Ny narrativ konsulentuddannelse - med fokus på konsultativ kompleksitet. OVERTEGNET. VENTELISTE OPRETTET

Start den 20. maj 2021, Snekkersten

Kursusnr.: 21-710 Tilmeld nu

Ny 1-årig narrativ efteruddannelse for konsulenter og andre, der har konsultative opgaver eller ønsker at kvalificere sig til fremtidigt konsultativt arbejde 

Konsultativt arbejde er udbredt og efterspurgt. Over den seneste årrække har der været et stadigt større fokus på, hvad det vil sige at arbejde konsultativt, og hvordan dette arbejdes kan udføres hjælpsomt og berigende for alle parter. Ofte involveres konsulenter i udviklingsrettede projekter og har som opgave at bidrage til at skabe ejerskab og involvering blandt deltagerne. Andre gange skal konsulenter forsøge at kommunikere organisationens beslutninger og strategier ud på måder, der giver mening for de involverede – det være sig ansatte, borgere, kunder eller samarbejdspartnere.

Den narrative tilgang til konsulentarbejdet inviterer til at arbejde på måder, hvor brugere og kunder inddrages i processen som aktive deltagere, med respekt for og hensyntagen til den viden og de erfaringer, de har med sig. Lige så udbredt og stimulerende, konsultativt arbejde kan være, lige så svært kan det være at fastholde en konsultativ position i til tider komplekse organisatoriske sammenhænge med forskellige og ofte modsatrettede krav, dagsordener og forventninger.

Hvad enten man er intern eller ekstern konsulent, er beskæftiget på fuld tid med konsultativt arbejde eller har det som en mindre del af ens palette af opgaver, kan narrative tilgange tilbyde et begrebsapparat og en række praksisser, der inspirerer til konkret tilrettelæggelse af det konsultative arbejde. De narrative begreber tilbyder et blik og en forståelsesramme, der kan være til hjælp, når man skal finde vej i konsultativ kompleksitet.

Om denne nye efteruddannelse
Denne efteruddannelse erstatter DISPUKs hidtidige 2-årige konsulentuddannelse. Den er foreløbig tænkt som et 1-årigt forløb, fordi det i disse tider kan være vanskeligt for konsulenter at få bevilget et 2-årigt forløb. Vi overvejer at etablere et andet år for denne uddannelse.

Deltagere på denne efteruddannelse vil kunne opnå:

 • Velfunderet metodisk og teoretisk viden om principperne og teorierne bag narrativt konsultativt arbejde 
 • Grundlæggende narrative samtalefærdigheder
 • Erfaringer med at omsætte principperne til deltagernes egen praksis: Samtaler en til en og i arbejdet med grupper
 • Kendskab til narrative kort til udfoldelse af og arbejde med problemer og styrkelse af foretrukne fortællinger
 • Blik for kulturelle, organisatoriske, relationelle og personlige perspektiver i konsultativt arbejde
 • Færdigheder til at afdække komplekse og vanskelige problemstillinger 
 • Færdigheder til at styrke fornemmelsen af egen viden, værdier og færdigheder hos dem man samarbejder med og er konsulent for


Efteruddannelsens indhold
Efteruddannelsen giver deltagerne et grundlæggende kendskab til narrativ teori, praksis, herunder teoretisk og filosofisk baggrund, og etik. Deltagerne vil lære og træne et bredt udvalg af narrative metoder med forskellige anvendelsesmuligheder, herunder særligt: 

 • Eksternaliserende samtaler, der kan bruges til at tale om problemer, uden at de tager magten eller fører til kamp om skyld og ansvar
 • Samtaler, der bidrager til større opmærksomhed på den viden og de færdigheder, der allerede er til stede blandt deltagerne og i organisationen og på, hvordan den kan omsættes i praksis til fælles gavn og glæde
 • Metoder, der kan hjælpe til at reagere og respondere på hinanden på måder, der bidrager til fornemmelse af forbundethed og fællesskab, også i forhold til det, der måtte være svært. Her er især bevidning en central metode i narrativ praksis
 • Enkle, effektfulde praksisser til arbejde med konflikter – som coaching af enkeltpersoner eller mediation mellem to eller flere parter
Deltagerne lærer at strukturere og styre samtaler og processer, så der både er plads til at forholde sig til vanskeligheder og til at fokusere på muligheder og udveje.

På uddannelsen arbejdes der med en bred vifte af konsultative opgaver. Fra individuelle samtaler, hvad enten de kaldes coaching, vejledning, supervision eller blot hører til dagligdagens konsultative arbejde, til samtaler med flere parter – teams, parter i konflikter, grupper og afdelinger. Vi ser på opgaverne fra det øjeblik, hvor konsulenten bliver inddraget, til at den konkrete konsultative proces finder sted og er afsluttet.

Undervisningsdagene består af: 
 • Teoretisk og metodisk undervisning med udgangspunkt i den læste litteratur og konsultative erfaringer
 • Træning og øvelser i par og mindre grupper
 • Løbende drøftelser af teori og metode sat i relation til deltagernes praksis
 • Iværksættelse af eksperimenter i deltagernes egen praksis med relation til undervisningen
 • Live-samtaler til illustration af narrativt, konsultativt arbejde

Til hver undervisningsgang læses relevant litteratur, der anvises af underviserne.

Ud over undervisningen på holdet, mødes deltagerne i faste studiegrupper uden underviser. Grupperne etableres på det første undervisningsmodul og studiedagene foregår på deltagernes arbejdspladser, privat eller online f.eks. på Zoom eller andre platforme. Der er i alt 5 studiegruppemødedage. Formålet med studiegrupperne er at give deltagerne mulighed for at drøfte den læste litteratur, træne narrativ samtalepraksis og dele erfaringer med at omsætte inspiration fra forløbet til egen praksis.

Deltagerne skal undervejs i uddannelsen skrive et antal mindre refleksionspapirer og breve, hvor de reflekterer over og kobler narrative begreber og erfaringer fra øvelser og eksperimenter til egen praksis.

Afslutning:
Uddannelsen afsluttes med, at hver enkelt deltager laver en mindre præsentation, der viser, hvordan deltageren har omsat narrativ inspiration i sin egen konsultative praksis. Til præsentationen skal deltageren fortælle om eller vise klip af, hvordan han eller hun har omsat nogle af de narrative metoder til sin egen praksis og fremlægge nogle af sine teoretiske og metodiske overvejelser, det har givet anledning til undervejs. Fremlæggelsens varighed er 20-30 min.

Egen konsultative praksis
Deltagerne på efteruddannelsen skal i løbet af året have mulighed for at træne eller udøve konsultativ praksis, både i individuelle samtaler og med (mindre) grupper. Det er ikke noget krav, at samtalerne foregår som en del af deltagerens arbejde – det kan også være med kolleger, venner, familie, bekendte fra den lokale sportsklub eller hvem der ellers kan være interesserede i at stille sig til rådighed. 

Uddannelsesbevis
For at kunne erhverve sig et bevis på gennemført efteruddannelse, skal kursisten opfylde følgende:

 • Have deltaget i mindst 10 af de 12 undervisningsdage
 • Have præsenteret egen konsultativ praksis ved den afsluttende fremlæggelse, der rummer fremvisning af ca. 10 minutters uddrag af en samtale eller konsultativ proces

Adgangskriterier
Forløbet regnes for en efteruddannelse, hvorfor det er et krav, at deltageren har en faglig relevant grunduddannelse (som f.eks. lærer, socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, sundhedsplejerske eller anden faggruppe med en mellemlang grunduddannelse indenfor det sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige område) eller en grunduddannelse som psykolog, antropolog, sociolog, præst, læge eller anden akademisk uddannelse. Der kan gives dispensation for grunduddannelse, såfremt deltageren har haft relevant erhvervserfaring. 

Betaling
Der fremsendes faktura efter sidste tilmeldingsfrist. Betalingen kan ske over to kalenderår (skal oplyses i notefeltet ved tilmelding). Der pålægges et fakturagebyr på kr. 43,75,- pr. faktura. 

Bøger der skal anskaffes af kursisten til denne uddannelse:

 • Holmgren, Allan (2019): Fortæl. DISPUKs Forlag.
 • Holmgren, Allan (2019): Organisationsterapi – Grundbog i narrativt konsulentarbejde. DISPUKs Forlag (bogen kan høres oplæst på YouTube).
 • Westmark, T., Offenberg, Lasse, m.fl. (2012): Konsulent - men hvordan? Narrativt konsulentarbejde i praksis. Akademisk Forlag.
 • White, Michael (2007): Kort over narrative landskaber. Hans Reitzels Forlag.

Bøgerne kan købes på DISPUKs Forlag, som du finder her

Uddannelsen kan give merit for basisåret i DISPUKs 3 årige terapeutuddannelse og 5 årige psykoterapeutuddannelse. Dette kræver deltagelse i 4-dags kursus i narrative samtaler (eller tilsvarende) og aflevering og godkendelse af en 10 siders basisårsopgave.

Har du spørgsmål til konsulentuddannelsens form og indhold, så er du altid velkommen til at kontakte underviserne direkte enten via mail eller telefon:

Lasse Offenberg: mail offenberg@dispuk.dk – telefon 4110 0036
Eva Kragh: mail kragh@dispuk.dk – telefon 6013 4535

Underviser(e): Eva Kragh og Lasse Offenberg
Datoer: Undervisningsdage (12 dage): 20.-21/5, 21.-22/6, 16.-17/9, 11.-12/10, 8.-9/11-2021 samt 24.-25/1-2022. Alle dage kl. 9-16

Studiegruppedage (5 dage): 8/6, 16/8, 6/9, 27/10 og 25/11-2021 (kan ændres når grupperne etableres, hvilket sker på første undervisningsgang).
Sted: DISPUK 1, Snekkersten Stationsvej 13, 3070 Snekkersten
Deltagerantal: Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris: 26.875 kr. kr. inkl. moms. Der gives 20% rabat til ikke CVR-registrerede privatbetalere (kr. 21.500,-)
Tilmeldingsfrist: Den 1. februar 2021
Kursusnr.: 21-710
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Eva Kragh
Eva Kragh CV
Lasse Offenberg
Lasse Offenberg CV
Læs mere

Ny narrativ konsulentuddannelse - med fokus på konsultativ kompleksitet. OVERTEGNET. VENTELISTE OPRETTET

Underviser(e):
Eva Kragh og Lasse Offenberg
Datoer:
Undervisningsdage (12 dage): 20.-21/5, 21.-22/6, 16.-17/9, 11.-12/10, 8.-9/11-2021 samt 24.-25/1-2022. Alle dage kl. 9-16

Studiegruppedage (5 dage): 8/6, 16/8, 6/9, 27/10 og 25/11-2021 (kan ændres når grupperne etableres, hvilket sker på første undervisningsgang).
Sted:
Snekkersten
Deltagerantal.:
Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris.:
26.875 kr. inkl. moms. Der gives 20% rabat til ikke CVR-registrerede privatbetalere (kr. 21.500,-)
Tilmeldingsfrist:
1. februar 2021
Kursusnr.:
21-710
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

JOAN BRUUN ANDERSEN

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Joan, hvis du er i tvivl:

Sted:

DISPUK 1
Snekkersten Stationsvej 13
3070 Snekkersten
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk