Narrativ Misbrugsbehandler. 1- årig efteruddannelse

Start den 7. marts 2022, Snekkersten

Kursusnr.: 22-140 Tilmeld nu

Denne efteruddannelse i behandling af mennesker og deres familier ramt af misbrug giver en grundig indføring i den narrative praksis og i dens metodiske, teoretiske og etiske perspektiver. Der er tale om et intensivt étårigt forløb på 6x2 dage + træning i mindre studiegrupper imellem de enkelte undervisningsmoduler.

Misbrug eller et skadeligt forbrug af hash, stoffer, mad eller f.eks. penge, kan både fjerne og forbinde mennesker til deres værdier. Et misbrug over længere tid vil ofte trække en person længere og længere væk fra det liv, han eller hun ønsker at leve. Det er denne kompleksitet, misbrugsbehandlingen må have øje for. Muligheden i behandlingen ligger i at hjælpe mennesker til at kunne leve tæt på sig selv og andre uden hjælp fra misbruget.

Der er altid grunde, intentioner og håb forbundet med et skadeligt forbrug, som mennesker har brug for at tale om: Hvad er der sket? Hvad er vigtigt for dem? Hvilke mulige veje er der at gå? Og sammen med hvem? Narrative metoder kan effektivt hjælpe misbrugsterapeuter med at hjælpe mennesker med at frigøre sig fra misbrugets dominerende og negative indflydelse på deres liv. Dette kan være et grundlag for at skabe varige forandringer.

DISPUK's misbrugsuddannelse har fokus på at hjælpe den enkelte og familien til at kunne tale om de erfaringer og muligvis traumer, som ofte er en del af et misbrug, og som kan stå i vejen for at bevæge sig i den retning, man ønsker.

Deltagere:

Efteruddannelsen henvender sig til personer, som arbejder med misbrugsproblematikker i relation til børn, unge, voksne eller familier, og som ønsker at kunne bruge narrative forståelser og metoder i sine samtaler og aktiviteter i forhold til misbrugsproblematkkerne.

Deltagerne kan arbejde i rådgivningscentre, institutioner, socialpsykiatrien, skoler, familieafdelinger, behandlingshjem eller i andre sammenhænge, hvor man arbejder med misbrugsproblematikker.

Undervisningen består af:

 • Teoretisk og metodisk undervisning med udgangspunkt i den læste litteratur og i deltagernes praksis
 • Træning og øvelser i mindre grupper
 • Supervision og sparring i forhold til konkrete dilemmaer i behandlingsarbejdet (ikke alle vil få direkte supervision, men enkelte sager vil blive drøftet i plenum og i to grupper. Man har mulighed for at få sparring på sit arbejde, ift. de metoder man lærer på uddannelsen, i studiegruppen)
 • Løbende drøftelser af teori og metode sat i relation til deltagernes praksis
 • Iværksættelse af eksperimenter på deltagernes arbejdspladser med relation til undervisningen
 • Egenterapeutiske samtaler i grupper, så deltagerne oplever metoden på egen krop 

Studiegrupper:

Ud over undervisningen på holdet mødes deltagerne i faste studiegrupper uden underviser en hel dag imellem hver undervisningsgang. I alt 5 dage.

Studiegrupperne aftaler selv mødested og tid. Studiegrupperne etableres på den første undervisningsgang og er obligatoriske.

Essays og breve:

Deltagerne skal i løbet af året lave 5 skriftlige refleksioner eller breve, som omhandler brugen af de narrative metoder og er en øvelse af disse metoder i praksis.

Indhold og opbygning:

Uddannelsen løber over 6 moduler á 2 dage: i alt 12 dage. Undervisningen fokuserer på træning i de såkaldte narrative "samtalekort" og på forskellige teorier om selvet, hjernen, stoffer, motivation, forandring og traumer. Der vil være et væsentligt fokus på deltagernes egne erfaringer fra praksis. Ud over undervsningsmodulerne mødes deltagerne på fem obligatoriske studiegruppedage. Der skal afleveres en brevskrivningsopgave mellem hvert modul, som man får individuel respons på fra underviserne. Disse enkeltelementer udgør grundlaget for de praktiske behandlingsmuligheder som narrativ praksis kan tilbyde voksne, unge, familier og grupper der er under indflydelse af misbrug.

Uddannelsen består af seks moduler, som er:

1.modul: Fortællinger og Bevidning

Introduktion til den narrative metafor og hvordan identitet skabes gennem fortællinger. Bevidning som respons og perspektiver på begrebet misbrug.

2.modul: Friste til forandring

Etableringen af et samarbejde der skaber flere forskellige fortællinger og skaber motivation og muligheder for nye handlinger og forandring.

