Specialistuddannelse i narrativ psykoterapi

Start den 20. januar 2022, Snekkersten

Kursusnr.: 22-790 Tilmeld nu

Tag en 2-årig klinisk specialistuddannelse i narrativ psykoterapi og styrk din teoretiske forståelse og dit praktiske fundament. Uddannelsen er for psykologer, læger og andre akademikere.

Relationer, intentioner, følelser, begreber og værdier. DISPUK har siden 1996 udbudt specialistuddannelse i narrativ og poststrukturalistisk psykoterapi. Uddannelsen giver et teoretisk og metodisk fundament for at forstå og behandle nutidens problematikker og magtforhold - både individuelt, relationelt, organisatorisk og kulturelt.

Formål  

Formålet med uddannelsen er at opnå en omfattende specialisering og træning i narrativ psykoterapeutisk praksis og teori. Formålet er ydermere at udvikle, styrke og forfine den enkelte deltagers personlige og professionelle repertoire i forhold til forskellige klientgrupper og problemstillinger. Uddannelsen sigter mod, at deltagerne selvstændigt kan anvende de forskellige narrative idéer samt inddrage poststrukturalistisk tænkning og narrativ praksis i eget arbejde.

Målgruppe 

Uddannelsen retter sig primært mod psykologer, læger og andre akademikere med relevant baggrund, der beskæftiger sig med psykoterapi i praksis og ønsker at få et detaljeret kendskab til narrativ psykoterapi og ikke mindst få trænet de terapeutiske færdigheder.

Undervisningsform 

Specialistuddannelsen lægger i hele forløbet stor vægt på praktisk træning via øvelser, supervision og demonstration af samtaler. Det teoretiske fundament udfoldes gennem litteratur og oplæg fra underviserne. Specialistuddannelsen bygger på metodiske principper og færdigheder udviklet indenfor den narrative terapi, der især er grundlagt af den australske terapeut Michael White. Med udgangspunkt i de narrative metoder inddrager uddannelsen centrale perspektiver af den psykoterapeutiske praksis, herunder den terapeutiske relation, terapeutens egne fortællinger og historie, terapeutisk magt og dominerende diskurser omkring terapi.

Forløb 

Det 2-årige forløb omfatter i alt 36 dages undervisning på hverdage fordelt over to år. Ni mødegange pr. år af to dages varighed. Der undervises kl. 9.00 - 16.00 på alle mødedage. Herudover mødes man i studiegrupper uden for undervisningsdagene .

På 1. året introduceres til terapi, behandling og rådgivning ved arbejde med familier, par og individuelle forløb ud fra et narrativt og poststrukturalistisk perspektiv. På dette år fokuseres på træning og udvikling af kursisternes psykoterapeutiske færdigheder, på live-klientarbejde og supervision. Der vil blive arbejdet med kursisternes egne personlige og professionelle identitetsfortællinger og disses betydning for det terapeutiske arbejde.

På 2. året vægtes fordybelse og udvidet fokus på professionel- og personlig udvikling, herunder personligt repertoire, selvrefleksion over egen praksis og egne foretrukne færdigheder i det psykoterapeutiske arbejde. Dette år vil indeholde live-klientsamtaler og/eller fremvisning af optagede klintsamtaler. Der vil være et gennemgående fokus på deltagernes egen praksis, etik, kulturelle og organisatoriske aspekter, relation til klienten, kollegaer mm.

Studiegrupper 

Der vil på hvert hold blive etableret studiegrupper. Studiegrupperne mødes mellem de enkelte undervisningsgange otte hele dage pr. år. Deltagelse i studiegrupperne er obligatorisk og en del af uddannelsesforløbet. Studiegrupperne etableres på det første modul.

Litteratur 

Litteratur oplyses efter sidste tilmeldingsfrist.

Eksamensform

Der skal ikke laves nogen skriftlig opgave efter ordning i Dansk Psykologforenings regi.

Se felt for kursusbevis ift. gennemførelse af uddannelse.

Adgangskriterier 

For at blive optaget på specialistuddannelsen skal ansøgeren beskæftige sig med psykoterapi i praksis og have en uddannelse som:

 • cand.psych. 
 • cand.pæd.psych. 
 • mag.art. i psykologi 
 • læge med erfaring inden for psykoterapi 
 • alment praktiserende læge 
 • præst
 • filosof
 • have anden relevant akademisk baggrund
 • have en for uddannelsesforløbet relevant beskæftigelse

Hvis psykologer, der deltager, ikke har autorisation kan dele af forløbet tælle som kvalifikation med henblik på opnåelse af autorisation, lige så vel som forløbet kan tælle for nyuddannede læger, der er i gang med deres grunduddannelse.

Specialistuddannelsens første to år kan også ses som et supplement til anden terapeutisk efter- eller videreuddannelse afhængigt af, hvordan den enkelte uddannelseskandidat sammensætter sin professionelle efter- og videreuddannelse, samt som vedligeholdelse af uddannelse og efteruddannelse.

Kursusbevis 

For at have gennemført efteruddannelsens specialist-del og modtage uddannelsesbevis skal uddannelseskandidaten opfylde følgende krav:

 • Have deltaget i undervisningen i mindst 32 af de 36 skemalagte dage (eller eventuelt i anden af underviserne godkendt relevant supplerende efter-uddannelsesaktivitet). 
 • Have forberedt sig til og gennemført en times fremlæggelse af litteratur mindst én gang sammen med sin litteraturgruppe.
 • Have afleveret min. 4 ud af 6 essays eller breve på ca. 1-2 sider relateret til egen praksis.
 • Have udført mindst ét interview med en eller flere klienter på undervisningsdagene under supervision af underviserne. 
 • Have modtaget supervision på eget terapeutisk arbejde.  
 • Have deltaget i øvelser, rollespil og teamarbejde på holdet.
 • Have fremlagt video- eller audiooptagelse af egen praksis med fokus på personligt repertoire og teoretiske pointer i relation hertil (beskrevet i en synopsis på max. 5 sider). Dette er gældende for specialistuddannelsens andet år. 

Både uddannelsesbevis og et evt. deltagerbevis vil specificeret angive det faktiske antal timer, som uddannelseskandidaten har deltaget i undervisningen.

Underviser(e) 

Specialistuddannelsens undervisere har mange års erfaring med og uddannelse inden for narrativ terapi og er af Dansk Psykologforening godkendt til at varetage undervisningen i psykoterapi og supervision.

Godkendelse af uddannelsen

Godkendt af Dansk Psykologforening (Psykoterapeutisk fagnævn efter ny ordning):
Timefordeling i alt for begge år: 
Teori: 12.4.4.2.2 - 90 timer 
Supervision: 12.4.2 - 80 timer. Heraf 30 timers live supervision 
Personligt udviklingsarbejde: 12.4.3 - 48 timer. Vil alternativt kunne tælle som supervision i gruppe under 12.4.2, afhængigt af psykologens samlede specialistuddannelse

Godkendt af Dansk Psykologforening (Børnepsykologisk Fagnævn efter ny ordning i klinisk børnepsykologi):
Timefordeling i alt for begge år:
Teori: 6.4.4.2.3- 90 timer 
Psykoterapeutiske metoder
Supervision og Personligt udviklingsarbejde/feedback på egen stil godkendes efter de alment gældende regler. 
Der skal benyttes supervisorskema, der kan downloades på www.dp.dk

Supervision 6.4.2 - 80 timer 
Personligt udviklingsarbejde/feedback på egen stil: 6.4.3- 48 timer
Emneområde 6.4.4.2.3 indeholder maksimalt 78 timer, så overskydende timer kan ikke bruges

Godkendt af Dansk Psykiatrisk Selskab (børne- og ungdomspsykiatrisk uddannelse i Psykoterapi):
Timefordeling i alt for begge år: 
Teori - 90 timer 
Supervision - 80 timer i gruppe 
Egenterapi - 48 timer i gruppe

Underviser(e): Anne Romer
Datoer: Undervisning 1. år (18dg): Den 20.-21/1, 2.-3/3, 5.-6/4, 19.-20/5, 16.-17/6, 22.-23/8, 26.-27/9, 2.-3/11 og 12.-13/12-2022. Alle dage kl. 9-16.

Praksisdage den 5/4, 20/5, 23/8, og 3/11. Foregår i 2 grupper med Anne Romer og Anette Holmgren.

Herudover studiegrupper (8dg): den 14/2, 14/3, 11/4, 31/5, 20/6, 6/9, 26/10 og 23/11-2022. Datoerne er foreløbige og kan ændres når grupperne er etableret, hvilket sker på første mødegang.

Datoer for 2. året (2023) oplyses sommeren 2022.
Sted: DISPUK 1, Snekkersten Stationsvej 13, 3070 Snekkersten
Deltagerantal: Min. 12 - maks. 16 deltagere
Pris: 47.250 kr. kr. inkl. moms. pr. år. Der gives 20% rabat til ikke-cvr registrerede privatbetalere (kr. 37.800,- pr. år)
Tilmeldingsfrist: Den 1. november 2021
Kursusnr.: 22-790
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Anne Romer
Anne Romer CV
Anette Holmgren
Anette Holmgren CV
Læs mere

Specialistuddannelse i narrativ psykoterapi

Underviser(e):
Anne Romer
Datoer:
Undervisning 1. år (18dg): Den 20.-21/1, 2.-3/3, 5.-6/4, 19.-20/5, 16.-17/6, 22.-23/8, 26.-27/9, 2.-3/11 og 12.-13/12-2022. Alle dage kl. 9-16.

Praksisdage den 5/4, 20/5, 23/8, og 3/11. Foregår i 2 grupper med Anne Romer og Anette Holmgren.

Herudover studiegrupper (8dg): den 14/2, 14/3, 11/4, 31/5, 20/6, 6/9, 26/10 og 23/11-2022. Datoerne er foreløbige og kan ændres når grupperne er etableret, hvilket sker på første mødegang.

Datoer for 2. året (2023) oplyses sommeren 2022.
Sted:
Snekkersten
Deltagerantal.:
Min. 12 - maks. 16 deltagere
Pris.:
47.250 kr. inkl. moms. pr. år. Der gives 20% rabat til ikke-cvr registrerede privatbetalere (kr. 37.800,- pr. år)
Tilmeldingsfrist:
1. november 2021
Kursusnr.:
22-790
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

JOAN BRUUN ANDERSEN

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Joan, hvis du er i tvivl:

Sted:

DISPUK 1
Snekkersten Stationsvej 13
3070 Snekkersten
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk