Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Etikregler

DISPUK har en klar målsætning om, at de studerende undervises i og forholder sig til, de etiske regler der gælder for klient-terapeutforholdet, og som er nedfældet i Dansk Psykoterapeutforenings etikregler. Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette på uddannelsen

Læs om Dansk Psykoterapeutforeningens etikregler her

De etiske regler i forhold til undervisningen på DISPUK

Vi har selv tilføjet et sæt regler til Dansk Psykoterapeutforeningens etikregler. Disse regler gælder i forholdet mellem studerende og lærere, terapeuter og øvrigt personale. Som uddannelsessted er DISPUK forpligtet til at undervise i fagets etik og i etiske dilemmaer, samt sikre at både ansatte og studerende kender de interne etikregler.

Det understreges, at ovennævnte etiske bestemmelser også gælder i et terapeutisk lærer/elev forhold, som det udfolder sig på DISPUK.

Relationen mellem studerende og underviser:

  • Relationen mellem studerende og underviser skal være respektfuld og præget af lærerens faglige, professionelle dygtighed som underviser og supervisor/terapeut. 
  • Der må ikke bestå et afhængighedsforhold mellem lærer og studerende. 
  • En holdlærer kan ikke være terapeut for studerende på eget hold. 
  • En lærer, der fører eller skal føre en studerende op til eksamen, kan ikke være terapeut for pågældende.

DISPUKs forpligtelser:

  • DISPUK er forpligtet til, at hensynet til de studerendes personlige og indlæringsmæssige proces, går forud for hensynet til DISPUK’s økonomiske interesser. Derfor, må der ikke komme situationer, hvor den studerende f.eks. bliver økonomisk afhængig af DISPUK.
  • DISPUK er forpligtet til at leve op til de kvalitetskrav, som gælder for de af Psykoterapeutforeningen godkendte og evaluerede psykoterapeutiske uddannelser.
  • Der er tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold erfaret under uddannelsen. Videregivelse af oplysninger må kun finde sted efter samtykke eller hvor der foreligger strafbare forhold.
  • Personlige oplysninger skal opbevares, så de ikke er umiddelbart tilgængelige.
  • DISPUK er forpligtet til, at sikre sig de habilitetsmæssige forhold omkring enkeltpersoners varetagelse af forskellige roller. En underviser med økonomisk interesse for videreførelse af et hold, der samtidig har kompetence til at give studerende karaktererne bestået/ikke-bestået, skal have sikret sin habilitet, så han/hun ikke i den konkrete situation skal varetage begge opgaver.

Klager fra studerende:

  • Klager fra studerende over DISPUK tages i første omgang op internt, og rettes mundtligt eller skriftligt til DISPUK’s ledelse og/eller kursusrådet, Etikudvalget under kursusrådet behandler klagen, hvis afgørelse kan indbringes for Psykoterapeut Foreningens etikudvalg.

Ovenstående etikreglerne er gældende for alle undervisere og terapeuter med tilknytning til DISPUK.