Narrativ Supervisoruddannelse.

Start den 6. april 2021, Århus

Kursusnr.: 21-701 Tilmeld nu

Gæsteunderviser: Cand.psych. Anette Holmgren

Supervisionssamtalen og dens muligheder.

Få metodisk og teoretisk overblik over supervision.

Bliv bedre til at praktisere supervision

Denne 1-årige efteruddannelse i narrativ supervision er for alle, som har opgaver, der indebærer supervision, vejledning og rådgivning. Samt for personer som ønsker at kvalificere sig til fremtidige supervisionsopgaver.

Deltagerne vil

  • opnå færdigheder i både individuel supervision og gruppesupervision;
  • lære at inddrage faglige, metodiske, organisatoriske, relationelle, personlige og kulturelle perspektiver i supervisionen, samt
  • lære at afdække væsentligste perspektiver i komplicerede problemstillinger og
  • lære at styre supervisionsprocessen

Efteruddannelsens sigte

Supervision er en spændende (og nødvendig) praksis, der styrker og professionaliserer behandlings- rådgivnings- og vejledningsarbejdet.

Denne efteruddannelse i narrativ supervision sigter mod at kvalificere deltagerne til at løse supervisionsopgaver, der strækker sig fra individuel supervision til supervision i både større og mindre grupper.

Uddannelsen sigter mod at deltagerne bliver i stand til at kunne supervisere i relation til både opgaverne, de involverede personer, gruppen, arbejdspladsen, samarbejdspartnere, kulturen, sproget og forhistorien.


Det vigtigste i narrativ supervision er:

  • at bidrage til revitalisering af det faglige fokus, og
  • at skabe nye perspektiver og fortællinger i forhold til supervisandens opgaver, arbejdsplads, samarbejdsparter - og sig selv.

Den narrative supervision fokuserer på fortællinger i forhold til problemer, deres effekter og historier, på identitet, på meningsskabelse og på at bringe meningsfuldheden tilbage i arbejdet.  

Efteruddannelsens indhold

Efteruddannelsen giver deltagerne et grundlæggende kendskab til narrativ supervision, dens teoretiske og filosofiske baggrund samt dens metoder og etik. 

Deltagerne vil lære og træne narrative metoder i supervisionssamtalen, herunder udfoldelse og skabelse af fortællinger, eksternalisering, positionskort, bevidning og genforfatning. 

Efteruddannelsen har et særligt fokus på mulighederne i mundtlig og skriftlig bevidning, samt i brugen af poetisering og andre dokumentationsformer i supervisionen.

Efteruddannelsens udformning

Efteruddannelsen består af 12 undervisningsdage, kl. 9-16, og 5 træningsdage i studiegrupper kl. 9-16.Hver undervisningsgang er af 2 dages varighed. Sidste gang præsentation af deltagerens egen supervisionspraksis.

Til hver undervisningsgang læses relevant litteratur.

På undervisningsdagene vil deltagerne modtage undervisning i form af teoretiske og metodiske oplæg, med inddragelse af den læste litteratur. Der vil være demonstration og træning af en række forskellige supervisionsmetoder og principper.

Undervisningsdagene vil indeholde live-supervision af deltagernes egne supervisionssamtaler, så deltagerne oplever narrativ supervision i praksis.

På træningsdagene mødes deltagerne i mindre studiegrupper uden underviser. Grupperne skal praktisere supervision med hinanden og evt. inviterede supervisander, samt drøfte den læste teori.

Deltagerne skal undervejs i uddannelsen skulle skrive fire mindre refleksionspapirer, hvor de kobler egne erfaringer med dele af den læste litteratur.

Afslutning

Uddannelsen afsluttes med en præsentation af deltagerens egen supervisionspraksis, hvor hver enkelt skal vise et supervisionsklip af ca. 15. min. varighed. Deltageren har i alt 45 min som ellers kan bruges som man ønsker det (fortælle lidt om teoretiske overvejelser, tale frem hvordan man vil bruge de andre i gruppen, bruge de andre i gruppen, skrive et kort til hinanden og andet). Optagelsen af supervisionen skal være transskriberet, så man kan følge med i teksten. 

Teori og litteratur

Deltagerne vil få grundigt kendskab til narrativ teori og metode. Den narrative tilgang anser fortællingen som grundlæggende metafor for eksistensen. Identitet, intimitet og meningsskabelse sker gennem praksis og gennem den meningsskabelse, der sker gennem fortællinger.

I narrativ supervision er fokus på, at supervisanden får et bedre overblik, flere fortællinger og perspektiver, og dermed flere handlemuligheder for kreativ eksperimenteren i overensstemmelse med supervisandens egne værdier.

Tilgangen er baseret på kulturpsykologien og den amerikanske psykolog og filosof Jerome Bruner, som taler om, hvordan fortællinger om problemer skaber mening i livet.

Den franske filosofi Michael Foucault og hans banebrydende ideer om, normer, moderne magt og de dominerende diskursers produktive indflydelse på livet er også en del af den narrative supervisions grundlag. Moderne magt tematiserer, hvordan idéer om ”det rigtige” og ”det sande” influerer på både identitet og arbejdsliv som normer og forventninger om, hvad ”man bør” gøre.

En væsentlig del af det teoretiske grundlag stammer fra kulturantropologien og forståelsen af identitet som en social produktion. Tilgangen lægger stor vægt på menneskers mulighed for både at være agenter i eget liv og på at have bekræftende vidner til eget arbejde og liv.

Den narrative praksis er også inspireret af udviklingspsykologien, særligt Lev Vygotsky, og dennes forståelse af, at vi ved mere, end vi ved, at vi ved. Denne tankegang har stor betydning for supervision: Det er bl.a. supervisors opgave at hjælpe supervisanden med at opdage egen og andres viden og færdigheder.

Endelig inddrager litteraturen også fokus på områder som sprog, stemning, kreativitet, metaforer, lytning og resonans.

Litteraturen er primært på dansk og i et vist omfang på engelsk.

Egen supervisionspraksis

Deltagerne på efteruddannelsen skal, mens de går på uddannelsen, have mulighed for at praktisere supervision.

DISPUK kan evt. være behjælpelig med træningsforløb, hvis dette ikke er muligt på deltagerens arbejdsplads.

Eksamensbevis

For at kunne erhverve sig et bevis på gennemført efteruddannelse, skal kursisten opfylde følgende: 

  • Have haft max.2 dages fravær på undervisningsdagene
  • Have afleveret refleksionspapirer med afsæt i litteraturen
  • Have haft mindst ét supervisionsforløb i løbet af uddannelsen
  • Have præsenteret egen supervisionspraksis ved hjælp af en ca. 15 minutters DVD/klip

Adgangskriterier

Forløbet regnes for en efteruddannelse, hvorfor det er et krav, at deltageren har en faglig relevant grunduddannelse (som lærer, socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, sundhedsplejerske eller anden faggruppe med en mellemlang grunduddannelse indenfor det sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige område) eller en grunduddannelse som psykolog, læge eller anden relevant akademisk uddannelse.

Det forventes, at kursisten selv anskaffer de bøger der fremgår af programmet.

Ansøgning om optagelse

Tilmelding skal ske via vores hjemmeside www.dispuk.dk senest 1. februar 2021. 

For nærmere information

Uddannelsesansvarlig Anette Holmgren anetteholmgren@dispuk.dk

Underviser(e): Lone Kaae Morell & Anne Romer
Datoer: Undervisning 2021-2022 (12dg): den 6.-7/4, 2.-3/6, 30.-31/8, 6.-7/10, 2.-3/12, 1.-2./2-2022.

Forslag til studiegruppedage 2021-2022 (5dg): den 17/5, 23/8, 15/9, 18/11, 17/1-2022.

Mødetid alle dage kl. 9.00 - 16.00.
Sted: Marselisborg Havnekro, Marselisborg Havnevej 46d, 8000 Aarhus C
Deltagerantal: Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris: 26.875 kr. kr. inkl. moms. Der gives 20% rabat til ikke CVR-registrerede privatbetalere (kr. 21.500,-)
Tilmeldingsfrist: Den 1. februar 2021
Kursusnr.: 21-701
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Mette Agerbo på mail agerbo@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Lone Kaae Morell
Lone Kaae Morell CV
Anne Romer
Anne Romer CV
Læs mere

Narrativ Supervisoruddannelse.

Underviser(e):
Lone Kaae Morell & Anne Romer
Datoer:
Undervisning 2021-2022 (12dg): den 6.-7/4, 2.-3/6, 30.-31/8, 6.-7/10, 2.-3/12, 1.-2./2-2022.

Forslag til studiegruppedage 2021-2022 (5dg): den 17/5, 23/8, 15/9, 18/11, 17/1-2022.

Mødetid alle dage kl. 9.00 - 16.00.
Sted:
Århus
Deltagerantal.:
Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris.:
26.875 kr. inkl. moms. Der gives 20% rabat til ikke CVR-registrerede privatbetalere (kr. 21.500,-)
Tilmeldingsfrist:
1. februar 2021
Kursusnr.:
21-701
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Mette Agerbo på mail agerbo@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

METTE AGERBO

Kursussekretær

agerbo@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Mette, hvis du er i tvivl:

Sted:

NorR restaurant
Marselisborg Havnevej 46D,
8000 Århus C
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk