Tag en 2-årig klinisk specialistuddannelse i narrativ psykoterapi og styrk din teoretiske forståelse og dit praktisk-terapeutiske fundament. Uddannelsen er for psykologer, læger, præster og andre akademikere.

DISPUK har siden 1996 udbudt specialistuddannelser i narrativ og poststrukturalistisk psykoterapi. Uddannelsen giver et teoretisk og metodisk fundament for at forstå og behandle nutidens lidelser, problematikker og magtforhold – både individuelt, relationelt, i par og familier – samt en forståelse af organisatorisk og kulturel kompleksitet.

Formål

Formålet med uddannelsen er at opnå en omfattende specialisering og træning i narrativ og poststrukturalistisk psykoterapeutisk praksis og teori baseret på kulturel psykologi. Formålet er at udvikle, styrke og forfine den enkelte deltagers personlige og professionelle repertoire i forhold til forskellige klientgrupper og problemstillinger. Uddannelsen sigter mod, at deltagerne selvstændigt kan anvende de forskellige narrative idéer samt inddrage poststrukturalistisk tænkning og narrativ praksis i eget arbejde. Specialistuddannelsen lægger i hele forløbet stor vægt på praktisk træning via øvelser, supervision og demonstration af samtaler. Det teoretiske fundament udfoldes gennem litteratur og oplæg fra underviserne. Specialistuddannelsen bygger på metodiske principper og færdigheder udviklet indenfor den narrative terapi, der især er grundlagt af den australske terapeut Michael White. Med udgangspunkt i de narrative metoder inddrager uddannelsen centrale perspektiver af den psykoterapeutiske praksis, herunder den terapeutiske relation, terapeutens egne fortællinger og historie, terapeutisk magt, etik og dominerende diskurser omkring terapi

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod psykologer, læger, præster og andre akademikere med relevant baggrund, der beskæftiger sig med psykoterapi og samtaler i praksis, og som ønsker at få et detaljeret kendskab til narrativ og poststrukturalistisk psykoterapi i teori og praksis.

Der kan desuden deltage op til 25% ikke-akademikere med anden relevant uddannelse og beskæftigelse.

Undervisningsform

Undervisningsformen på efteruddannelsen vil bestå af grundige, gennemarbejdede teoretiske og metodiske oplæg, live- og videodemonstration af narrativt arbejde, metodisk træning af den narrative praksis, drøftelser af konkrete sager og problemstillinger samt brug af skriftlige refleksioner og breve.

Forløb

Det 2-årige forløb omfatter i alt 36 dages undervisning på hverdage fordelt over 2 år, bestående af 9 moduler pr. år af 2 dages varighed. Der undervises kl. 9-16 på alle mødedage. Herudover mødes man i studiegrupper uden for undervisningsdagene.

På 1. året introduceres deltagerne til terapi, behandling og rådgivning ved arbejde med familier, par og individuelle forløb ud fra et narrativt og poststrukturalistisk perspektiv. Dette år fokuserer på træning og udvikling af kursisternes psykoterapeutiske færdigheder, live-klientarbejde og supervision. Igennem hele forløbet arbejdes der med deltagernes egne personlige og professionelle identitetsfortællinger og disses betydning for det terapeutiske arbejde.

På 2. året vægtes fordybelse og udvidet fokus på professionel- og personlig udvikling, herunder personligt repertoire, selvrefleksion over egen praksis og egne foretrukne færdigheder i det psykoterapeutiske arbejde. Dette år vil indeholde live-klientsamtaler og/eller fremvisning af optagede klintsamtaler. Der vil være et gennemgående fokus på deltagernes egen praksis, etik, kulturelle og organisatoriske aspekter, relation til klienten, kollegaer mm.

Studiegrupper

Der vil på hvert hold blive etableret studiegrupper. Studiegrupperne mødes mellem de enkelte undervisningsmoduler 8 hele dage pr. år. Deltagelse i studiegruppen er obligatorisk og en del af uddannelsesforløbet. Studiegrupperne etableres på det første modul.

Litteratur

Litteratur oplyses efter sidste tilmeldingsfrist.

Eksamensform

Der skal ikke laves nogen skriftlig opgave efter ordning i Dansk Psykologforenings regi.

Se felt for kursusbevis ift. gennemførelse af uddannelse.

Adgangskriterier

For at blive optaget på specialistuddannelsen skal ansøgeren beskæftige sig med psykoterapi i praksis og have en uddannelse som:

 • cand.psych. 
 • cand.pæd.psych. 
 • mag.art. i psykologi 
 • læge med erfaring inden for psykoterapi 
 • alment praktiserende læge 
 • præst
 • filosof
 • have anden relevant akademisk baggrund
 • have en for uddannelsesforløbet relevant beskæftigelse

Hvis psykologer, der deltager, ikke har autorisation kan dele af forløbet tælle som kvalifikation med henblik på opnåelse af autorisation, lige så vel som forløbet kan tælle for nyuddannede læger, der er i gang med deres grunduddannelse.

Specialistuddannelsens første to år kan også ses som et supplement til anden terapeutisk efter- eller videreuddannelse afhængigt af, hvordan den enkelte uddannelseskandidat sammensætter sin professionelle efter- og videreuddannelse, samt som vedligeholdelse af uddannelse og efteruddannelse.

Kursusbevis

For at have gennemført efteruddannelsens specialistdel og modtage uddannelsesbevis skal uddannelseskandidaten opfylde følgende krav:

 • Have deltaget i undervisningen i mindst 32 af de 36 skemalagte dage (eller eventuelt i anden af underviserne godkendt relevant supplerende efter-uddannelsesaktivitet). 
 • Have forberedt sig til og gennemført en times fremlæggelse af litteratur mindst én gang sammen med sin studiegruppe.
 • Have afleveret forskellige relevante opgaver imellem mødegangene.
 • Have modtaget supervision på eget terapeutisk arbejde samt egenterapi.  
 • Have deltaget i øvelser, rollespil og teamarbejde på holdet.
 • Have fremlagt video- eller audiooptagelse af egen praksis med fokus på personligt repertoire og teoretiske pointer i relation hertil (beskrevet i en synopsis på max. fem sider). Dette er gældende for specialistuddannelsens andet år. 

Både uddannelsesbevis og et evt. deltagerbevis vil specificeret angive det faktiske antal timer, som uddannelseskandidaten har deltaget i undervisningen.

Narrativ praksis, Narrative samtaler, Terapi

Narrativ terapi og samtalepraksis live – Michael White eftermiddage

Læs mere

Godkendelse af uddannelsen

Godkendt af Dansk Psykologforening (Psykoterapeutisk fagnævn efter ny ordning):
Timefordeling i alt for begge år: 
Teori: 12.4.4.2.2 – 90 timer 
Supervision: 12.4.2 – 80 timer. Heraf 30 timers live supervision 
Personligt udviklingsarbejde: 12.4.3 – 48 timer. Vil alternativt kunne tælle som supervision i gruppe under 12.4.2, afhængigt af psykologens samlede specialistuddannelse

Godkendt af Dansk Psykologforening (Børnepsykologisk Fagnævn efter ny ordning i klinisk børnepsykologi):
Timefordeling i alt for begge år:
Teori: 6.4.4.2.3- 90 timer 
Psykoterapeutiske metoder
Supervision og Personligt udviklingsarbejde/feedback på egen stil godkendes efter de alment gældende regler. 
Der skal benyttes supervisorskema, der kan downloades på www.dp.dk

Supervision 6.4.2 – 80 timer 
Personligt udviklingsarbejde/feedback på egen stil: 6.4.3- 48 timer
Emneområde 6.4.4.2.3 indeholder maksimalt 78 timer, så overskydende timer kan ikke bruges

Godkendt af Dansk Psykiatrisk Selskab (børne- og ungdomspsykiatrisk uddannelse i Psykoterapi):
Timefordeling i alt for begge år: 
Teori – 90 timer 
Supervision – 80 timer i gruppe 
Egenterapi – 48 timer i gruppe

Ofte stillede spørgsmål

Ja, uddannelsen er godkendt af:

Dansk Psykologforening (Psykoterapeutisk fagnævn efter ny ordning):
Timefordeling i alt for begge år: 
Teori: 12.4.4.2.2 – 90 timer 
Supervision: 12.4.2 – 80 timer. Heraf 30 timers live supervision 
Personligt udviklingsarbejde: 12.4.3 – 48 timer. Vil alternativt kunne tælle som supervision i gruppe under 12.4.2, afhængigt af psykologens samlede specialistuddannelse

Dansk Psykologforening (Børnepsykologisk Fagnævn efter ny ordning i klinisk børnepsykologi):
Timefordeling i alt for begge år:
Teori: 6.4.4.2.3- 90 timer 
Psykoterapeutiske metoder
Supervision og Personligt udviklingsarbejde/feedback på egen stil godkendes efter de alment gældende regler. 
Der skal benyttes supervisorskema, der kan downloades på www.dp.dk
Supervision 6.4.2 – 80 timer 
Personligt udviklingsarbejde/feedback på egen stil: 6.4.3- 48 timer
Emneområde 6.4.4.2.3 indeholder maksimalt 78 timer, så overskydende timer kan ikke bruges

Dansk Psykiatrisk Selskab (børne- og ungdomspsykiatrisk uddannelse i Psykoterapi):
Timefordeling i alt for begge år: 
Teori – 90 timer 
Supervision – 80 timer i gruppe 
Egenterapi – 48 timer i gruppe

Afmelding af efteruddannelser og kurser sker i henhold til følgende betingelser:

For efteruddannelser:
Ved afmelding inden sidste tilmeldingsfrist opkræves 0%
Ved afmelding efter sidste tilmeldingsfrist og inden uddannelsesstart opkræves 50%
Ved afmelding efter uddannelsesstart opkræves 100%

Ved flerårige efteruddannelsesforløb, hæfter man kun økonomisk for et uddannelsesår ad gangen. Et eventuelt afbud til fortsættelse på en efteruddannelse, skal være DISPUK i hænde senest 3 mdr. inden næste uddannelsesårs opstart.

For workshops og kortere kurser:
Ved afmelding inden tilmeldingsfrist opkræves 0%
Ved afmelding efter sidste tilmeldingsfrist opkræves 100%

NB. Man har altid 14 dages fortrydelsesret fra den dag man tilmelder sig. Dette gælder også ved tilmelding efter sidste tilmeldingsfrist.

Specialistuddannelsens undervisere har mange års erfaring med og uddannelse inden for narrativ terapi og er af Dansk Psykologforening godkendt til at varetage undervisningen i psykoterapi og supervision.

Nej. Man skal ikke betale ved tilmelding. Der fremsendes faktura efter sidste tilmeldingsfrist (medmindre andet er angivet i kursusbeskrivelsen).

Ja, er man privatbetalende kan man betale i rater. Man får en faktura på det fulde beløb, som man selv deler op i det antal rater, man ønsker. Det skal være det samme beløb, der indbetales hver gang. Det er et krav, at første rate er betalt inden kursusstart, og at sidste rate er betalt inden uddannelsen afsluttes.

Ja, er man privatbetalende får man 20% rabat på vores længerevarende efteruddannelser – medmindre man får tidskud fra sin arbejdsplads, kompetencefonden eller lignende på kr. 10.000 eller mere. Rabatten gives kun ved fremsendelse af faktura til kursistens privatadresse og man må ikke have et aktivt CVR-nummer registreret.

Parkering i Snekkersten

Der er parkeringsmuligheder på begge adresser og på vejen.

Da Snekkersten Stationsvej er en smal vej, hvor der indimellem kører store lastbiler, må vi henstille til, at man kun parkerer på den side, der vender mod nord. Ellers er der parkeringspladser på Snekkersten Station 3 min. fra DISPUK. Parkering på Parallelvej frabedes, da der ellers ikke er plads til vejens beboere.

Download pdf med kort og symboler – klik her

Parkering i Århus 

Ved Restaurant NorR (Marselisborg havn) er der parkering lige uden for halvøen, hvor Restaurant NorR ligger. Hvis der er mangel på ledige pladser der, er der altid pladser på den store grusplads før svinget.

Der kan parkeres på havnens pladser. Blot skal man huske at registrere sin nummerplade på en Ipad i baren hos  Restaurant NorR, senest 2 timer efter man har parkeret. Parkering gælder frem til kl. 23.59 samme dag

Nej, men vi har her fremhævet nogle af de steder, vi særligt kan anbefale i nærheden af vores undervisningssted i hhv. Snekkersten og Århus.

Snekkersten

Aarhus
 

Ja, på alle vores kurser og uddannelser er der inkluderet morgenmad, frokostbuffet og eftermiddagskaffe/kage.

Vores frokostbuffet er grøn med fokus på årstidens grøntsager. Det er derfor muligt at spise sig mæt, selvom man ikke spiser dagens kødret. Der bruges æg og animalske mejeriprodukter i vores køkken, så det er ikke muligt at spise vegansk. Kontakt kontoret ved eventuelle spørgsmål på dispuk@dispuk.dk

Har du fødevareallergener, så kontakt kontoret for at gøre os opmærksom på det. Aftal også gerne nærmere med køkkenpersonalet, når du møder ind på undervisningsstedet.

18+8 dage pr. år

48.250 kr. inkl. moms

27. mar 2023 Snekkersten

Prisen er pr. år. Der gives 20% rabat til ikke CVR-registrerede privatbetalere (kr. 38.600,- pr. år). Man hæfter økonomisk kun for et uddannelsesår ad gangen.

Underviser

Startdato

27. mar 2023 Snekkersten Tilmeld

DETALJER

Snekkersten - Kursusnr. 23-790

23-790

27. mar 2023

10. jan 2023

18+8 dage pr. år

48.250 kr. inkl. moms

Anne Romer

Min. 12 - maks. 16 deltagere

27. mar 2023 - 28. mar 2023

3. maj 2023 - 4. maj 2023

14. jun 2023 - 15. jun 2023

14. aug 2023 - 15. aug 2023

20. sep 2023 - 21. sep 2023

24. okt 2023 - 25. okt 2023

4. dec 2023 - 5. dec 2023

22. jan 2024 - 23. jan 2024

4. mar 2024 - 5. mar 2024

Kl. 9-16.
Praksisdagene foregår i 2 grupper med Anne Romer (supervision) og Anette Holmgren (egenterapi).
Datoer for 2. året oplyses efteråret 2023.

Prisen er pr. år. Der gives 20% rabat til ikke CVR-registrerede privatbetalere (kr. 38.600,- pr. år). Man hæfter økonomisk kun for et uddannelsesår ad gangen.

DISPUK 1, Snekkersten Stationsvej 13, 3070 Snekkersten

30. mar 2023

12. apr 2023

22. jun 2023

14. sep 2023

7. okt 2023

23. nov 2023

13. jan 2024

1. feb 2024

Kl. 9-16. Datoer kan ændres når grupperne er etableret, hvilket sker på den første mødegang.

Studiegruppedatoer for 2. år (2024) oplyses efteråret 2023.

Tilmeld

Har du spørgsmål til kurset?

Kontakt

Joan Bruun Andersen

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161

Kontakt

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev for at få de seneste nyheder, opdateringer og specialtilbud leveret direkte i din indbakke.