Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

ETIKREGLER FOR DISPUK'S PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE

DISPUK's psykoterapeut uddannelse respekterer etikreglerne i Dansk Psykoterapeutforening og The European Association For Psychotherapy (EAP). Disse regler kan findes på:

http://psykoterapeutforeningen.dk/vedtaegter-og-regler/foreningens-etikregler

Uddannelsesstederne forpligter sig til at undervise i fagets etik og i etiske dilemmaer, samt sikre at ansatte og studerende kender de interne etikregler, samt etikreglerne for udførelse af psykoterapi, ifølge Dansk Psykoterapiforening.
Etiksager, der vedrører forhold på et uddannelsessted kan bringes op i Dansk Psykoterapeutforenings etikudvalg. Etikudvalgets afgørelser forpligter uddannelsesstedet såvel som ansatte, uanset disses medlemskab af foreningen. I behandling af klagesager behandles klagen efter foreningens etikregler, suppleret med det pågældende uddannelsessteds egne regler samt de her formulerede retningslinjer.
Såfremt foreningens og uddannelsesstedets etikregler er modstridende eller afviger fra hinanden er Dansk Psykoterapeutforenings etikregler gældende frem for uddannelsesstedets etikregler.

 

§ 1. Almene bestemmelser

1.1 Etikreglerne er bindende for undervisere og studerende på DISPUK's psykoterapeutuddannelse

1.2 Uddannelsen skal arbejde for at øge den studerendes faglige og personlige udvikling.

1.3 DISPUK er bevidst om instituttets etiske ansvar. Et ansvar, der omfatter, at instituttet og dets ansatte i deres position som underviser, vejleder, terapeut, leder, eller lignende kan have afgørende indflydelse på den studerendes uddannelse og trivsel.

1.4 DISPUK er opmærksom på og undgår personlige, organisatoriske, finansielle eller politiske situationer, der kan lede til misbrug af positionen.

1.5 DISPUK er til enhver tid ansvarlig for uddannelsens og undervisningens kvalitet.

1.6 Alle medarbejdere i DISPUK er underlagt tavshedspligt.

 

§ 2. Forhold til studerende

Relationelt ansvar

2.1 Underviseren må ikke udnytte sin stilling som underviser og det tillidsforhold der er mellem underviser og studerende til skade for den studerende eller udnytte den studerendes ressourcer til egne formål eller interesser.

2.1.2. Uddannelsen forpligter sig til, i videst mulig omfang, at den studerendes faglige og personlige udvikling ikke vanskeliggøres af professionel rollekompleksitet. Med rollekompleksitet menes eksempelvis at samme person er uddannelsesleder, terapeut, supervisor, underviser, administrator og eksaminator.

2.1.3 Ved rollekompleksitet øges ansvaret hos lærer/supervisor/terapeut for elevens faglige og personlige udvikling.

2.1.4 Seksuel omgang mellem underviser og studerende må ikke forekomme.

 

Tavshedspligt

2.2 Alle medarbejdere og studerende på DISPUK's psykoterapiuddannelse har tavshedspligt vedrørende alle personlige og faglige forhold erfaret i forbindelse med uddannelsen

2.2.1 Ved gruppeterapi
Terapeuten tilknyttet uddannelsen må indskærpe, at deltagere i gruppeterapi iagttager tavshedspligt.

2.2.2 Ved supervision
Supervisor må indskærpe, at deltagere i supervision har tavshedspligt.

 

Datahåndtering

2.3 Opbevaring
DISPUK er ansvarlig for at opbevaring af information om den studerende, skriftlig materiale, herunder opgaver, optagelser, mailkorrespondance etc. foregår forsvarligt med henblik på at forebygge misbrug af materialet og skal følge Datatilsynets regler.

2.3.1. Den studerende er ansvarlig for forsvarlig opbevaring af eget materiale, optagelser o.l. til brug i forbindelse med uddannelsen 

 

§ 3. Formidling

3.1 DISPUK er bevidst om det organisatoriske og samfundsmæssige etiske ansvar, der er forbundet med formidling af psykoterapiuddannelser. Ansvaret omhandler alle former for formidling, annoncering, artikler, udtalelser til pressen, online medier, sociale medier etc.

3.1.2  Når DISPUK som institut præsenterer sin uddannelse, gøres dette først og fremmest for at hjælpe studerende med at tage et velbegrundet valg.

3.1.3 DISPUK forpligter sig til tydelige beskrivelser af psykoterapeutuddannelsen og dens indhold, samt undervisernes kvalifikationer. 

 

§ 4. Faglig standard

4.1 Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening og forum for uddannelser forpligter DISPUK sig til at følge skrevne regler og standarter i godkendelse af psykoterapiuddannelser i Danmark. DISPUK forpligter sig ligeledes i at deltage i krævede evalueringer af uddannelsens standart og kvalitet.

4.1.2.DISPUK udbyder kun grundlæggende undervisning, supervision og terapi indenfor metoder som underviserne er trænet i og har erfaring med.

4.1.3 DISPUK forpligter sig til at være fagligt opdateret og orienteret i udviklinger på psykoterapiområdet. Underviserne på DISPUK modtager fast supervision og deltager i faglige kurser.