bruger dine oplysninger til at kunne gennemføre vores kurser og uddannelser og yde den bedst mulige service i forbindelse med valg af nye kurser og uddannelser. Vi deler dine oplysninger med dine medkursister, hvis dette ikke ønskes, kontakt da kursussekretæren.
Oplysninger deles derudover ikke med andre.

Vi gemmer dine data i 10 år efter sidste aktivitet hos os, så vi efterfølgende kan hjælpe dig, hvis du har mistet et kursusbevis eller skal have godkendelse til videregående efteruddannelser.

Du kan til enhver tid efter endt deltagelse sende en mail til os på dispuk@dispuk.dk og bede os om at slette dine data.

Nej. Man skal ikke betale ved tilmelding. Der fremsendes faktura efter sidste tilmeldingsfrist (medmindre andet er angivet i kursusbeskrivelsen).

Ja, er man privatbetalende kan man betale i rater. Man får en faktura på det fulde beløb, som man selv deler op i det antal rater, man ønsker. Det skal være det samme beløb, der indbetales hver gang. Det er et krav, at første rate er betalt inden kursusstart, og at sidste rate er betalt inden uddannelsen afsluttes.

Du kan som lønmodtager muligvis gøre brug af den såkaldte ‘bruttolønsordning’ (lønomlægning), og på denne måde betale for din efteruddannelse (før skat) via din arbejdsgiver. I den forbindelse skal du leve op til visse krav, f.eks. skal efteruddannelsen være relevant for dit arbejde.

Der er mere information omkring bruttolønsordningen på SKAT.dk

Parkering i Snekkersten

Der er parkeringsmuligheder på begge adresser og på vejen.

Da Snekkersten Stationsvej er en smal vej, hvor der indimellem kører store lastbiler, må vi henstille til, at man kun parkerer på den side, der vender mod nord. Ellers er der parkeringspladser på Snekkersten Station 3 min. fra DISPUK. Parkering på Parallelvej frabedes, da der ellers ikke er plads til vejens beboere.

Download pdf med kort og symboler – klik her

Parkering i Århus 

Ved Restaurant NorR (Marselisborg havn) er der parkering lige uden for halvøen, hvor Restaurant NorR ligger. Hvis der er mangel på ledige pladser der, er der altid pladser på den store grusplads før svinget.

Der kan parkeres på havnens pladser. Blot skal man huske at registrere sin nummerplade på en Ipad i baren hos  Restaurant NorR, senest 2 timer efter man har parkeret. Parkering gælder frem til kl. 23.59 samme dag.

Nej, men vi har her fremhævet nogle af de steder, vi særligt kan anbefale i nærheden af vores undervisningssted i hhv. Snekkersten og Århus.

Snekkersten

Aarhus 

Ja, på alle vores kurser og uddannelser er der inkluderet morgenmad, frokostbuffet og eftermiddagskaffe/kage.

Vores frokostbuffet er grøn med fokus på årstidens grøntsager. Det er derfor muligt at spise sig mæt, selvom man ikke spiser dagens kødret. Der bruges æg og animalske mejeriprodukter i vores køkken, så det er ikke muligt at spise vegansk. Kontakt kontoret ved eventuelle spørgsmål på dispuk@dispuk.dk

Har du fødevareallergener, så kontakt kontoret for at gøre os opmærksom på det. Aftal også gerne nærmere med køkkenpersonalet, når du møder ind på undervisningsstedet.

Nej, DISPUK bruger ikke ECTS-point, et system til meritoverførsel inden for centrale videregående uddannelser. Det vil sige et system, som tillægger en formel bekendtgørelsesbelagt uddannelse eller fag en bestemt ECTS-værdi.

DISPUK kunne principielt vurdere omfanget af den arbejdsindsats, der kræves for at fuldføre modulerne på vores uddannelser, vi kunne angive, hvad denne arbejdsmængde svarer til i ECTS-point, og vi kunne angive om undervisningsniveauet er diplom- eller masterniveau. Det har vi imidlertid valgt ikke at gøre.

Én årsag hertil er, at det ville betyde, at vi skulle tilrettelægge vores programmer efter nogle normer og standarder, som vi ikke nødvendigvis finder mest faglig og pædagogisk relevante, når vi samtidig skal sammenholde dette med, hvad den enkelte kursist ville kunne have ud af dette. En anden årsag er, at det under alle omstændigheder er den optagende institution alene, der beslutter om moduler på en DISPUK-uddannelse kan indgå og i givet fald med, hvor mange ECTS-point. Vi kunne godt på DISPUK vurdere, at et givet fag modsvarer så og så mange ECTS-point, men det vil til enhver tid være den optagende institution alene, der afgør om det også efter deres kriterier er tilfældet.  Der er endvidere den fælde, at hvis en institution (f.eks. en professionshøjskole) afslår merit, så kan den studerende ikke søge et andet sted. Derfor synes vi, at vi kommer til at afgive et falsk løfte og risikerer at fremstå som utroværdige, hvis vi tildeler vores uddannelser ECTS-point, da vi pt. ikke har en officiel tilknytning til en professionshøjskole eller en anden højere læreanstalt.

Hvad er DISPUKs etikregler?  
DISPUK har en klar målsætning om, at de studerende undervises i og forholder sig til de etiske regler, der gælder for klient-terapeutforholdet, og som er nedfældet i Dansk Psykoterapeutforenings etikregler. Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik.

Læs om Dansk Psykoterapeutforeningens etikregler her

Vi har selv tilføjet et sæt regler til Dansk Psykoterapeutforeningens etikregler. Disse regler gælder i forholdet mellem studerende og lærere, terapeuter og øvrigt personale.

Det understreges, at ovennævnte etiske bestemmelser også gælder i et terapeutisk lærer-elevforhold, som det udfolder sig på DISPUK.

Relationen mellem studerende og underviser:

 • Relationen mellem studerende og underviser skal være respektfuld og præget af lærerens faglige, professionelle dygtighed som underviser og supervisor/terapeut. 
 • Der må ikke bestå et afhængighedsforhold mellem lærer og studerende.
 • Som det fremgår af Psykoterapeutforeningens etikregler for uddannelsessammenhænge og supervisionsforhold, sikrer lærer / supervisor / terapeut sig, at den studerendes / supervisandens faglige og personlige udvikling ikke vanskeliggøres af professionel rollekompleksitet. Med rollekompleksitet menes eksempelvis, at samme person er uddannelsesleder, terapeut, supervisor, underviser, administrator og eksaminator.
 • Alle aftaler om terapi og supervision, der øger rollekompleksiteten mellem en studerende og en underviser, vendes med DISPUKs ledelse forud for indgåelse.

DISPUKs forpligtelser:

 • DISPUK er forpligtet til, at hensynet til den studerendes personlige og indlæringsmæssige proces går forud for hensynet til DISPUKs økonomiske interesser. Derfor må der ikke komme situationer, hvor den studerende bliver økonomisk afhængig af DISPUK.
 • DISPUK er forpligtet til at leve op til de kvalitetskrav, som gælder for de af Psykoterapeutforeningen godkendte og evaluerede psykoterapeutiske uddannelser.
 • Der er tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold erfaret under uddannelsen. Videregivelse af oplysninger må kun finde sted efter samtykke eller, hvor der foreligger strafbare forhold.
 • Personlige oplysninger skal opbevares, så de ikke er umiddelbart tilgængelige.
 • DISPUK er forpligtet til at sikre sig de habilitetsmæssige forhold omkring enkeltpersoners varetagelse af forskellige roller. En underviser med økonomisk interesse for videreførelse af et hold, der samtidig har kompetence til at give studerende karaktererne bestået/ikke-bestået, skal have sikret sin habilitet, så han/hun i den konkrete situation ikke skal varetage begge opgaver.

Klager fra studerende:

 • Klager fra studerende over DISPUK tages i første omgang op internt og skal rettes mundtligt eller skriftligt til DISPUKs ledelse og/eller kursusrådet. Etikudvalget under kursusrådet behandler klagen, hvis afgørelse kan indbringes for Psykoterapeut Foreningens etikudvalg.

Ovenstående etikreglerne er gældende for alle undervisere og terapeuter med tilknytning til DISPUK.

Ja, på DISPUK sørger vi i stedet for at gøre det nemt for de studerende at søge om meritoverførsel ved, at det af vores eksamensbeviser fremgår:

 • Hvor mange undervisningstimer undervisningen har omfattet.
 • Hvor mange undervisningstimer i læringsgrupper, at undervisningen har omfattet.
 • Hvilken litteratur, der er anvendt.
 • Omfanget af skriftlige opgaver.
 • Eksamensform. 

Har du yderligere spørgsmål vedrørende meritoverførsel, er du velkommen til at henvende dig til den uddannelsesansvarlige for det forløb, du er interesseret i.

Vidste du, at du med kompetencemidler kan være et skridt nærmere den efteruddannelse på DISPUK, som du har drømt om?

Måske du har hørt om de tre offentlige kompetencefonde – den kommunale, regionale og statslige?

Kompetencefondene er etableret som et led i overenskomstforhandlingerne og har til formål at understøtte kompetenceudviklingen for ansatte i kommuner, stat og regioner.

De fleste overenskomster indeholder en kompetencefond, hvorfra der kan søges om tilskud til kurser til medarbejdere, som er omfattet af overenskomsten.

Så er du kommunalt, regionalt eller statsligt ansat, er det værd at tjekke fondene ud.

Man kan i princippet søge om tilskud til alle uddannelser, men de faglige organisationer har lavet positivlister over forhåndsgodkendte uddannelser og uddannelsesniveauer.

Det er ikke alle fagforbund, der godkender ansøgninger til vores uddannelser, da det kommer an på overenskomsten. Derfor kan vores kursussekretærer heller ikke rådgive jer om, hvorvidt I kan få støtte, da der findes omkring 75 kompetencefonde i Danmark, men vi har en del kursister på DISPUK, der har fået tilkendt midler ved en konkret individuel vurdering, hvor uddannelsen vurderes relevant i forhold til kursistens arbejdsfunktion.

Vi har samlet links til de tre offentlige kompetencefonder herunder:

Den kommunale kompetencefond

Den regionale kompetencefond

Den statslige kompetencefond

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev for at få de seneste nyheder, opdateringer og specialtilbud leveret direkte i din indbakke.