2-årig specialistuddannelse i narrativ psykoterapi for psykologer og andre akademikere. Overtegnet. Venteliste oprettet.

Start den 21. januar 2021, Snekkersten

Kursusnr.: 21-790 Tilmeld nu

Der eksisterer kun gensidige relationer og de bestandige kløfter mellem intentioner i relation til hinanden.” Michael Foucault 

DISPUK har siden 1996 udbudt en specialistuddannelse i narrativ psykoterapi. Uddannelsen består af:  

 • En 2-årig klinisk specialistuddannelse i narrativ psykoterapi med mulighed for en opfølgende
 • 1-årig specialistuddannelse i narrativ supervision: Supervision af egne og andre faggrupper & supervision af supervision  


Specialistuddannelsen i narrativ psykoterapi tager udgangspunkt i og har fokus på de menneskelige grundvilkår: Relationer, intentioner, følelser, begrebsdannelse og værdier.

Menneskers mere eller mindre refleksive forhold til sig selv og til sine nærmeste gennem de fortællinger det er muligt at komme til at fortælle om sig selv, sine relationer, problemer, oplevelser og værdier og sin egen identitet er specialistuddannelsens helt centrale omdrejningspunkt. Det er i relationerne og ikke mindst i kløfterne mellem, hvad vi synes, der er vigtigt og hvad der er muligt, at dagliglivets problemer udspiller sig.

Specialistuddannelsen tilbyder et genuint teoretisk og metodisk fundament som udgangspunkt for at forstå nutidens problematikker og magtforhold, både individuelt, relationelt, organisatorisk og kulturelt.

DISPUK er igennem snart 30 år kendt for ufortrødent at inddrage de nyeste teoretiske ideer og metoder i sine uddannelser. Specialistuddannelsen bygger i dag på et post-strukturalistisk og narrativt fundament. I starten af DISPUKs historie i 1990’erne havde specialistuddannelsen et systemisk fundament, men systemteorien har hverken begreber om følelser, intentioner, hukommelse, identitet eller magt. Det har den narrative og poststrukturalistiske psykologi derimod. Specialistuddannelsen er godkendt af Dansk psykologforenings fagnævn og Dansk psykiatrisk selskab (se mere sidst i beskrivelsen). 

Den 2-årige kliniske specialistuddannelse i narrativ psykoterapi

Teoretiske perspektiver
Poststrukturalisme er en samlet betegnelse for de filosofiske tanker som har domineret fransk filosofi siden 50’erne. Poststrukturalisme er et opgør med strukturalismen, hvis mål var at kunne undersøge verden så tilbundsgående, at man kunne afdække sande eller egentlige sammenhænge og strukturer i mennesket og i verden.

Poststrukturalisternes påstand var, at dette ikke er muligt, eftersom sandhed altid er historisk og lokal. Post-strukturalisterne opfordrer til at lede efter forskelle frem for ligheder, i forsøget på at skabe mening og kreative veje at gå. DISPUKs specialist-uddannelsen trækker i særlig grad på tanker udviklet af de franske filosoffer Michel Foucault, Gilles Deleuze, Maurice Merleau-Ponty og Jaques Derrida.

De poststrukturalistiske perspektiver har genintroduceret interessen for kulturel magt og dominerende sandheder. Den hjælper professionelle til at få øje på sammenhænge mellem en kulturs dominerende ideer om det gode liv og hvad der, som følge heraf, betragtes som problematisk. En psykoterapi, der tager udgangspunkt i disse principper, er konstant opmærksom på ”hvad der mere kan siges” og ”hvad der mere er muligt”.
 
Den narrative tradition kan følges tilbage til den kognitive revolution i 50’erne som genintroducerede mening som centralt begreb i forhold til eksistens. Selvet som konstruerende og konstrueret blev senere samlet op af social-konstruktionisterne og især af den amerikanske socialpsykolog Ken Gergen. Selvet som historiefortæller gjorde sin entre sidst i 70’erne og den narrative psykologi er først og fremmest funderet i tankerne fra den amerikanske psykolog Jerome Bruner.

Bruner påstår, at fortællinger om livet har til formål at sammenholde det kendte og det mulige for på denne måde at skabe mening og at kunne navigere mellem handlingernes landskab og meningens eller bevidsthedens landskab.

Livskunst, ifølge Bruner, er ”at bringe det velkendtes tvivlsomme betryggelse til at harmonere med det muliges fristelser.”

Metodiske perspektiver
Narrativ terapi er udviklet med udgangspunkt i de ovennævnte teoretiske ideer og tilstræber fortløbende at udvikle sig som en terapeutisk respons på moderne magt.

