Hvem er vi?

Ofte stillede spørgsmål

Her på siden kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål. Hvis du ikke finder, hvad du søger, er du velkommen til at kontakte DISPUK

Nej. Man skal ikke betale ved tilmelding. Der fremsendes faktura efter sidste tilmeldingsfrist (medmindre andet er angivet i kursusbeskrivelsen).

Ja, er man privatbetalende kan man betale i rater. Man får en faktura på det fulde beløb, som man selv deler op i det antal rater, man ønsker. Det skal være det samme beløb, der indbetales hver gang. Det er et krav, at første rate er betalt inden kursusstart, og at sidste rate er betalt inden uddannelsen afsluttes.

Ja, er man privatbetalende får man 20% rabat på vores længerevarende efteruddannelser. Rabatten gives kun ved fremsendelse af faktura til kursistens privatadresse. Der må ikke være registreret et aktivt CVR-nummer på adressen.

Du kan som lønmodtager muligvis gøre brug af den såkaldte ‘bruttolønsordning’ (lønomlægning), og på denne måde betale for din efteruddannelse (før skat) via din arbejdsgiver. I den forbindelse skal du leve op til visse krav, f.eks. skal efteruddannelsen være relevant for dit arbejde.

Der er mere information omkring bruttolønsordningen på SKAT.dk

Parkering i Snekkersten

Der er parkeringsmuligheder på begge adresser og på vejen.

Da Snekkersten Stationsvej er en smal vej, hvor der indimellem kører store lastbiler, må vi henstille til, at man kun parkerer på den side, der vender mod nord. Ellers er der parkeringspladser på Snekkersten Station 3 min. fra DISPUK. Parkering på Parallelvej frabedes, da der ellers ikke er plads til vejens beboere.

Download pdf med kort og symboler – klik her

Parkering i Århus 

Ved Restaurant NorR (Marselisborg havn) er der parkering lige uden for halvøen, hvor Restaurant NorR ligger. Hvis der er mangel på ledige pladser der, er der altid pladser på den store grusplads før svinget.

Der kan parkeres på havnens pladser. Blot skal man huske at registrere sin nummerplade på en Ipad i baren hos  Restaurant NorR, senest 2 timer efter man har parkeret. Parkering gælder frem til kl. 23.59 samme dag.

Nej, men vi har her fremhævet nogle af de steder, vi særligt kan anbefale i nærheden af vores undervisningssted i hhv. Snekkersten og Århus.

Snekkersten

Aarhus 

Ja, på alle vores kurser og uddannelser er der inkluderet morgenmad, frokostbuffet og eftermiddagskaffe/kage.

Vores frokostbuffet er grøn med fokus på årstidens grøntsager. Det er derfor muligt at spise sig mæt, selvom man ikke spiser dagens kødret. Der bruges æg og animalske mejeriprodukter i vores køkken, så det er ikke muligt at spise vegansk. Kontakt kontoret ved eventuelle spørgsmål på dispuk@dispuk.dk

Har du fødevareallergener, så kontakt kontoret for at gøre os opmærksom på det. Aftal også gerne nærmere med køkkenpersonalet, når du møder ind på undervisningsstedet.

Nej, DISPUK bruger ikke ECTS-point, et system til meritoverførsel inden for centrale videregående uddannelser. Det vil sige et system, som tillægger en formel bekendtgørelsesbelagt uddannelse eller fag en bestemt ECTS-værdi.

DISPUK kunne principielt vurdere omfanget af den arbejdsindsats, der kræves for at fuldføre modulerne på vores uddannelser, vi kunne angive, hvad denne arbejdsmængde svarer til i ECTS-point, og vi kunne angive om undervisningsniveauet er diplom- eller masterniveau. Det har vi imidlertid valgt ikke at gøre.

Én årsag hertil er, at det ville betyde, at vi skulle tilrettelægge vores programmer efter nogle normer og standarder, som vi ikke nødvendigvis finder mest faglig og pædagogisk relevante, når vi samtidig skal sammenholde dette med, hvad den enkelte kursist ville kunne have ud af dette. En anden årsag er, at det under alle omstændigheder er den optagende institution alene, der beslutter om moduler på en DISPUK-uddannelse kan indgå og i givet fald med, hvor mange ECTS-point. Vi kunne godt på DISPUK vurdere, at et givet fag modsvarer så og så mange ECTS-point, men det vil til enhver tid være den optagende institution alene, der afgør om det også efter deres kriterier er tilfældet.  Der er endvidere den fælde, at hvis en institution (f.eks. en professionshøjskole) afslår merit, så kan den studerende ikke søge et andet sted. Derfor synes vi, at vi kommer til at afgive et falsk løfte og risikerer at fremstå som utroværdige, hvis vi tildeler vores uddannelser ECTS-point, da vi pt. ikke har en officiel tilknytning til en professionshøjskole eller en anden højere læreanstalt.

