Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Uddannelse i pædagogik, undervisning & formidling

DISPUKs uddannelse i pædagogik, formidling og undervisning er en narrativ efteruddannelse, som består af 12 undervisningsdage og seks læsegruppedage. Uddannelsen henvender sig til personer, som arbejder med undervisning, pædagogik, formidlings-, ændrings- og læringsprocesser. Det kan f.eks. være ledere, undervisere og konsulenter, som ønsker at udvide deres kompetencefelt. Den narrative uddannelse i pædagogik, formidling og undervisning, handler om at skabe de rette betingelser for læring, frem for et fokus på selve undervisningen. Den handler om pædagogisk kvalitet, som er altafgørende i forhold til at styrke fællesskabet og dermed hæve elevernes niveau.

Pædagogik, undervisning & formidling

Uddannelsen i pædagogik, formidling og undervisning, bygger på Nietzsches filosofi omkring affirmation. Ordet affirmation betyder bekræftelse, og det er bekræftelsen, som skaber liv. Når der er fortællinger om livet, skærpes erindringen og intensiteten. Det er gennem intensivering af kvaliteten af nærvær til andre mennesker, at elever og studerende oplever øget udvikling og udbytte. For at skabe flere handlemuligheder og dermed frihed, er det nødvendigt at bryde med konventioner og vaner.

På uddannelsen bliver der både lagt vægt på teori og praksis inden for formidling, undervisning og pædagogik. Deltagerne får et rum, hvor der kan eksperimenteres og afprøves, og hvor der er plads til at fejle og lære af fejlene.

Narrativ pædagogik, formidling og undervisning

Som pædagog, formidler og underviser, er det umuligt at undervise andre, det handler i stedet om at skabe betingelser for læring ved, at det som der undervises i, giver mening i en fortælling. Fortællingen er, som i alt narrativt, også grundstenen i narrativ pædagogik, formidling og undervisning. Det handler ikke om, at der er et bestemt mål, som skal nås, men om at vejen til målet giver mening. 


Formidling Af Pædagogik 1

Et andet vigtigt aspekt i narrativ pædagogik er, at det alt sammen starter med problemerne. Som Jerome Bruner har sagt: ”Stor fortælling handler om problemer og er ikke en undervisning i problemløsning.” Når mennesker formår at håndtere og forholde sig til problemerne, kan de bedre distancere sig fra problemerne og lære at adskille person og problem.

På uddannelsen vil der blive brugt teorier fra forskellige psykologer og filosoffer, som har gjort sig tanker om undervisning, formidling og pædagogik. Uddannelsen trækker f.eks. på Vygotskys tanker, som handler om at leg, stilladsering og begrebsdannelse, er de tre vigtigste elementer i en læringsproces. På uddannelsen bliver Foucaults teorier brugt, hvor begreberne om diskurser og moderne magt, bliver sat i relation til undervisning. Jerome Bruners mener, at kultur, fortællinger, narrativitet og meningsdannelse er fundamentet for en god læringsproces. Dette og meget mere kommer deltagerne på DISPUKs efteruddannelse til at lære om. Der vil være fire bøger på uddannelsen, som deltagerne kommer til at benytte. Derudover vil der blive læst artikler og tidsskrifter omhandlende emnerne pædagogik, formidling og undervisning. På sidste modul præsenterer deltagerne hver deres yndlings- kapitel, digt eller artikel for resten af holdet. Der vil tilmed være fire-fem hjemmeopgaver i form af essays eller breve bestående af skriftlige refleksioner. Det er vigtigt at læse den tilhørende litteratur, samt at lave hjemmeopgaver for at være i stand til at følge kurset.

Pædagogik, formidling og undervisning i praksis

På DISPUKs efteruddannelse er det vigtigt, at undervisningen i formidling og pædagogik ikke kun foregår teoretisk, men også i lige så høj grad er praktisk.  Dette sikrer, at deltagerne har fået træning i at bruge den nye viden og at fremme undervisningen. Hvis deltagerne har specifikke problemstillinger og projekter, bliver der i undervisningen taget udgangspunkt i disse. Deltagerne vil blive præsenteret for eksempler på generativ pædagogisk praksis, teoretiske oplæg samt øvelser. 

Et eksempel på noget af det som deltagerne på uddannelsen kommer til at udforske er ABE-modellen. Denne model er udviklet på baggrund af omfattende forskning omkring hvilke former for undervisning, som viser de bedste resultater. F.eks. hvor stor en rolle aktivitet har, i forhold til elevens indlæring, at man skal benytte sig af den forståelse som eleven allerede besidder, og at underviserens engagement har ekstrem stor betydning for de følelser, som finder sted i rummet.

Frokost -nydes -i -haven

Uddannelsens forløb

Uddannelsen i pædagogik, formidling og undervisning, bliver kørt af DISPUKs direktør Allan Holmgren. Allan har mange års erfaring med, og uddannelse i, narrativ psykologi. Deltagerne bliver opdelt i mindre læsegrupper, hvor man skal mødes i læsegrupperne mellem hvert undervisningsmodul. I læsegruppen trænes der narrativ pædagogik, formidling og undervisning, og der bliver drøftet litteratur og teori fra uddannelsen. Derudover arbejder læsegrupperne sammen om præsentationer omhandlende teoretiske pointer fra de læste tekster. Det er et krav, at man deltager aktivt i undervisningen samt i øvelser, drøftelser og teamarbejde. Uddannelsen bliver afsluttet af en eksamen, hvor hver kursist fremlægger et eksempel på en pædagogisk praksis. Der er intet krav om, at deltagerne på pædagogik, formidling og undervisning uddannelsen, har kendskab til de narrative begreber før uddannelsens start. Den teoretiske undervisning drager konstant paralleller til, hvordan teorien bruges i praksis, ligesom at praksis også altid skal kunne begrebsliggøres. Der er dermed en god blanding af teori og praksis på uddannelsen, som sikrer, at deltagerne kan bruge deres nyerhvervede viden ude på arbejdspladsen.