Specialistuddannelsen bygger først og fremmest på metodiske principper og færdigheder udviklet indenfor den narrative terapi, der især er grundlagt af den australske terapeut Michael White.

Metoderne tager udgangspunkt i terapeutiske praksisser, hvis fokus er rettet mod konstruktionen af ”tykke fortællinger” og dekonstruktionen af dominerende såkaldte ”tynde konklusioner”, antagelser og fortællinger.

Uddannelsen fokuserer på tilegnelse af narrative samtalekort dvs. terapeutiske guidelines for psykoterapi. Dette indbefatter eksempelvis eksternaliserende, genforfattende, dekonstruerende, genmedlemsgørende og bevidnende ”samtalekort”, der er et begreb for de fremgangsmåder, der skal gøre det muligt at finde vej i problemers uforudsigelige landskaber.

Med udgangspunkt i de narrative metoder inddrager uddannelsen alle centrale perspektiver af den psykoterapeutiske praksis, indbefattet den terapeutiske relation, terapeutens egne fortællinger og historie, terapeutisk magt og dominerende diskurser omkring terapi.

Formål
Formålet med uddannelsen er at give deltagerne en teoretisk og praktisk indføring og træning i narrativ og poststrukturalistisk psykoterapeutisk praksis, behandling og rådgivning i forhold til forskellige klientgrupper og problemstillinger. 

Det er ligeledes formålet at introducere kursisterne til forskellige måder at praktisere idéerne på, bl.a. ved at der på de enkelte uddannelsesår vil være gæstelærere fra forskellige praksisområder.

Uddannelsen har et differentieret undervisningsmål, der sigter mod at tilpasse sig den enkeltes professionelle kontekst. Formålet er at udvikle, styrke og forfine den enkelte deltagers personlige og professionelle repertoire.

Uddannelsen er en omfattende specialisering og træning i poststrukturalistisk og narrativ og psykoterapeutisk praksis og teori. Den sigter mod, at deltagerne selvstændigt og med gedigne færdigheder kan anvende de forskellige narrative idéer & praksisser, samt inddrage poststrukturalistisk tænkning i eget arbejde, når den 2-årige specialistuddannelse er afsluttet.

Indhold
Specialistuddannelsen er en fordybelse i narrativ og poststrukturalistisk teori og praksis. Den giver en indføring i:

 • Jerome Bruners kulturpsykologi og principper om selvet som fortællinger,
 • Michael Whites forskellige samtalekort,
 • Lev Vygotskys udviklingspsykolog og principper om læringsstilladser,
 • Michel Foucaults magtforståelse og biopolitiske perspektiver på tilværelsen,
 • Gilles Deleuzes begreber om intensitet og kreativitet,
 • Daniel Sterns ideer om bevægelse og vitalitet,
 • Barbara Myerhoffs teorier om identitet og bevidnende ceremonier og
 • Russell Meares teori om selvet 

Der vil blive arbejdet intensivt med den narrative terapis grundbegreber og metoder med udgangspunkt i narrativ, post-strukturalistisk social- og identitetsteori og i refleksiv antropologi.

De forskellige teoretiske og metodiske aspekter vil blive sat i relation til behandlings-arbejde med familier, par og individuelle klienter, blandt andet via klientarbejde udført af deltagerne, som overværes og superviseres af underviserne og de øvrige deltagere samt gennem rollespil, øvelser og supervision.

1. år
1. året er en omfattende introduktion til terapi, behandling og rådgivning ved arbejde med familier, par og individuelle forløb ud fra et narrativt og poststrukturalistisk perspektiv. Året har fokus på træning og udvikling af deltagernes psykoterapeutiske færdigheder via træning, live klientarbejde og supervision, ligesom der vil være fokus på metodernes omsætning i deltagernes egen kontekst.

Der vil blive arbejdet med deltagernes egne personlige og professionelle identitetsfortællinger og disses betydning for det terapeutiske arbejde.

Ligeledes vil terapeutisk magt og etik være et centralt tema. 

2. år
2. året bidrager til en fordybelse og udvidet fokus på professionel- og personlig udvikling, herunder personligt repertoire, selv-refleksion over egen praksis og egne foretrukne færdigheder i det psykoterapeutiske arbejde.

Året vil indeholde live-klienter samtaler og/eller fremvisning af DVD. Der vil være en gennemgående fokusering på deltagernes egen praksis, etik, kulturelle og organisatoriske aspekter, relation til klienten, kollegaer mm.

Der arbejdes igennem hele forløbet med bevidning af deltagernes udvikling af personligt repertoire og egen moral.

Omfang
Det 2-årige forløb omfatter i alt 36 dages undervisning på hverdage fordelt over to år (9 mødegange pr. år af 2 dages varighed). Der undervises fra kl. 9.00 - 16.00 på alle mødedage. Herudover mødes man i studiegrupper uden for undervisningsdagene (se nedenfor).

Studiegrupper
Der vil på hvert hold blive etableret studiegrupper. Studiegrupperne mødes mellem de enkelte undervisningsgange (8 hele dage pr. år). Deltagelse i studiegrupperne er obligatorisk og en del af uddannelsesforløbet. Studiegrupperne etableres på den første mødegang.

Essays og breve
Hver efteruddannelseskandidat skal skrive 6 stk. breve eller essays pr. uddannelsesår på 1-2 A4 sider. Essays udfærdiges om en eller to af de læste tekster, hvor den læste tekst sættes i relation til eget klinisk arbejde, og hvor deltageren formulerer sig i forhold til udvalgte begreber og pointer, med henblik på yderligere begrebsafklaring. Brevene kan skrives til egne klienter, familiemedlemmer, kolleger eller de øvrige deltagere på uddannelsen.

Klientarbejde og supervision
Supervision foregår i grupper af maks. 8 deltagere. Klientarbejdet og supervision vedrører klienter fra eget arbejde. Deltageren medbringer selv klienter til samtaler, hvor der gives direkte supervision, eller deltageren medbringer DVD- eller lydoptagelser af eget terapeutisk arbejde til supervision eller case-materiale til supervision.

Optagelseskriterier
For at blive optaget på specialistuddannelsen skal ansøgeren beskæftige sig med psykoterapi i praksis og have en uddannelse som:

 • cand.psych., 
 • cand.pæd.psych. 
 • mag.art. i psykologi, 
 • psykiater 
 • læge med erfaring for psykoterapi 
 • alment praktiserende læge, 
 • præst,
 • filosof, 
 • have anden relevant akademisk baggrund, samt 
 • have en for uddannelsesforløbet relevant beskæftigelse

Hvis psykologer, der deltager, ikke har autorisation kan dele af forløbet tælle som kvalifikation med henblik på opnåelse af autorisation, lige så vel som forløbet kan tælle for nyuddannede læger, der er i gang med deres grunduddannelse.

Specialistuddannelsens første to år kan også ses som et supplement til anden terapeutisk efter- eller videreuddannelse afhængigt af, hvordan den enkelte uddannelseskandidat sammensætter sin professionelle efter- og videreuddannelse, samt som vedligeholdelse af sin uddannelse og efteruddannelse.

Skriftlig opgave efter ny ordning
Der skal ikke laves nogen skriftlig opgave efter ny ordning i Dansk Psykologforenings regi. Opgaven hører under forskningsmodulet i Dansk Psykologforenings oversigt over efteruddannelser.

Krav til godkendelse
For at have gennemført efteruddannelsens specialist-del og modtage uddannelsesbevis skal uddannelseskandidaten opfylde følgende krav:

 • Have deltaget i undervisningen i mindst 32 af de 36 skemalagte dage (eller eventuelt i anden af underviserne godkendt relevant supplerende efter-uddannelsesaktivitet) 
 • Have forberedt sig til og gennemført 1 times fremlæggelse af litteratur mindst én gang sammen med sin litteraturgruppe
 • Have afleveret min. 4 ud af 6 essays eller breve på ca. 1-2 sider relateret til egen praksis.
 • Have udført mindst ét interview med en (eller flere) klienter på undervisnings-dagene under supervision af underviserne 
 • Have modtaget supervision på eget terapeutisk arbejde  
 • Have deltaget i øvelser, rollespil og teamarbejde på holdet samt 
 • Have fremlagt DVD- eller audiooptagelse af egen praksis med fokus på personligt repertoire og teoretiske pointer i relation hertil (beskrevet i en synopsis på max. 5 sider). Dette er gældende for specialistuddannelsens andet år. 

Både uddannelsesbevis og et evt. deltagerbevis vil specificeret angive det faktiske antal timer, som uddannelseskandidaten har deltaget i undervisningen. Se udspecificering af timeantal ved at scrolle ned og klikke på "læs mere".

Litteratur:
Litteratur til 1. år oplyses efter sidste tilmeldingsfrist. 

NOGET OM ORD, DRILLEDRAGER OG OM AT VÆRE MENNESKE - EN LÆRINGSSTI MOD NARRATIVE PRAKSISFORMER
Psykolog Mette Mørk har lavet en artikel om den faglige og personlige betydning i forbindelse med hendes deltagelse på DISPUK’s 2-årige specialist uddannelse. Den handler om 7 årige Magnus og drilledragen - om at være menneske og om vejen til ”at komme i kontakt med sine personlige værdier og handle i fuld integritet med dem” Læs artiklen her

Godkendt af Dansk Psykologforening (Psykoterapeutisk fagnævn efter ny ordning):
Timefordeling i alt for begge år: 
Teori: 12.4.4.2.2 - 90 timer 
Supervision: 12.4.2 - 80 timer. Heraf 30 timers live supervision 
Personligt udviklingsarbejde: 12.4.3 - 48 timer. Vil alternativt kunne tælle som supervision i gruppe under 12.4.2, afhængigt af psykologens samlede specialistuddannelse

Godkendt af Dansk Psykologforening (Børnepsykologisk Fagnævn efter ny ordning i klinisk børnepsykologi):
Timefordeling i alt for begge år:
Teori: 6.4.4.2.3- 78 timer 
Psykoterapeutiske metoder
Supervision og Personligt udviklingsarbejde/feedback på egen stil godkendes efter de alment gældende regler. 
Der skal benyttes supervisorskema, der kan downloades  på www.dp.dk

Supervision 6.4.2 - 80 timer 
Personligt udviklingsarbejde/feedback på egen stil: 6.4.3- 48 timer
Emneområde 6.4.4.2.3 indeholder maksimalt 78 timer, så overskydende timer kan ikke bruges

Godkendt af Dansk Psykiatrisk Selskab (børne- og ungdomspsykiatrisk uddannelse i Psykoterapi):
Timefordeling i alt for begge år: 
Teori - 90 timer 
Supervision - 80 timer i gruppe 
Egenterapi - 48 timer i gruppe

Underviser(e): Anne Romer
Datoer: Undervisning 1. år (18dg): den 21.-22/1, 1.-2/3, 8.- 9/4, 10.-11/5, 10.-11/6, 9.-10/8, 29.- 30/9, 1.- 2/11 og 13.- 14. december 2021. Alle dage kl. 9-16.

Herudover studiegrupper (8dg): den 28/1,16/3, 15/4, 19/5, 22/6, 14/9, 7/10 og 23/11-2021 Datoerne er foreløbige og kan ændres når grupperne er etableret, hvilket sker på første mødegang.

Datoer for undervisning (2. år) i 2022 oplyses efteråret 2021
Sted: DISPUK 1, Snekkersten Stationsvej 13, 3070 Snekkersten
Deltagerantal: Min. 12 - maks. 16 deltagere
Pris: 45.000 kr. kr. inkl. moms. pr. år. Der gives 20% rabat til ikke-cvr registrerede privatbetalere (kr. 36.000,- pr. år)
Tilmeldingsfrist: Den 20. november 2020
Kursusnr.: 21-790
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Anne Romer
Anne Romer CV
Anette Holmgren
Anette Holmgren CV
Allan Holmgren
Allan Holmgren CV
Læs mere

2-årig specialistuddannelse i narrativ psykoterapi for psykologer og andre akademikere. Overtegnet. Venteliste oprettet.

Underviser(e):
Anne Romer
Datoer:
Undervisning 1. år (18dg): den 21.-22/1, 1.-2/3, 8.- 9/4, 10.-11/5, 10.-11/6, 9.-10/8, 29.- 30/9, 1.- 2/11 og 13.- 14. december 2021. Alle dage kl. 9-16.

Herudover studiegrupper (8dg): den 28/1,16/3, 15/4, 19/5, 22/6, 14/9, 7/10 og 23/11-2021 Datoerne er foreløbige og kan ændres når grupperne er etableret, hvilket sker på første mødegang.

Datoer for undervisning (2. år) i 2022 oplyses efteråret 2021
Sted:
Snekkersten
Deltagerantal.:
Min. 12 - maks. 16 deltagere
Pris.:
45.000 kr. inkl. moms. pr. år. Der gives 20% rabat til ikke-cvr registrerede privatbetalere (kr. 36.000,- pr. år)
Tilmeldingsfrist:
20. november 2020
Kursusnr.:
21-790
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

JOAN BRUUN ANDERSEN

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Joan, hvis du er i tvivl:

Sted:

DISPUK 1
Snekkersten Stationsvej 13
3070 Snekkersten
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk