Tværfagligt 4.- 5. år: Narrativ psykoterapi.

Start den 8. marts 2021, Snekkersten

Kursusnr.: 21-400 Tilmeld nu

Bliv psykoterapeut: 2-årigt overbygningsforløb på DISPUKs 3-årige tværfaglige efteruddannelse

Uddannelsen:

Dette overbygningsforløb på DISPUKs 3-årige tværfaglige efteruddannelse, består af 2 intense år med faglige, personlige og metodiske fordybelser i den narrative psykoterapi. Deltagerne bliver med denne uddannelse i stand til at lede alle former for terapeutiske- og rådgivningsfokuserede samtaler, herunder familiesamtaler, parsamtaler, gruppeforløb og individuelle forløb.

Den narrative psykoterapi er en aktuel praksis der har øje for, hvordan problemer altid må ses i lyset af de krav der stilles til mennesket i den nutidig kultur. Derfor vil den narrative psykoterapeut blive trænet i at skærpe sit fokus på kulturelle normer og dominerende pres i det moderne liv, samtidig med at have øje for, hvordan mennesker udøver modstand mod kulturens pres og hvordan de ukueligt forsøger at leve deres værdier. Det er en terapiform der er interesseret i, både at hjælpe mennesker med, hvordan det er muligt at leve og hjælpe med at få øje på de kræfter, der trækker os væk fra de måder, vi ønsker at være sammen med andre og med os selv på.

4. og 5. året i uddannelsen til narrativ psykoterapeut er en udvidelse af de tidligere års tilegnelse af de narrative samtalemetoder, en udvidelse af evnen til at stille undersøgende spørgsmål og evnen til at fange menneskers ord. Deltagerne lærer gennem metoder og teori at opgradere børn, unge og voksnes erfaringer og herigennem deres fornemmelser af eget værd og fremtid. Forløbet er ydermere en fordybelse i de etiske og filosofiske forståelser af fortællingernes betydning for den handling og mening som livet består af.

Endelig har denne del af psykoterapeutuddannelsen (4.-5.året) et øget fokus på den enkelte deltagers egen historie og personlige temaer samt et øget fokus på supervision af egne terapeutiske samtaleforløb.


Studiebeskrivelse:

DISPUK's efteruddannelse i narrativ psykoterapi er samlet set et 5-årigt forløb, som består af følgende elementer: 

 • 1-årig basisuddannelse
 • 2-årig praksis- og træningsuddannelse (2.- 3. året) 
 • 2-årig psykoterapeutisk overbygningsuddannelse (4.-5. året), som beskrives nedenfor. 

Man kvalificerer sig til den psykoterapeutiske overbygningsuddannelse ved at have deltaget i de 3 første år af psykoterapeutuddannelsen (basisåret og 2.-3. året). 
Man kan også kvalificere sig til overbygningsuddannelsen, hvis man har en akademisk grunduddannelse og har taget DISPUK's 2årige specialistuddannelse for psykologer og læger og andre akademikere + yderligere en 1årig narrativ efteruddannelse hos DISPUK i narrative samtaler/traume/misbrug/coaching(konflikt eller supervision). Det er muligt at ansøge om merit fra andre narrative uddannelsesforløb ved henvendelse til DISPUK.

De uddannelsesforløb, som er nødvendige for at kvalificere sig til dette overbygningsforløb, har hver deres specifikke beskrivelser med formål, indhold, omfang, pensum og programmer.

Det samlede uddannelsesforløb i narrativ psykoterapi skal ideelt være gennemført i løbet af en periode på maks. 7 år. Efteruddannelsen følger Dansk Psykologforenings etikregler. 

Omfang:

4.-5. året består af 24 undervisningsdage og 5 studiegruppedage pr. år svarende til 192 lektioner eller i alt 384 lektioner for de 2 år.

Dagene er fordelt med pr. år:

 • 12 dages undervisning
 • 6 dages supervision i gruppe
 • 6 dages egenterapi i gruppe
 • 5 dages træning/fordybelse i studiegrupper 

Sammenlagt indeholder hele psykoterapiuddannelsen i alt 816 lektioner, fordelt på følgende måde:

Teori, metode og færdighedstræning: 450 lektioner

Egenterapi/selvrefleksion: 158 lektioner

Supervision: 208 lektioner

Eksamen:

På 4. året skal udarbejdes en skriftlig opgave på ca. 10 A4 sider, som bedømmes bestået/ ikke bestået. 
På 5. året skal der dels udarbejdes en skriftlig opgave på ca. 15 A4 sider, som bedømmes bestået/ikke bestået, samt forberede en mundtlig præsentation af eksempler på terapeutisk arbejde, som ligeledes bedømmes med bestået eller ikke bestået. Ved ikke bestået skriftlig eller mundtlig eksamen, er der mulighed for vejledning og re-eksamen. Alle 3 eksamener på 4.-5. året bedømmes af ekstern censor. Der gives specifikke retningslinjer for både skriftlige og mundtlige opgaver.


Indhold:

Der indgår følgende overordnede temaer i undervisningen på overbygningsforløbet (4.-5.året): 

 • Den narrative psykoterapis historie i en kulturel og samfundsmæssig kontekst
 • Problemet i og problemet med terapi – etisk og narrativ terapi
 • Om at finde steder at stå i livet – udfolde trædesten i terapeutiske processer
 • Selvets skabelse - udviklingspsykologi, hukommelsesforståelse og relationens betydning
 • Selvet i kulturen – fortællinger og magt
 • Selvfortællinger og selvbedrag – løgn, magt og kultur
 • Læringsstilladser til livet – nye begreber og nye eksperimenter som terapiens byggesten
 • Vitalitet og stemning – hvad fordrer udvikling?
 • Stemme som grundbegreb – hvordan finder man sin egen stemme?
 • Traume – begreber og metode til arbejdet med alvorlige traumer, krise og sorg
 • Konflikt, vold og kriminalitet
 • Skam og skyld
 • Eksistentielle kriser og temaer – muligheder i terapi
 • Narrativ psykoterapi og billed association.
 • Billedsprog, metaforer, kunst og tegning i psykoterapien
 • Parsamtaler, familiesamtaler, gruppesamtaler
 • Samtaler med børn – forstå barnets verden

 Formål: 

 • At give deltagerne mulighed for at specialisere og fordybe sig i den narrative psykoterapi´s begreber og praksisformer
 • At træne narrativ psykoterapi, rådgivning og konsultation på et avanceret niveau og som kan anvendes i deltagerens arbejde og samtalepraksis i egen organisation
 • At arbejde med hver enkelt deltagers personlige og professionelle temaer i en supervisionskontekst i gruppe
 • At udforske og undersøge deltagernes personlige temaer og dilemmaer i en egenterapeutisk kontekst i gruppe 
 • At træne og styrke deltagernes psykoterapeutiske og samtalemæssige færdigheder
 • At øge deltagernes evne til at skabe varme, etiske, imødekommende og værdige terapeutiske kontekster 


Program:

Endeligt program og datoer for de enkelte undervisningsgange udsendes efter 6. januar 2021.

Uddannelsens struktur og indhold:

Narrativ psykoterapi har sit videnskabelige, filosofiske, etiske og metodiske udgangspunkt i: 

 • Fransk post-strukturalistisk filosofi, diskurs- og magtforståelse, fremført af blandt andet filosofferne Michel Foucault og Gilles Deleuze
 • Fænomenologisk filosofi beskrevet af blandt andet Maurice Merleau-Ponty
 • Narratologi og kulturpsykologi beskrevet af blandt andet Jerome Bruner 
 • Refleksiv antropologi beskrevet blandt andet af Barbara Meyerhoff
 • Udviklingspsykologi beskrevet blandt andet af Lev Vygotsky
 • Traumeforståelse og teori beskrevet blandt andet af Russel Meares
 • Narrativ terapi beskrevet blandt andet af Michael White

Undervisningsform:

På baggrund af mødegangens tematik, den læste litteratur og de problemstillinger deltagerne møder i deres arbejde, vil undervisningen efterstræbe et deltagerinvolverende læringsfællesskab. Undervisningsprincipperne er baseret på at underviserne ikke opfattes som eksperter, men som formidlere af forskellige teoretiske perspektiver og trænere af psykoterapeutiske metoder. Det forventes, at alle deltagerne er aktive i refleksions-, lærings- og træningsprocesserne på undervisningsdagene og i egenterapi-, supervision- og studiegrupperne. 

Det forventes desuden, at deltagerne læser litteraturen og kan trække pointer ud af den læste litteratur på holdet, samt at de til undervisningsgangene har lavet mindre skriftlige refleksionsopgaver, blandt andet bevidningsbreve og refleksioner over egen læring og praksis.

Der læses ca. 100-150 sider relevant terapeutisk litteratur til hver undervisningsgang, eller ca. 600-800 sider pr. år i alt 1200-1600 sider.

De studerende skal mødes i studiegrupper mindst en hel dag mellem hver undervisningsgang, hvor der kan drøftes litteratur, arbejdes med øvelser, gives gensidig kollegial supervision og man kan også deltage i hinandens terapeutiske arbejde

Optagelseskriterier: 

Alle studerende skal være i besiddelse af følgende kvalifikationer for at kunne starte på dette overbygningsforløb (4.-5. året) i narrativ psykoterapi: 

 • Være i besiddelse af en afsluttet grunduddannelse som f.eks. lærer, pædagog, plejer, sygeplejerske, socialrådgiver, socialformidler, læge, psykolog, præst eller anden relevant universitetsuddannelse
 • Via erhvervsarbejde have erhvervet sig kvalifikationer, der sikrer et rimeligt og nødvendigt fagligt niveau
 • Være i stand til at læse teoretiske artikler på dansk og i mindre grad på engelsk
 • Have en relevant faglig samtale praksis (minimum én samtale hver 14. dag)
 • Have gennemført DISPUK's 3-årige tværfaglige efteruddannelse i narrative samtaler, eller have gennemført 2 år på DISPUK's efteruddannelsesforløb for psykologer og læger og andre akademikere + 1 år yderligere narrativ efteruddannelse på DISPUK

Man skal påberegne minimum 10 timer om ugen til læsning, dvd-optagelse og udarbejdelse af skriftlige opgaver. Det er derfor en god ide at have god opbakning fra såvel sine familiære- og sociale forpligtigelser som sin arbejdsplads til denne uddannelse.

Uddannelsens 4. og 5. år tages som en sammenhængende enhed af 2 års varighed. 4. året garanteres ikke opstart hvert år. Opstart ved minimum 12 deltagere.

Undervisningssted:

Undervisning foregår i DISPUK i Snekkersten. 

Yderligere information følger efter sidste tilmeldingsfrist, den 6. januar 2021. 


Undervisere:

Anette Holmgren. Anne Romer, Trine Svarrer & Lasse Hauge tager sig af egenterapi og supervision.

Krav vedrørende tildeling af diplom:

For at erhverve diplom for gennemført efteruddannelse skal den studerende opfylde følgende krav:

 • Have deltaget i undervisningen mindst 44 ud af 48 dage (fravær må ikke være i forbindelse med egenterapien)
 • Have gennemført og fremlagt 2 terapeutiske samtaler optaget på video/DVD. Den studerende skal have transskriberet samtalen og modtager supervision på de dele der fremlægges.
 • Have arbejdet med personlige temaer i egenterapien
 • Have deltaget i øvelser og rollespil på holdet
 • Have skrevet 3-5 stk. refleksioner pr. år på ca, 1 A4 sider mellem undervisnings mødegangene.
 • Have deltaget i studiegruppe en hel dag mellem hver undervisningsgang, i alt min.4 gange hvert år
 • Have afleveret og bestået en skriftlig opgave eller artikel på ca. 10 A4 sider med dobbelt linjeafstand (max. 24.000 enheder med mellemrum) på 4. året som læses af ekstern censor med skriftlig feed-back til den studerende.
 • Have afleveret og bestået en skriftlig opgave eller artikel på ca. 15 A4 sider med dobbelt linjeafstand (max. 36.000 enheder med mellemrum) på 5. året. Godkendt af ekstern censor
 • Have afholdt og bestået et mundtligt oplæg med beskrivelse og diskussion af eget psykoterapeutiske arbejde, godkendt af ekstern censor.

Titler som følge af uddannelsen:

Ved godkendt uddannelse vil deltagerne efter endt 5. år modtage diplom med titlen:Narrativ Psykoterapeut.Den 5.årige uddannelse giver direkte adgang til optagelse i Dansk Psykoterapeut forening, med tilladelse til at skrive Mdpf (medlem af dansk psykoterapeutforening) i sin titel.

Uddannelsesafgift:

Udgiften på 4. året for 24 dages undervisning, egenterapi og supervison kr. 49.500 (incl. moms), med forfald pr. 5/2-2021.

Udgiften på 5. året for 24 dages undervisning, egenterapi og supervison kr. 49.500 (incl. moms), med forfald pr. 5/1-2022.

Selvbetalere uden CVR-nummer kan få 20% rabat. Betalingen kan evt. opdeles i rater som privatbetalende. Kontakt kontoret for at lave aftale om dette.

Uddannelsen holdes som eksternat og deltagerne er selv ansvarlige for anskaffelse af den litteratur, der læses på uddannelsen og afholder selv udgifter til bøger, artikler, anskaffelse af øvrig faglitteratur samt eventuelle udgifter forbundet med transport og ophold. 


Ansøgning om optagelse på 4. - 5. året:

Ansøgning skal ske skriftligt ved at klikke her, senest den 6. januar 2021. Ansøgere vil blive ringet op for et personligt interview inden undervisningsstart.

Såfremt der er givet dispensation for grunduddannelse (eller for anden uddannelse fra DISPUK) tidligere kan der ikke søges direkte optagelse efter gennemført 4.-5. året i Dansk Psykoterapeutforening. 

Der skal foreligge dispensationsbrev som indsendes til Dansk Psykoterapeutforening sammen med ansøgning. Dispensationsbrev udarbejdes af DISPUK.

Tryk Læs mere for programmet for det forrige 4. år 

Underviser(e): Anette Holmgren, Anne Romer, Trine Svarrer & Lasse Hauge
Datoer: Undervisning 2021 (12dg): den 8.-9/3, 11.-12/5, 17.-18/6, 30.-31/8, 7.-8/10, 25.-26/11.

Supervision gruppe 1 2021 (6dg): den 17/3, 19/4, 8/6, 28/9, 1/11, 18/11.

Egenterapi gruppe 1 2021 (6dg): den 27/4, 18/5, 7/6, 6/9, 9/11, 29/11.

Ved behov for 2 grupper anvendes nedenstående datoer:

Supervision gruppe 2 2021 (6dg): den 25/3, 20/4, 9/6, 5/10, 2/11, 29/11.

Egenterapi gruppe 2 2021 (6dg): den 14/4, 20/5, 8/6, 7/9, 17/11, 30/11.

Forslag til studiegrupper 2021 (5dg): den 13/4, 26/5, 16/8, 15/9, 15/11

Mødetid alle dage kl. 9.00 - 16.00
Sted: DISPUK 2, Strandvejen 202a+b, 3070 Snekkersten
Deltagerantal: Min. 12 - maks. 18 deltagere
Pris: 49.500 kr. kr. inkl. moms. 4. året har forfald 5/2-21 og 5. året forfald 5/1-2022. Der gives 20 % rabat til ikke CVRregistrerede privatbetalere (kr. 39.600 pr. år). Man hæfter økonomisk kun for et uddannelsesår ad gangen.
Tilmeldingsfrist: Den 6. januar 2021
Kursusnr.: 21-400
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Mette Agerbo på mail agerbo@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Anette Holmgren
Anette Holmgren CV
Anne Romer
Anne Romer CV
Lasse Hauge Nielsen
Lasse Hauge Nielsen CV
Læs mere

Tværfagligt 4.- 5. år: Narrativ psykoterapi.

Underviser(e):
Anette Holmgren, Anne Romer, Trine Svarrer & Lasse Hauge
Datoer:
Undervisning 2021 (12dg): den 8.-9/3, 11.-12/5, 17.-18/6, 30.-31/8, 7.-8/10, 25.-26/11.

Supervision gruppe 1 2021 (6dg): den 17/3, 19/4, 8/6, 28/9, 1/11, 18/11.

Egenterapi gruppe 1 2021 (6dg): den 27/4, 18/5, 7/6, 6/9, 9/11, 29/11.

Ved behov for 2 grupper anvendes nedenstående datoer:

Supervision gruppe 2 2021 (6dg): den 25/3, 20/4, 9/6, 5/10, 2/11, 29/11.

Egenterapi gruppe 2 2021 (6dg): den 14/4, 20/5, 8/6, 7/9, 17/11, 30/11.

Forslag til studiegrupper 2021 (5dg): den 13/4, 26/5, 16/8, 15/9, 15/11

Mødetid alle dage kl. 9.00 - 16.00
Sted:
Snekkersten
Deltagerantal.:
Min. 12 - maks. 18 deltagere
Pris.:
49.500 kr. inkl. moms. 4. året har forfald 5/2-21 og 5. året forfald 5/1-2022. Der gives 20 % rabat til ikke CVRregistrerede privatbetalere (kr. 39.600 pr. år). Man hæfter økonomisk kun for et uddannelsesår ad gangen.
Tilmeldingsfrist:
6. januar 2021
Kursusnr.:
21-400
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Mette Agerbo på mail agerbo@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

METTE AGERBO

Kursussekretær

agerbo@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Mette, hvis du er i tvivl:

Sted:

DISPUK 2
Strandvejen 202 A
3070 Snekkersten
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk