Skandinavisk leder- og konsulentuddannelse
Først menneske - da leder

Start den 7. maj 2022, Kreta

Kursusnr.: 21-782 Tilmeld nu

Narrativ ledelse i praksis

Denne intense uddannelse er for mennesker, der er interesseret i at tale om livets problemer, og som gerne vil lære mere end færdige koncepter. Uddannelsen er for dig, der vil lære nye effektive narrative samtale-, organiserings- og procesmetoder. Din praksis som professionel bliver ganske enkelt bedre. Du bliver bedre til at stå fast som menneske, til at lytte til andre uden at blive såret eller ophidset, og du vil lære, hvordan du undgår at tage kritik personligt – og bevarer roen. Du bliver styrket til at gå imod vedtagne normer og autoriteter. Der er ingen enkle ”løsninger” på komplekse problemstillinger. 

Formål:

 • En forståelse af, at lederens (og konsulentens) primære fokus skal være på relationen til medarbejderne (og kunderne) – og det sekundære fokus skal være på opgaverne.
 • En grundig introduktion til og træning i narrative ”samtalekort” og organiseringsmetoder og -processer, der gør hverdagens samtaler, relationer, møder og problemer enklere og lettere at håndtere. De konkrete metoder til kvalificerende samtaler, møder og processer sikrer, arbejdspladsens identitetsskabende historier kan blive fortalt og dens stemmer kan blive hørt.
 • Narrative og poststrukturalistiske begreber og teorier: Gennemgang af narrativ psykologi og poststrukturalistisk filosofi med fokus på synlig og usynlig magt.
 • Metoder og idéer til hvad man kan gøre i den kompleksitet og i de magtspil, der foregår.
 • Metoder til konflikthåndtering.
 • En bedre forståelse af deltageren selv som menneske og som leder - samt hvorfor man ofte løber ind i de samme problemer igen og igen - uønskede gentagelsesmønstre vil blive opløst.
 • En styrket bevidsthed om egne værdier, færdigheder, stærke såvel som sårbare sider og deres historie, så man kan gøre sig fri af dem. ”Blå mærker” vil blive helet, så man kan fortælle hele sin livshistorie og stå ved uden skam.
 • En forståelse af, at ledelse handler om at gøre noget sammen med og ikke ved eller for sine medarbejdere.
 • En forståelse af forskellen på styring, administration og ledelse. 
 • En forståelse af at ledelse indebærer at lede efter det, der endnu ikke er fundet – ellers var der ingen grund til at lede.
 • En forståelse af den katastrofe, det er, hvis den økonomiske tænkning invaderer alle sfærer, så man glemmer fagligheden – hvorfor vi egentlig er på arbejdspladsen.
 • Et effektivt værn mod New Public Management og den herskende neoliberalisme, der har hersket i siden 1980’erne, men som nu heldigvis er på tilbagetog.

Målgruppe:

Uddannelsen retter sig til direktører, ledere og chefer på alle niveauer i offentlige og private virksomheder og for interne og eksterne konsulenter i Skandinavien, som er interesseret i at tilegne sig umiddelbart anvendelige praktiske narrative metoder. På uddannelsen fordyber man sig i teoretisk og metodeforklarende litteratur - og man gennemgår en stor personlig afklaring.

Undervisningsform:

Underviseren præsenterer teoretiske pointer og uddyber og eksemplificerer den teoretiske litteratur.

Underviseren demonstrerer de narrative metoder i praksis. 

Deltagerne skal udføre mindre opgaver både inden og mellem de enkelte undervisningsuger. Man skal bl.a. interviewe kolleger og medarbejdere samt skrive en række breve og essays. 

Deltagerne skal afsætte minimum 4 timer om ugen til læsning af teori. 

Forløb

Uddannelsen foregår over fire uger på Kreta i løbet af halvandet år. Der undervises 10 gange 3 timer (kl. 9-12 & 16-19 i fem dage) startende søndag. Onsdag er fridag.

Første uge er en grundig introduktion til grundbegreberne og de metoder, den narrative og poststrukturalistiske tilgang til ledelse og konsulentarbejde er baseret på. Der er især fokus på begreberne fortælling, bevidning, eksternalisering, genforfattende samtaler og synlig versus usynlig moderne magt og på den praksis, der er forbundet med disse begreber.

Anden uge er en slags boot camp, en træningslejr, hvor metoderne trænes og terpes i praksis. Udover bevidning og eksternalisering fokuseres der på stilladsering, der handler om opbygning af begreber og om at løfte og styrke bevidstheden og forståelsen.

Tredje uge har fokus på selvet – altså på deltagernes personlige livshistorier og værdier og på hvad det vil sige at være menneske, på genforenende samtaler og på arbejdet med følelsen af utilstrækkelighed, skam og fiasko.

Alle deltagere skal på denne uge fortælle historien om deres liv, så de kommer tættere på deres kerneværdier. Hver person har to gange tre timer til dette. Man får nye ”alternative identitetspapirer” til sine livsrejser. Deltagerne går personligt væsentligt stærkere ud af denne uge.

Fjerde uge har fokus på organisatorisk og kulturel kompleksitet. Hver deltager præsenterer i løbet af denne uge eksempler på narrativ praksis inspireret af dette ”dannelsesforløb”. Hver deltager har en halv time til at præsentere noget af det deltageren har praktiseret på sin egen arbejdsplads, inspireret af uddannelsesforløbet. Denne præsentation bevidnes skriftligt af de øvrige deltagere.

Studiegrupper

Deltagerne skal mødes i mindre træningsgrupper (4-6 personer) 2 hele dage mellem hver uge på Kreta for at drøfte den læste litteratur, træne samtalefærdigheder, give sparring til hinanden vha. de lærte metoder og foretage mindre undersøgelser og eksperimenter på egne arbejdspladser med anvendelse af de lærte metoder. 

Deltagerne skal i træningsgrupperne træne narrative samtalemetoder og forskellige former for team-arbejde med udgangspunkt i egne problemstillinger.

Uddannelsens indhold:

Uddannelsens udgangspunkt er: Først menneske – da leder. Jo bedre man kender sin egen historie og sine egne værdier - og det der er vigtigt for en selv som leder, jo bedre bliver man til at bevare overblikket, når man leder sammen med andre. Derfor går den personlige udvikling hånd i hånd med den professionelle udvikling. 

Lederen skal først og fremmest være fællesskabets butler, der både kan styre, lede, vise omsorg, nysgerrighed, interesse og skabe samling. 

Den narrative leder- og konsulentuddannelse gør op med det såkaldte ”patriarkalske perspektiv”, der har hersket de sidste ca. to tusind år. Det ”anti-patriarkalske perspektiv” gør op med den tænkemåde og livsform i vores kultur, hvor ”patriarken”, (direktøren, lederen, direktionen, bestyrelsen eller politikerne) ved bedst og bestemmer suverænt over ”folket”, det vil sige medarbejderne. Den narrative ledelse er derfor en inddragende ledelse, der tager alle stemmer i organisationen alvorligt: Ingen organisation er stærkere end sin svageste stemme.

"Ud af kampen" er også et mantra for denne uddannelse. Man bliver et bedre menneske og en bedre leder, når man går ud af kampen med sine chefer, politikere og medarbejdere. Man skal ud af kampen og ind i fællesskabet.

Det vigtigste både som leder og som konsulent er at komme tættere på det, der er vigtigt for én selv, på sine værdier. Så står man bedre fast.

Uddannelsen fokuserer på træning af praktiske færdigheder – det er ingen hjælp kun at kende begreber og at have viden. Lederens og konsulentens hemmelighed ligger i, hvad personen kan og i personens værdier.

Uddannelsen leverer relevante begreber, der begrunder metoderne og skaber forståelse for de konkrete problemer. De sættes ind i en større kulturel sammenhæng.

Lederuddannelsen tager udgangspunkt i de konkrete problemstillinger, deltagerne sidder med. Den leverer metoder, der kan skabe bevægelse i forhold til disse problemer.

Metoderne styrker både lederen og medarbejderne. Bevidning, der er den mest effektive metode til at styrke relationen mellem medarbejderne og ledelsen, bliver grundigt trænet. Andre narrative samtale metoder er eksternalisering af problemer, genforfattende samtaler til styrkelse af identitet og stilladsering.

Litteratur:

Information om hvilken litteratur der skal læses på uddannelsen fremsendes til de tilmeldte ved tilmeldingsfristens udløb. Følgende bøger af Allan Holmgren er grundbøger på uddannelsen: Ud af kampen (2018), Fortæl (2019) og Organisationsterapi (2019) – alle udgivet på DISPUKs Forlag. 

Kursusstedet: 

Hotel Aquila Rithymna Beach, Rethymnon, Kreta. Læs mere om hotellet her

Rejse og ophold

Man arrangerer selv sin rejse og sit ophold. Vi anbefaler følgende prisvenlige hoteller i nærheden af kursushotellet, men det er naturligvis også muligt at booke sig ind på kursushotellet som er 5-stjernet:

Hotel Orion (ligger lige overfor kursushotellet) 
Hotel Mathias (ligger i gåafstand fra kursushotellet)
Lejlighedskomplekset Yannis (nabo til kursushotellet)

Betingelser:

 • Der fremsendes faktura efter sidste tilmeldingsfrist for de første 2 uger 
 • Ved afmelding inden sidste tilmeldingsfrist opkræves 0%
 • Ved afmelding efter sidste tilmeldingsfrist og inden uddannelsesstart opkræves 50%
 • Ved afmelding efter uddannelsesstart opkræves 100%
 • Ved flerårige efteruddannelsesforløb, hæfter man kun økonomisk for et uddannelsesår ad gangen. 
  Et eventuelt afbud til fortsættelse på andet år af efteruddannelsen, skal være DISPUK i hænde senest 3 mdr. inden næste uddannelsesårs opstart.
 • Man har altid 14 dages fortrydelsesret fra den dag man tilmelder sig. Dette gælder også ved tilmelding efter sidste tilmeldingsfrist.
 • Der forbeholdes ret til ændringer i kursusprogram, underviser og datoer. 

Underviser(e): Allan Holmgren
Datoer: Uge 19 & 39/2022 og uge 19 & 39/2023
Studiegruppedage: 6 dage pr. år.
Sted: Hotel Aquila Rithymna Beach, Rethymnon, Kreta
Deltagerantal: Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris: 22.750 kr. kr. inkl. moms. pr. uge. Dækker alene kursusafgift. Man skal selv arrangere rejse og ophold
Tilmeldingsfrist: Den 7. januar 2022
Kursusnr.: 21-782
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Allan Holmgren
Allan Holmgren CV
Læs mere

Skandinavisk leder- og konsulentuddannelse
Først menneske - da leder

Underviser(e):
Allan Holmgren
Datoer:
Uge 19 & 39/2022 og uge 19 & 39/2023
Studiegruppedage: 6 dage pr. år.
Sted:
Kreta
Deltagerantal.:
Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris.:
22.750 kr. inkl. moms. pr. uge. Dækker alene kursusafgift. Man skal selv arrangere rejse og ophold
Tilmeldingsfrist:
7. januar 2022
Kursusnr.:
21-782
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

JOAN BRUUN ANDERSEN

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Joan, hvis du er i tvivl:

Sted:

Hotel Aquila Rithymna Beach
Rethymnon, Kreta