Bliv narrativ psykoterapeut med dette 2-årige overbygningsforløb på DISPUKs efteruddannelse i narrativ samtalepraksis.

4. og 5. året i efteruddannelsen til narrativ psykoterapeut giver en udvidelse af de tidligere års tilegnel-se af de narrative samtalemetoder og -praksisser, en udvidelse af evnen til at stille undersøgende og terapeutiske spørgsmål og evnen til at udfolde menneskers fortællinger. Deltagerne lærer gennem me-toder og teori at opgradere børn, unge og voksnes erfaringer og herigennem deres fornemmelse af eget værd. Forløbet er ydermere en fordybelse i de etiske og filosofiske forståelser af kulturens og fortæl-lingernes magt og betydning for de handlinger og den mening, som livet består af.

Narrative samtaler

Narrativ salon: Hvorfor er kærlighed ikke kun et grundbegreb i det private, men også det professionelle liv?

Tilmeld

Formål

Dette overbygningsforløb på DISPUKs efteruddannelse i narrativ samtalepraksis består af to intense år med faglige, personlige og metodiske fordybelser i den narrative psykoterapi. Deltagerne bliver med denne uddannelse i stand til at lede alle former for terapeutiske- og rådgivningsfokuserede samtaler, herunder familiesamtaler, parsamtaler, gruppeforløb og individuelle forløb for børn, unge og voksne.

Målgruppe

Lærere, pædagoger, plejere, sygeplejersker, socialrådgivere, SOSU-assistenter, socialformidlere, læger, psykologer, præster, filosoffer og andre med anden relevant grund- og universitetsuddannelse, som bruger samtalen i pædagogiske og behandlingsmæssige tiltag og problemstillinger, og som har gennem-ført DISPUKs 3-årige efteruddannelse i narrativ samtale, eller har gennemført 2 år på DISPUKs efter-uddannelsesforløb for psykologer og læger og andre akademikere + et år yderligere narrativ efteruddannelse på DISPUK.

Obs. Foruden selve undervisningen skal deltagerne regne med minimum 10 timer om ugen til læsning, film- eller audiooptagelse af samtaler og udarbejdelse af skriftlige opgaver. Det er derfor en god ide at have opbakning til denne uddannelse fra såvel familiære- og sociale relationer som fra arbejdspladsen.

Undervisningsform

På baggrund af modulets tematik, den læste litteratur og de problemstillinger, deltagerne møder i deres arbejde, vil undervisningen efterstræbe et deltagerinvolverende læringsfællesskab. Undervisningsprin-cipperne er baseret på, at underviserne ikke opfattes som eksperter, men som formidlere af forskellige teoretiske perspektiver og trænere af psykoterapeutiske metoder.

Undervisningen foregår med et detaljeret fokus relateret til deltagernes konkrete praksis. Det betyder, at det er et krav, at deltagerne har mulighed for at praktisere samtaler på egen arbejdsplads for at kun-ne deltage i undervisningen.
Det forventes, at alle deltagerne er aktive i refleksions-, lærings- og træningsprocesserne på undervis-ningsdagene og i egenterapi-, supervisions- og studiegrupperne.

Det forventes desuden, at deltagerne læser litteraturen og kan trække pointer ud af den læste litteratur på holdet samt, at de til undervisningsmodulerne har lavet mindre skriftlige refleksionsopgaver – blandt andet bevidningsbreve og refleksioner over egen læring og praksis.

Der læses ca. 100-150 sider relevant terapeutisk litteratur til hvert undervisningsmodul, eller ca. 600-800 sider pr. år i alt 1200-1600 sider.

Forløb

4.-5. året består af 24 undervisningsdage og 5 studiegruppedage pr. år svarende til 192 lektioner eller i alt 384 lektioner for de 2 år.

Dagene er fordelt pr. år:

 • 12 dages undervisning.
 • 6 dages supervision i grupper.
 • 6 dages egenterapi i grupper.
 • 5 dages træning/fordybelse i studiegrupper.

Sammenlagt indeholder hele psykoterapiuddannelsen i alt 816 lektioner, fordelt på følgende måde:

 • Teori, metode og færdighedstræning: 450 lektioner.
 • Egenterapi/selvrefleksion: 158 lektioner.
 • Supervision: 208 lektioner.

Psykoterapeut-uddannelsens tredeling ser således ud:

 • DISPUKs narrative grunduddannelse –
  Her vil på beviset stå: Narrativ samtalepraktiker
 • DISPUKs Efteruddannelse i Narrativ Samtalepraksis –
  2.-3. år Her vil på beviset stå: Narrativ samtaleterapeut
 • DISPUKs Efteruddannelse i Narrativ Samtale –
  4.-5. år: Her vil på diplomet stå: Narrativ psykoterapeut

Studiegrupper

De studerende skal mødes i studiegrupper mindst en hel dag mellem hvert undervisningsmodul, hvor der kan drøftes litteratur, arbejdes med øvelser, gives gensidig kollegial supervision og man kan også deltage i hinandens terapeutiske arbejde.

Litteratur

Deltagerne forventes at læse litteratur til hvert undervisningsmodul. Litteraturen er primært på dansk. Der vil dog være enkelte tekster på svensk, norsk og engelsk. Litteraturen er af varierende sværhedsgrad. Det forventes, at deltagerne selv anskaffer de bøger, der indgår i programmet. Litteraturliste offentliggøres efter sidste tilmeldingsfrist.

Eksamensform

På 4. året skal udarbejdes en skriftlig opgave på ca. 10 A4-sider, som bedømmes bestået/ikke bestået.

På 5. året skal der dels udarbejdes en skriftlig opgave på ca. 15 A4-sider, som bedømmes bestået/ikke bestået, og dels forberedes en mundtlig præsentation af eksempler på terapeutisk arbejde, som ligeledes bedømmes med bestået/ikke bestået.

Alle 3 eksamener på 4.-5. året bedømmes af ekstern censor. Der gives specifikke retningslinjer for både skriftlige og mundtlige opgaver.

Ved ikke-bestået skriftlig eller mundtlig eksamen, er der mulighed for vejledning og re-eksamen.

Adgangskriterier

Man kvalificerer sig til den narrative psykoterapeutiske overbygningsuddannelse ved at have deltaget i de 3 første år af psykoterapeutuddannelsen (1. året og 2.-3. året). 

Man kan også kvalificere sig til overbygningsuddannelsen, hvis man har en akademisk grunduddannelse og har taget DISPUKs 2-årige specialistuddannelse for psykologer, læger og andre akademikere plus yderligere en 1-årig narrativ efteruddannelse hos DISPUK (traume, misbrug, coaching, konflikthåndtering eller supervision). Det er muligt at ansøge om merit fra andre narrative uddannelsesforløb ved henvendelse til DISPUK.

De uddannelsesforløb, som er nødvendige for at kvalificere sig til dette overbygningsforløb, har hver deres specifikke beskrivelse med formål, indhold, omfang, pensum og programmer.

Det samlede uddannelsesforløb i narrativ psykoterapi skal ideelt være gennemført i løbet af en periode på maks. 7 år. 

Efteruddannelsen følger Dansk Psykologforenings etikregler og Dansk Psykoterapeutforenings retningslinjer for uddannelse til psykoterapeut. 

Kursusbevis

Ved godkendt uddannelse vil deltagerne efter endt 5. år modtage diplom med titlen: Narrativ Psykoterapeut. Den 5.årige uddannelse giver direkte adgang til optagelse i Dansk Psykoterapeutforening med tilladelse til at skrive Mdpf (medlem af dansk psykoterapeutforening) i sin titel.

For at erhverve diplom for gennemført efteruddannelse samt et uddannelsesbevis som narrativ psykoterapeut skal den studerende opfylde følgende krav:

Have deltaget i undervisningen mindst 44 ud af 48 dage (fravær må ikke være i forbindelse med egenterapien).

 • Have gennemført og fremlagt 20 terapeutiske samtaler optaget på video eller som lydfil. Den studerende skal have transskriberet samtalen og modtaget supervision på de dele, der fremlægges.
 • Have arbejdet med personlige temaer i egenterapien.
 • Have deltaget i øvelser og rollespil på holdet.
 • Have skrevet 3-5 stk. refleksioner eller breve pr. år på ca. 1 A4-sider mellem undervisningsmodulerne.
 • Have deltaget i studiegruppe en hel dag mellem hvert modul. I alt min. 4 gange hvert år.
 • Have afleveret og bestået en skriftlig opgave eller artikel på ca. 10 A4-sider på 4. året, som læses af ekstern censor med skriftlig feedback til den studerende.
 • Have afleveret og bestået en skriftlig opgave eller artikel på ca. 15 A4-siderpå 5. året. Godkendt af ekstern censor.
 • Have afholdt og bestået et mundtligt oplæg med beskrivelse og diskussion af eget psykoterapeutisk arbejde. Godkendt af ekstern censor.

Ofte stillede spørgsmål

Afmelding af efteruddannelser og kurser sker i henhold til følgende betingelser:

For efteruddannelser:
Ved afmelding inden sidste tilmeldingsfrist opkræves 0%
Ved afmelding efter sidste tilmeldingsfrist og inden uddannelsesstart opkræves 50%
Ved afmelding efter uddannelsesstart opkræves 100%

Ved flerårige efteruddannelsesforløb, hæfter man kun økonomisk for et uddannelsesår ad gangen. Et eventuelt afbud til fortsættelse på en efteruddannelse, skal være DISPUK i hænde senest 3 mdr. inden næste uddannelsesårs opstart.

For workshops og kortere kurser:
Ved afmelding inden tilmeldingsfrist opkræves 0%
Ved afmelding efter sidste tilmeldingsfrist opkræves 100%

NB. Man har altid 14 dages fortrydelsesret fra den dag man tilmelder sig. Dette gælder også ved tilmelding efter sidste tilmeldingsfrist.

Nej. Man skal ikke betale ved tilmelding. Der fremsendes faktura efter sidste tilmeldingsfrist (medmindre andet er angivet i kursusbeskrivelsen).

Ja, er man privatbetalende kan man betale i rater. Man får en faktura på det fulde beløb, som man selv deler op i det antal rater, man ønsker. Det skal være det samme beløb, der indbetales hver gang. Det er et krav, at første rate er betalt inden kursusstart, og at sidste rate er betalt inden uddannelsen afsluttes.

Ja, er man privatbetalende får man 20% rabat på vores længerevarende efteruddannelser – medmindre man får tidskud fra sin arbejdsplads, kompetencefonden eller lignende på kr. 10.000 eller mere. Rabatten gives kun ved fremsendelse af faktura til kursistens privatadresse og man må ikke have et aktivt CVR-nummer registreret.

Parkering i Snekkersten

Der er parkeringsmuligheder på begge adresser og på vejen.

Da Snekkersten Stationsvej er en smal vej, hvor der indimellem kører store lastbiler, må vi henstille til, at man kun parkerer på den side, der vender mod nord. Ellers er der parkeringspladser på Snekkersten Station 3 min. fra DISPUK. Parkering på Parallelvej frabedes, da der ellers ikke er plads til vejens beboere.

Download pdf med kort og symboler – klik her

Parkering i Århus 

Ved Restaurant NorR (Marselisborg havn) er der parkering lige uden for halvøen, hvor Restaurant NorR ligger. Hvis der er mangel på ledige pladser der, er der altid pladser på den store grusplads før svinget.

Der kan parkeres på havnens pladser. Blot skal man huske at registrere sin nummerplade på en Ipad i baren hos  Restaurant NorR, senest 2 timer efter man har parkeret. Parkering gælder frem til kl. 23.59 samme dag

Nej, men vi har her fremhævet nogle af de steder, vi særligt kan anbefale i nærheden af vores undervisningssted i hhv. Snekkersten og Århus.

Snekkersten

Aarhus
 

Ja, på alle vores kurser og uddannelser er der inkluderet morgenmad, frokostbuffet og eftermiddagskaffe/kage.

Vores frokostbuffet er grøn med fokus på årstidens grøntsager. Det er derfor muligt at spise sig mæt, selvom man ikke spiser dagens kødret. Der bruges æg og animalske mejeriprodukter i vores køkken, så det er ikke muligt at spise vegansk. Kontakt kontoret ved eventuelle spørgsmål på dispuk@dispuk.dk

Har du fødevareallergener, så kontakt kontoret for at gøre os opmærksom på det. Aftal også gerne nærmere med køkkenpersonalet, når du møder ind på undervisningsstedet.

24+5 dage pr. år

10. mar 2022 Snekkersten

51.975 kr. inkl. moms pr. år

Der gives 20% rabat til ikke CVR-registrerede privatbetalere kr. 41.580 pr. år. Man hæfter økonomisk kun for et uddannelsesår ad gangen.

Datoer

10. mar 2022 Snekkersten Tilmeld

DETALJER

Snekkersten - Kursusnr. 22-400 - Få pladser tilbage

22-400

10. mar 2022

5. jan 2022

24+5 dage pr. år.

51.975 kr. inkl. moms pr. år

Anette Holmgren

Anne Romer

Min. 12 - maks. 18 deltagere

10. mar 2022 - 11. mar 2022

Kl. 9-16. Datoer oplyses efteråret 2021.

Der gives 20% rabat til ikke CVR-registrerede privatbetalere kr. 41.580 pr. år. 4. året har forfald 5/2-22 og 5. året forfald 5/1-2023. Man hæfter økonomisk kun for et uddannelsesår ad gangen.

DISPUK 1, Snekkersten Stationsvej 13, 3070 Snekkersten

Kl. 9-16. Datoer oplyses efteråret 2021. Datoer kan ændres når grupperne er etableret, hvilket sker på den første mødegang.

Tilmeld

Har du spørgsmål til kurset?

Kontakt

Mette Agerbo

Kursussekretær

agerbo@dispuk.dk

4922 5161

Kontakt

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev for at få de seneste nyheder, opdateringer og specialtilbud leveret direkte i din indbakke.