Narrativ konsulent- og organisationsuddannelse. Anden del af DISPUKs 2-årige konsulentuddannelse

Start den 20. januar 2020, Snekkersten

Kursusnr.: 20-720 Tilmeld nu

Grupper & Organisationer: Avanceret konsulentarbejde i forhold til forandringer, problemer, konflikter og kulturel identitet

 

På denne 2. del er der fokus på arbejdet med grupper og organisationer, og der vil blive arbejdet med følgende hovedtemaer:

 • Individ og organisation: Om at tale med individer så organisationer kan bevæge sig 
 • Forandring, forvandling, bevægelse. Dekonstruktion af strategibegrebet.
 • Ledelse, beslutninger og planlægning af processer – konsulentens muligheder og positioner
 • Konflikter og konflikthåndtering (gæsteunderviser professor John Winslade, USA)
 • Organisationsudvikling og kulturel identitet
 • Bevidning og definerende ceremonier i konsulentarbejdet
 • Magt, spil og kraftlinjer i organisationer

Fokus vil på denne 2.del af konsulentuddannelsen i endnu højere grad være på de mere komplekse dele af den konsultative praksis i organisationer som f.eks. arbejdet med større grupper, længerevarende processer og konflikthåndtering.

Der vil på dette år være et modul med en gæsteunderviser. Desuden vil der på to moduler være konsultationer med en eller flere gæsteorganisationer. På 2. del vil disse konsultationer i højere grad blive forberedt og gennemført af deltagerne på egen hånd med underviserne som sparringspartnere.Svendestykket:

Mod slutningen af 2. del planlægger, gennemfører og evaluerer studiegrupperne hver et selvstændigt konsultativt projektforløb - et ’svendestykke’ - i form af en konsultation med en organisation. Studiegruppen fremlægger egne planer, erfaringer og overvejelser på sidste undervisningsgang.z 


Generelt om efteruddannelsen:

Den sigter mod at udvikle og træne deltagernes færdigheder til:

 • At mestre de narrative metoder
 • At få overblik over og at navigere i mangeartede og komplekse sammenhænge
 • At være medskaber af og at bidrage til forhandling af opgavens indhold og form
 • At skabe rammer for og styre forskellige former for konsultative samtaler
 • At bidrage til at skabe bevægelse, så ”kunderne” kommer videre gennem spørgsmål der skaber refleksion og kreativitet
 • At indtage relevante positioner i forhold til andre involverede parter
 • At få en høj etisk bevidsthed om den magt man uvægerligt udøver som konsulent
 • At igangsætte og styre forandrings-, lærings- og udviklingsprocesser,
  hvor involverede parter bliver inddraget på måder, der kan skabe engagement og ejerskab
 • At afholde og lede møder, på måder, der styrker kvaliteten på møderne
 • At håndtere og mediere konflikter
 • At forholde sig til sig selv som menneske og som professionel: Først menneske, da konsulent.

 
Uddannelsen tager teoretisk udgangspunkt i:

 • Narrativ forståelse og praksis, som især Jerome Bruner, Michael White og John Winslade har formuleret den
 • Post-strukturalistiske teorier - herunder diskurs- og magtteori - med inspiration fra bl.a. Michel Foucault og Gilles Deleuze


Uddannelsens elementer:

Uddannelsen indeholder mange forskellige elementer, som tilstræber at gøre læring og refleksioner på flere niveauer mulig, bl.a.:

 • Oplæg om metoder og erfaringer med deres omsætning til konkret konsulentpraksis
 • Refleksioner i mindre grupper
 • Inddragelse af undervisernes og deltagernes eksempler og erfaringer fra konsulentpraksis
 • Praktiske øvelser, f.eks. i lytte- og interviewteknik, coaching, indledende forhandlinger, konsulentarbejde med og i grupper
 • Gæstekonsultationer, hvor deltagerne får lejlighed til at arbejde med coaching og organisationskonsultation
 • Øvelser, drøftelser og konsultationer med afsæt i deltagernes problemstillinger og erfaringer fra egen praksis
 • I studiegrupperne drøftes den læste teori, der arbejdes med øvelser samt med coaching og konsultationer i forhold til deltagernes praksis. Studiegruppen bliver således et centralt forum for træning og refleksion. Deltagerne arbejder sammen om mange forskellige typer øvelser og refleksioner på kryds og tværs på holdet samt i studiegrupperne. Dette giver rig lejlighed til netværksdannelse og til inspiration, berigelse og faglig sparring i forhold til egen praksis.


Uddannelsesforløbets praktiske udformning:

 • Uddannelsen består af 2 dele – begge af et års varighed.
 • Undervisningen foregår i moduler af to eller tre dages varighed, i alt 14 dage pr. år, svarende til 84 timer pr. år og 168 timer sammenlagt for begge år eller 112 lektioner pr. år og 224 lektioner sammenlagt for begge år (en lektion svarer til 45 minutter). 
 • Undervisningen foregår som eksternat i DISPUK’s lokaler kl. 9.00 – 16.00
 • Herudover mødes deltagerne 7 x 1 dag (42 timer / 56 lektioner) i mindre studiegrupper uden undervisere. 
 • Studiegrupperne aftaler selv mødested. Studiegrupperne fungerer som fora for refleksion over teori, for træning af færdighed og for professionel sparring
 • Deltagerne arbejder undervejs med individuelle opgaver i form af bl.a. interviews og mindre skriftlige arbejder (breve og essays), hvor den læste litteratur sættes i relation til deltagerens egen praksis.
 • Deltagerne læser til hver undervisningsgang 50–100 sider litteratur på dansk og engelsk. Litteraturen kan til tider være vanskeligt tilgængelig.
 • Mod slutningen af forløbet gennemfører hver studiegruppe sammen en selvstændig konsultation sammen med en organisation eller dele heraf. I den forbindelse må påregnes mindst 1 yderligere dag i studiegruppen. Refleksioner over erfaringer med den gennemførte konsultation fremlægges på holdet den sidste undervisningsgang.

Ved fuld gennemførelse af uddannelsens del 2 udstedes et uddannelsesbevis. Ved fuld gennemførelse forstås højst 3 dages fravær i alt. Har kursisten mere fravær udstedes et deltagerbevis med angivelse af fremmøde.

Adgangskriterier:

Forløbet regnes for en efteruddannelse. Der arbejdes med udgangspunkt i den enkeltes aktuelle praksis, hvorfor det er et krav, at man arbejder i et konsulentjob eller i et job som indbefatter konsultative funktioner. Man skal være i stand til at læse teoretiske artikler på dansk (og enkelte på engelsk). Uddannelsens del 2 forudsætter deltagelse på uddannelsens del 1 eller tilsvarende.

Bøger, som skal anskaffes af kursisterne på uddannelsen.

Litteratur til undervisningen oplyses efter sidste tilmeldingsfrist og vil kunne købes på www.dispuksforlag.dk

Studiegrupper:

Såfremt deltagersammensætningen giver mulighed for det, etableres der studiegrupper både på Sjælland og Jylland. 

Man finder overnatningsmuligheder i Snekkersten og Helsingør på vores hjemmeside ved at klikke her


Underviser(e): Eva Kragh og Lasse Offenberg
Datoer: Undervisning (14 dg): Den 20.-21/1, 4.-5/3, 30/4+1/5, 15.-16/6 (Todd May 1. dag), 20.-21/8, 29.-30/9 og 12.-13/11-2020, kl. 9-16. Datoer er med forbehold for ændringer frem til sidste tilmeldingsfrist.

Studiegrupper (7 dg): Den 4/2, 24/3, 15/5, 2/6, 14/8, 21/9 og 29/10-2020. Kan ændres når grupperne er etableret, hvilket sker på første mødegang.
Sted: DISPUK 1, Snekkersten Stationsvej 13, 3070 Snekkersten
Deltagerantal: Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris: kr. 37.250 kr. inkl. moms. Der gives 20% rabat til ikke-cvr registrerede privatbetalere (kr. 29.800,-)
Tilmeldingsfrist: Den 1. november 2019
Kursusnr.: 20-720
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Eva Kragh
Eva Kragh CV
Lasse Offenberg
Lasse Offenberg CV
Læs mere

Narrativ konsulent- og organisationsuddannelse. Anden del af DISPUKs 2-årige konsulentuddannelse

Underviser(e):
Eva Kragh og Lasse Offenberg
Datoer:
Undervisning (14 dg): Den 20.-21/1, 4.-5/3, 30/4+1/5, 15.-16/6 (Todd May 1. dag), 20.-21/8, 29.-30/9 og 12.-13/11-2020, kl. 9-16. Datoer er med forbehold for ændringer frem til sidste tilmeldingsfrist.

Studiegrupper (7 dg): Den 4/2, 24/3, 15/5, 2/6, 14/8, 21/9 og 29/10-2020. Kan ændres når grupperne er etableret, hvilket sker på første mødegang.
Sted:
Snekkersten
Deltagerantal.:
Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris.:
37.250 kr. inkl. moms. Der gives 20% rabat til ikke-cvr registrerede privatbetalere (kr. 29.800,-)
Tilmeldingsfrist:
1. november 2019
Kursusnr.:
20-720
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

JOAN BRUUN ANDERSEN

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Joan, hvis du er i tvivl:

Sted:

DISPUK 1
Snekkersten Stationsvej 13
3070 Snekkersten
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk