Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

ECTS point

Hvad er ECTS point?

ECTS står for European Credit Transfer System og er et system til meritoverførsel inden for centrale videregående uddannelser. Det vil sige et system, som tillægger en formel bekendtgørelsesbelagt uddannelse eller fag en bestemt ECTS værdi. Denne værdi anvendes efterfølgende til meritoverførsel mellem forskellige uddannelser - typisk mellem diplomuddannelser eller mellem masteruddannelser.
 
ECTS point er en måleenhed for en arbejdsindsats og 60 ECTS point svarer til arbejdsindsatsen for et "årsværk"  på en fuldtidstilrettelagt uddannelse på f.eks. master-, diplom eller akademiniveau.

DISPUK bruger ikke ECTS point

DISPUK kunne principielt vurdere omfanget af den arbejdsindsats, der kræves for at fuldføre modulerne på vores uddannelser, vi kunne angive, hvad denne arbejdsmængde svarer til i ECTS point, og vi kunne angive om undervisningsniveauet er diplom- eller masterniveau. Det har vi imidlertid valgt ikke at gøre. Én årsag hertil er, at det ville betyde, at vi skulle tilrettelægge vores programmer efter nogle normer og standarder, som vi ikke nødvendigvis finder mest faglig og pædagogisk relevant, når vi samtidig skal sammenholde dette med, hvad den enkelte kursist ville kunne have ud af dette. 

En anden årsag er, at det under alle omstændigheder er den optagende institution alene, der beslutter om moduler på en DISPUK uddannelse kan indgå og i givet fald med hvor mange ECTS point. Vi kunne godt på DISPUK vurdere at et givet fag modsvarer så og så mange ECTS point, men det vil til enhver tid være den optagende institution alene, der afgør om det også efter deres kriterier er tilfældet.  Der er endvidere den fælde, at hvis en institution (f.eks. en professionshøjskole) afslår merit, så kan den studerende ikke søge et andet sted. 

Derfor synes vi, at vi kommer til at afgive et falsk løfte og risikerer at fremstå som utroværdige, hvis vi tildeler vores uddannelser ECTS point, da vi pt. ikke har en officiel tilknytning til en professionshøjskole eller en anden højere læreranstalt. 

Meritoverførsel er stadig muligt

Derfor har ingen af vores forløb ECTS point status. Til gengæld sørger vi for at gøre det nemt for de studerende at søge om meritoverførsel ved, at det af vore eksamensbeviser fremgår:

  • Hvor mange undervisningstimer undervisningen har omfattet
  • Hvor mange undervisningstimer i læringsgrupper at undervisningen har omfattet
  • Hvilken litteratur, der er anvendt
  • Omfanget af skriftlige opgaver
  • Eksamensform 

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til den uddannelsesansvarlige, for det forløb du er interesseret i.