, , ,

Narrativ psykoterapeut­uddannelse

 

Efteruddannelsens opbygning

DISPUKs efteruddannelse til narrativ psykoterapeut er opdelt i metodiske, teoretiske og tematiske temaer og inddelt i en række undervisningsmoduler, hvori der indgår træning, supervision og egenterapi.
Uddannelsens opbygning tager udgangspunkt i muligheden for kontinuerlig øget kvalificering af den studerendes psykoterapeutiske færdigheder, idet teori og metode for hvert år inddrages på stadigt højere niveau og med stadig mere fokus på forfinelse og nuancering af de psykoterapeutiske færdigheder.

OBS. Psykoterapeutuddannelsen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening og pr. 1. august 2024 vil studieordningen ændres, så den følger Dansk Psykoterapeutforenings retningslinjer.

Den 5-årige efteruddannelse:

Efteruddannelse består af følgende elementer:

DISPUKs narrative grunduddannelse (tidligere kendt som Basisåret)
Uddannelsesbevis: Narrativ samtalepraktiker

DISPUKs efteruddannelse i narrativ samtalepraksis:  2.-3. år
Uddannelsesbevis: Narrativ samtaleterapeut

DISPUKs efteruddannelse i narrativ samtalepraksis: 4.-5. år
Uddannelsesbevis: Narrativ psykoterapeut.

Beskrivelse af hvert uddannelsesmodul:
Hvert uddannelsesmodul på grunduddannelsen, 2.-3. året og 4.-5. året har egne selvstændige beskrivelser, som findes på DISPUKs hjemmeside under modulnavnet. Her findes beskrivelse af program for hvert undervisningsmodul, formål med modulet, omfang og pensum, kursuslitteratur samt beskrivelse af modulets eksamen.

Timefordeling:
Efteruddannelsen indeholder undervisning i narrativ terapi og metode. Uddannelsen er gradvist bygget op og nye elementer bliver efterfulgt af træning, supervision og egenterapi. Der er mest egenterapi på uddannelsens 4. og 5. år.

Timerne er fordelt på følgende måde: 816 lektioner plus 296 lektioner i studiegruppe:

 • egenterapi i gruppe 158 lektioner
 • supervision i gruppe 208 lektioner
 • teori og metode 450 lektioner
 • studiegruppe (træning og teori) 296 lektioner.

De enkelte modulers varighed er på to dage med cirka en måneds interval. Mellem modulerne mødes studerende en dag i studiegrupper. Den studerende kan ikke være fraværende på egenterapidagene. Sygdom kan indhentes ved at den studerende deltager på et andet hold eller ved ekstern terapi for egen beregning.
Den studerende må påregne tid til samtaler/terapi med egne klienter samt tid til læsning af litteratur. Der skal påregnes cirka 1000 sider litteratur om året. Litteraturen bliver løbende ajourført.

Evaluering. eksamen og certifikat:
For at sikre den studerende størst muligt udbytte vil instituttets undervisere og supervisorer evaluere den enkeltes forløb i forbindelse med supervision og ved start af nyt uddannelsesår.

Eksamen:
I løbet af det samlede uddannelsesforløb vil der være seks eksamener, som alle vurderes bestået/ikke bestået:

 • på grunduddannelsen er der en skriftlig eksamen
 • på 2. året er der en mundtlig eksamen, hvor den studerende skal fremvise eget terapeutisk arbejde
 • på 3. året er der en skriftlig eksamen
 • på 4. året er der en skriftlig eksamen
 • på 5. året er der en skriftlig og en mundtlig eksamen.

Samtlige skriftlige eksamener skal bevise, at den studerende er i stand til at arbejde både teoretisk og praktisk metodisk og kan koble disse dele samt, at den studerende er i stand til at reflektere over egen praksis.

De mundtlige eksamener skal demonstrere terapeutiske færdigheder samt evner til at reflektere over egen praksis. Eksamener på den narrative grunduddannelse og 2. året bedømmes internt, mens eksamener på 3., 4. og 5. året bedømmes af en ekstern censor, som ikke har tilknytning til DISPUK.

Ved ikke bestået eksamen er der mulighed for vejledning og reeksamination.

Certifikat:
Ved afslutningen af grunduddannelsen (1. år) samt på 3. og 5. året udstedes et bevis for deltagelse. Såfremt både teori og praksis er godkendt af instituttet og ved gennemførelse af hele den femårige uddannelse udstedes der et certifikat som Exam. Narrativ Psykoterapeut.

Uddannelsesforløbet må som hovedregel max. tage den studerende 7 år. Såfremt den studerendes uddannelse strækker sig over mere end 7 år, pålægger det den studerende at meddele dette til psykoterapeutforeningen i forbindelse med optagelse i foreningen.

Undervisningsform:
Undervisningen tager udgangspunkt i de enkelte modulers temaer og den til modulet læste litteratur samt eventuelle hjemmeopgaver til modulet. Undervisningsformen lægger vægt på deltagerinvolvering og på at skabe et trygt og eksperimenterende læringsmiljø.