Hvad er DISPUKs etikregler?  
DISPUK har en klar målsætning om, at de studerende undervises i og forholder sig til de etiske regler, der gælder for klient-terapeutforholdet, og som er nedfældet i Dansk Psykoterapeutforenings etikregler. Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik.

Læs om Dansk Psykoterapeutforeningens etikregler her

Vi har selv tilføjet et sæt regler til Dansk Psykoterapeutforeningens etikregler. Disse regler gælder i forholdet mellem studerende og lærere, terapeuter og øvrigt personale.

Det understreges, at ovennævnte etiske bestemmelser også gælder i et terapeutisk lærer-elevforhold, som det udfolder sig på DISPUK.

Relationen mellem studerende og underviser:

 • Relationen mellem studerende og underviser skal være respektfuld og præget af lærerens faglige, professionelle dygtighed som underviser og supervisor/terapeut. 
 • Der må ikke bestå et afhængighedsforhold mellem lærer og studerende. 
 • En holdlærer kan ikke være terapeut for studerende på eget hold. 
 • En lærer, der fører eller skal føre en studerende op til eksamen, kan ikke være terapeut for pågældende.

DISPUKs forpligtelser:

 • DISPUK er forpligtet til, at hensynet til den studerendes personlige og indlæringsmæssige proces går forud for hensynet til DISPUKs økonomiske interesser. Derfor må der ikke komme situationer, hvor den studerende bliver økonomisk afhængig af DISPUK.
 • DISPUK er forpligtet til at leve op til de kvalitetskrav, som gælder for de af Psykoterapeutforeningen godkendte og evaluerede psykoterapeutiske uddannelser.
 • Der er tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold erfaret under uddannelsen. Videregivelse af oplysninger må kun finde sted efter samtykke eller, hvor der foreligger strafbare forhold.
 • Personlige oplysninger skal opbevares, så de ikke er umiddelbart tilgængelige.
 • DISPUK er forpligtet til at sikre sig de habilitetsmæssige forhold omkring enkeltpersoners varetagelse af forskellige roller. En underviser med økonomisk interesse for videreførelse af et hold, der samtidig har kompetence til at give studerende karaktererne bestået/ikke-bestået, skal have sikret sin habilitet, så han/hun i den konkrete situation ikke skal varetage begge opgaver.

Klager fra studerende:

 • Klager fra studerende over DISPUK tages i første omgang op internt og skal rettes mundtligt eller skriftligt til DISPUKs ledelse og/eller kursusrådet. Etikudvalget under kursusrådet behandler klagen, hvis afgørelse kan indbringes for Psykoterapeut Foreningens etikudvalg.

Ovenstående etikreglerne er gældende for alle undervisere og terapeuter med tilknytning til DISPUK.

Ja, på DISPUK sørger vi i stedet for at gøre det nemt for de studerende at søge om meritoverførsel ved, at det af vores eksamensbeviser fremgår:

 • Hvor mange undervisningstimer undervisningen har omfattet.
 • Hvor mange undervisningstimer i læringsgrupper, at undervisningen har omfattet.
 • Hvilken litteratur, der er anvendt.
 • Omfanget af skriftlige opgaver.
 • Eksamensform. 

Har du yderligere spørgsmål vedrørende meritoverførsel, er du velkommen til at henvende dig til den uddannelsesansvarlige for det forløb, du er interesseret i.

I DISPUK får vi ind i mellem forespørgsler både om vores tre årige uddannelse til narrativ samtaleterapeut og den femårige uddannelse til narrativ psykoterapeut kan sammenlignes med en diplomuddannelse. Vi har neden for beskrevet, både hvad DISPUKs uddannelser kan sammenlignes med og svarer til og, hvad vores uddannelser ikke kan sammenlignes med i forhold til en diplomuddannelse.

Diplomuddannelser er bygget om omkring ECTS-systemet, som kun fortæller noget om arbejdsbyrden og ikke noget om sværhedsgraden. Byrden måles som regel i antal sider, der skal fordøjes og timer på undervisningsbænken. I den logik bliver teoretisk videnstilegnelse i diplomuddannelserne ofte det bærende element.

En diplomuddannelse svarer til 60 ECTS point og er beregnet til at vare ca. tre år på deltid. Ét ECTS point svarer til ca. 28 timer, og 60 ECTS-point svarer derfor til ca. 1680 timer. DISPUKs længste uddannelse er den fem årige uddannelse til narrativ psykoterapeut, er på 806 timer (lektioner) og svarer derfor til en halv diplomuddannelse beregnet ud fra ECTS-standarden.

I DISPUK har vi valgt at gå en anden vej end at omregne vores uddannelser til ECTS-point, der er en kvantitativ målestok. Vores uddannelser er først og fremmest praksisrettede. Vi er interesseret i, hvordan den læste teori relaterer sig til deltagernes hverdag, og om den kan bruges umiddelbart i hverdagen. VI er ikke interesseret i teorien for teoriens eller begrebernes skyld. Vi har fokus på færdighedstilegnelse og på at begreberne, teorien og metoder skal give mening for den enkelte deltager. Vi tror og har de bedste erfaringer med, at denne tilgang giver bedre uddannelser og dygtigere deltagere. Vores uddannelser kan måske derfor siges mere at være rettet mod kroppen og hånden end mod begrebet og ånden.  Vi er ikke så optagede af, hvor mange sider der skal læses, men er mere optagede af, at det, der skal læses, kan danne baggrund for og understøtte den træning og eksperimenteren med praksis, som vi lægger vægt på.

Den narrative teori og praksis og den poststrukturalistiske filosofi, der understøtter både teori og praksis, er et frihedsprojekt. Vi ønsker med vores uddannelser at skabe basis for og inspirere til både en kritisk og en konstruktiv tænkning, der skaber nye perspektiver og praksisser, og som går imod de vedtagne, begrænsende og undertrykkende normer. Vores uddannelser har fokus på at styrke de fællesskaber, der skaber både frihed og forbundethed for den enkelte, og som kan modvirke ensomhed og følelsen af forkerthed og utilstrækkelighed.

Vi kan derfor ikke sammenlignes direkte med diplomuddannelserne, da tænkningen i opbygningen af uddannelserne er forskellig. Denne forskellighed indebærer, at vi har valgt ikke at samarbejde med de offentlige uddannelsesinstitutioner, som udbyder diplomuddannelser.  Vi bygger ikke vores uddannelser op om ECTS-logikken, og der er dermed ikke knyttet ECTS-point til dem (om end arbejdsbyrden de facto måtte være den samme). Vores uddannelser kan derfor ikke bruges som udgangspunkt for at gå videre, som man kan fra en diplomuddannelse til en master-uddannelse. Vi ligger uden for dette kvantitative beregningssystem.

Vi mener, at vores uddannelser derved opnår et højere kvalitativt niveau, idet de hele tiden arbejder med praksis og fordybelse i praksis med blot ét teoretisk perspektiv, nemlig det narrative, som man dermed får et både dybt, bredt og grundigt kendskab til. Denne tilgang passer ikke sammen med tænkningen i  ECTS-systemet.

BUPL og SL anerkender vores uddannelser og har kvalitetsstemplet dem, og det er muligt at søge støtte til uddannelserne igennem de puljer som disse fagforeninger har til dette formål. Det opfatter vi som et kvalitetsstempel. Vores fem årige uddannelse til narrativ psykoterapeut giver også direkte adgang til medlemskab i Dansk Psykoterapeutforening. Den er formelt certificeret og godkendt i forhold til de tværministerielle retningslinjer for uddannelsen af psykoterapeuter fra 1994, som Dansk Psykoterapeutforening vedkender sig og står inde for, og godkendelsen er foretaget af en uafhængig certificeringsinstans.

Snekkersten, november 2021.

 

En deltager på vores første tre år af psykoterapeutuddannelsen fik forhandlet en bedre løn hjem. Hun skriver:

“Min lønforhandling gik godt. Jeg fik forhandlet mig frem til en, for mig, ny jobtitel, og en jobbeskrivelse som ikke tidligere har eksisteret på min arbejdsplads 🙂

De sidste 3 år på DISPUK, en masse forskellige slags samtaler og undervisning/sparring med kollegaer resulterede i et løntilskud på niveau med diplomuddannede, og en arbejdstitel som narrativ terapeut. 

Jeg skal fremadrettet stå for narrativ sparring, udviklingsmøder og individuel terapi med børn og unge. Alt sammen meget positivt for mig”

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev for at få de seneste nyheder, opdateringer og specialtilbud leveret direkte i din indbakke.