3.modul: Fra problemer til værdier
Samtaler der adskiller problem og person og om hvordan man kan tale om problemer, så de baner vej for nye muligheder og en fornemmelse af, hvad der er vigtigt i livet.

4.modul: Inddrage betydningsfulde andre

Etablering af samhørighed med andre er afgørende i forandringsprocessen mod et liv uden skadeligt forbrug og i livet i almindelighed.

5.modul: Traumer, angst, skyld og skam

Traumer, angst, skam, skyld og sorg kan være en del af et skadeligt forbrug. Hvordan kan man hjælpe med at få øje på responser og livskraft, som traumer og svære følelser har skubbet i skyggen.

6. modul: Inddragelse af familie og netværk som vigtige støtter

Genetablering af opbakkende familier og netværk er motiverende og vigtige hjørnesten i arbejdet med at skabe et liv uden skadeligt forbrug.

Præsentation i mindre grupper af sit arbejde med misbrug, hvor man giver eksempler på, hvad man har gjort inspireret af dette efteruddannelsesforløb.

Undervisere:

Lone Kaae Morell har mere end 25 års erfaring i det pædagogiske felt med unge og misbrug, hun er uddannet pædagog og har en narrativ terapeutisk efteruddannelse. Lone har arbejdet på døgninstitutioner, både private og offentlige, og de seneste 5 år har hun været ansat som underviser, supervisor og terapeut i DISPUK. Lone bor i Århus med sin mand og er en fantastisk levende, begavet, kreativ og smittende formidler

Anine Boisen har i en lang årrække arbejdet som terapeut, konsulent og metodeudvikler indenfor misbrugsområdet. Hun har stor erfaring både med familie, par og individuelle forløb. Anine er uddannet Kaospilot og har efterfølgende bl.a. videreuddannet sig til konsulent og familieterapeut med speciale indenfor misbrug og narrativ terapi. Anine er dedikeret til feltet og er entusiastisk, indlevende og omsorgsfuld i sin tilgang. Anine bor i København med sin mand og har to voksne børn.

Ansøgning om optagelse:

Ansøgning skal ske skriftligt via vores hjemmeside www.dispuk.dk  

Endeligt program og gældende datoer for de enkelte undervisningsgange udsendes umiddelbart efter sidste tilmeldingsfrist 15. januar 2022.

Lokalt arrangerede forløb:

Der kan arrangeres tilsvarende forløb på lokale arbejdspladser, evt. hvor flere arbejdspladser går sammen. Lokalt arrangerede forløb tilrettelægges i samarbejde med arbejdspladsen og efter individuelt tilbud. 

Efteruddannelsesbevis:

For at kunne erhverve sig et bevis på at have gennemført uddannelsen, skal deltageren opfylde følgende krav:

 • Have deltaget i undervisningen minimum 10 ud af de 12 undervisningsdage (eller i tilsvarende kompenserende undervisning - efter aftale)
 • Have deltaget i øvelser, teamarbejde og drøftelser på holdet
 • Have modtaget supervision på holdet på egen praksis
 • Have deltaget i 4 ud af 5 studiegruppedage
 • Have afleveret 4 af 5 skriftlige refleksioner á 1 A4 side

Undervisningssted:

Undervisningen foregår hos DISPUK, 3070 Snekkersten

Underviser(e): Oplyses senere
Datoer: Start den 7.-8. marts 2022. Øvrige datoer oplyses efter sommeren 2021
Sted: DISPUK 2, Strandvejen 202a, 3070 Snekkersten
Deltagerantal: Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris: 28.275 kr. kr. inkl. moms. Der gives 20 % rabat til ikke CVR-registrerede privatbetalere (kr. 22.620-)
Tilmeldingsfrist: Den 15. januar 2022
Kursusnr.: 22-140
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Mette Agerbo på mail agerbo@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Oplyses senere
Oplyses senere CV
Læs mere

Narrativ Misbrugsbehandler. 1- årig efteruddannelse

Underviser(e):
Oplyses senere
Datoer:
Start den 7.-8. marts 2022. Øvrige datoer oplyses efter sommeren 2021
Sted:
Snekkersten
Deltagerantal.:
Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris.:
28.275 kr. inkl. moms. Der gives 20 % rabat til ikke CVR-registrerede privatbetalere (kr. 22.620-)
Tilmeldingsfrist:
15. januar 2022
Kursusnr.:
22-140
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Mette Agerbo på mail agerbo@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

METTE AGERBO

Kursussekretær

agerbo@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Mette, hvis du er i tvivl:

Sted:

DISPUK 2
Strandvejen 202 A
3070 Snekkersten
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk