Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Om narrativ terapi

Narrativ terapi er en terapeutisk retning, der læner sig op af poststrukturalistisk filosofi, narratologi, kulturpsykologi og fænomenologi. Kulturperspektivet handler om, at enhver identitet eller selvfortælling er skabt i en kultur af dominerende normer og forestillinger om det gode liv. Kulturen påvirker vores syn på os selv, på andre og på de valg, som er mulige. Enhver kultur indeholder fortællinger, som retfærdiggør og begrunder kulturens handlinger, herunder dens uoverensstemmelser og uretfærdigheder. I narrativ terapi er det igennem fortællingerne, at handlingerne får deres mening og deres betydning.

Allan Holmgren fortæller om narrativ terapi 

Narrativ _terapi

Det narrative perspektiv

Det narrative perspektiv fastholder, at en kulturs fortællinger aldrig kan indeholde alt, der er at sige om denne kultur. Ligeledes kan et menneskes fortællinger aldrig indeholde alt, der er at sige om dette menneske. De fortællinger, vi har om os selv og andre, er afgørende, fordi fortællingerne er med til at skabe mening og de mulige handlinger. Jo flere fortællinger, jo flere handlemuligheder. Forandring er mulig gennem fokus på både handling og meningstilskrivning. Narrativ terapi handler om, at skabe flere mulige fortællinger og herigennem mere frihed. Dette sker i den narrative terapi både gennem dekonstruktion af dominerende negative fortællinger og gennem opbygning af mere brugbare og foretrukne fortællinger og hermed handlinger.

Eksternalisering spiller en afgørende rolle i dekonstruktionen af dominerende fortællinger i narrativ terapi. Eksternalisering handler om, at mennesker ikke ligestilles med fortællingen om dem. Vi er altid mere, end der kan fortælles om os. Eksternalisering formår at adskille personen og problemet og i denne sproglige adskillelse opstår muligheden for at øjne egne færdigheder og værdier i relation til vanskelighederne. Centralt i ethvert menneskes liv er denne persons værdier. Værdier er den betydning, som vi tillægger ting i livet. Et menneskes centrale værdier skabes i opvæksten og udvikles gennem hele livet. Narrativ terapi ønsker at synliggøre det, som betyder noget for et menneske og at bidrage til, at det bliver muligt at leve tættere på disse værdier. Det vil sige at gøre de handlinger, som en person finder vigtige og nødvendige.

Læs mere om det narrative perspektiv her

Det fænomenologiske aspekt i narrativ terapi

Når man lever tættere på sine værdier, oplever man at leve tættere på sig selv. Dette er det fænomenologiske aspekt i narrativ terapi. Livet opleves som problematisk, når det ikke er muligt at leve efter sine værdier, eller når det er vanskeligt at se, hvad der egentlig betyder noget. Samtidig har den narrativ terapi øje for, hvorledes menneskets værdier er påvirket af kulturens værdier. Derfor kan narrativ terapi også handle om, at hjælpe mennesker med at kunne frigøre sig fra dominerende værdier. Narrativ terapi er grundlæggende et frihedsprojekt. Et ønske om at hjælpe mennesker med at leve mere frit i relation til kulturens normer, egne erfaringer og dominerende fortællinger. Narrativ terapi mener, at friheden både ligger i synliggørelse af de erfaringer og den mening, som ens liv har fået tillagt og i synliggørelsen af det, som også er muligt og måske allerede tilstede.