Formål:
Uddannelsens formål er at træne og uddanne den studerende til terapeutiske følgende færdigheder:

 • at fordybe sig i den narrative og poststrukturalistiske psykoterapis begreber og praksisformer
 • at udføre narrativ psykoterapi på et avanceret niveau ud fra et narrativt og poststrukturalistisk perspektiv
 • at reflektere over eget psykoterapeutisk arbejde herunder evner til at opdage og imødegå egne personlige temaer, når disse viser sig i det psykoterapeutiske arbejde
 • at arbejde med egne erfaringer og livsomstændigheder gennem psykoterapeutiske samtaler og skriftlige refleksioner
 • at reflektere over vigtige etiske begreber og forhold i relation til psykoterapi
 • at bevare overblik over den psykoterapeutiske proces
 • at styrke og opbygge begrebsdannelse og mening hos ”klienten”
 • at arbejde med etisk opmærksomhed herunder reproduktion af dominerende kulturelle normer i professionelle magtpositioner
 • at positionere sig de-centreret i den terapeutiske proces
 • at have blik og overblik for forskellige positioner og intentioner i arbejdet med grupper herunder familier, samarbejdspartnere og kollegaer.

Optagelseskriterier:
Der kan søges optagelse på henholdsvis kvote 1. og 2 (læs om kvoterne nedenfor). Herudover er der mulighed for at søge optagelse på dispensation i kvote 3. Ved gennemførelse af ækvivalerende uddannelser eller dele heraf, er det muligt at søge merit for gennemført og dokumenterbar studieaktivitet. Kvote 3 tildeles max. 20% af studiepladserne.

Kvote 1
Ansøgere med en relevant lang (5 år) eller mellemlang (3 år) videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter som eksempelvis psykolog, læge, præst, lærer, sygeplejerske, filosof, socialrådgiver, ergo- og fysioterapeut eller pædagog. Herudover skal den studerende kunne dokumentere minimum tre års relevant erhvervserfaring inden påbegyndelse af psykoterapeutuddannelsens 4.-5. år.

Kvote 2
Ansøgere med en videregående uddannelse (minimum professionsbachelorniveau, 180 ECTS-point), der ikke er relevant og ikke er af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter.

Optagelsen baseres på en personlig samtale eller telefonmøde, hvoraf alder, modenhed, motivation og erhvervserfaringer drøftes med det formål at vurdere tilstrækkeligheden heraf. Den studerende skal kunne dokumentere minimum tre års erhvervserfaring indenfor relevant fagområde inden påbegyndelse af psykoterapeutuddannelsens 4.-5. år.

Kvote 3 – optagelse på dispensation
Ansøgere tilhørende andre faggrupper end dem, der er uddannet ved de højere læreanstalter, kan evt. optages på dispensation ud fra en helhedsvurdering af den enkeltes kvalifikationer.

Optagelsen baseres på en personlig samtale eller telefonmøde. Helhedsvurderingen sker med udgangspunkt i en gennemgang af ansøgerens forudsætninger på følgende områder: Alder, modenhed, erhvervserfaring, uddannelse og anden erfaring.

1) Alder
Ansøgeren er mindst 25 år, når uddannelsen påbegyndes.

2) Modenhed
Ansøgeren har gennem livserfaring udviklet en modenhed, der kvalificerer til optagelse på efteruddannelsen. Med udgangspunkt i dialog afgør uddannelsesstedet, om ansøgeren har en veludviklet refleksion omkring egen livserfaring.

3) Erhvervserfaring
Ansøgeren har professionelt arbejdet med andre mennesker i mindst 3 år indenfor eksempelvis ledelse, herunder også Human Ressource, konsulentvirksomhed, registreret alternativ behandling eller lignende.

4) Uddannelse
Ansøgeren har minimum en 3-årig gymnasial uddannelse og kan dokumentere et vist kendskab til relevante psykologiske og terapeutiske teorier.

Merit:
Skriftlig dokumenteret undervisning fra andre evaluerede institutter med narrativt fokus kan suppleres med undervisning på DISPUK. Studerende på merit vil kunne få certifikat efter samlet 5 års uddannelse.

Undervisningsted:
Det er muligt at tage uddannelsens første 3 år i enten Snekkersten eller Århus. Uddannelsens 4. og 5. år udbydes sædvanligvis kun i Snekkersten. Ved minimum 6 deltagere fra Jylland, kan dele af 4. og 5. årets undervisning dog foregå i Århus. 4. året garanteres ikke opstart hvert år. Opstart kræver minimum 12 deltagere.

Det er muligt at tilmelde sig hele den 5-årige psykoterapeutuddannelse under tilmelding til grunduddannelsen. På den måde er du sikret plads på alle 5 år. Du hæfter kun for et uddannelsesår ad gangen.

Uddannelsens organisering:
Uddannelsesleder og ansvarlig for uddannelsens daglige varetagelse og faglige indhold, samt studievejledning, er er Martin Nevers, direktør i DISPUK.

Undervisningen foretages primært af faste undervisere ansat i DISPUK og i mindre udstrækning af gæsteundervisere.

Litteratur:
På beskrivelsen af det enkelte år, grunduddannelsen, 2.-3. år og 4.-5. år, kan ses den specifikke fordeling af litteratur på de enkelte uddannelsesår.

Download ikon

Kontakt

Mette Agerbo

Kursussektrær

agerbo@dispuk.dk

4922 5161

send mail

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev for at få de seneste nyheder, opdateringer og specialtilbud leveret direkte i din indbakke.