2-årig narrativ lederuddannelse
Først menneske, da leder
Anti-patriarkalsk ledelse i praksis.

Start den 19. august 2020, Snekkersten

Kursusnr.: 20-500 Tilmeld nu

Denne efteruddannelse henvender sig til ledere med personaleansvar på alle niveauer i offentlig og privat virksomhed samt personer, der overvejer at blive leder.

Uddannelsen henvender sig også til konsulenter, både interne og eksterne, med særlig interesse i at lære principper og praksisser for narrativ ledelse, coaching og arbejdet med organisatorisk kompleksitet.  

Formålet med uddannelsen er, at give deltagerne:

 • En forståelse af, at lederens primære fokus skal være på relationen til medarbejderne – og det sekundære fokus skal være på opgaven.
 • Introduktion til og grundig træning i narrative metoder, der gør hverdagens samtaler, relationer og problemer enklere og lettere at håndtere. 
 • Narrative og poststrukturalistiske begreber og teorier. Konkrete metoder til kvalificerende samtaler, møder og processer, så arbejdspladsens historier og stemmer kan blive hørt.
 • Metoder og idéer til hvad man kan gøre i den kompleksitet og de magtspil, der foregår.
 • Metoder til konflikthåndtering
 • En bedre forståelse af deltageren selv som menneske og som leder - samt hvorfor man ofte løber ind i de samme problemer igen og igen - uønskede gentagelsesmønstre.
 • En styrket bevidsthed om egne værdier, færdigheder, stærke såvel som sårbare sider (”blå mærker”) og deres historie, så man kan gøre sig fri af dem.
 • En forståelse af, at ledelse handler om at gøre noget sammen med og ikke ved eller for sine medarbejdere.
 • En forståelse af forskellen på styring og ledelse. 
 • En forståelse af at ledelse indebærer at lede efter det, der endnu ikke er fundet – ellers var der ingen grund til at lede.
 • En forståelse af den katastrofe det er, hvis den økonomiske tænkning invaderer alle sfærer, så man glemmer fagligheden – hvorfor vi egentlig er på arbejdspladsen.
 • Et effektivt værn mod New Public Management og den herskende neoliberalisme.

Uddannelsens indhold:

Uddannelsens udgangspunkt er: Først menneske – da leder. Jo bedre man kender sin egen historie og sine egne værdier -  og det der er vigtigt for en selv som leder, jo bedre bliver man til at bevare overblikket, når man leder sammen med andre. Derfor går den personlige udvikling hånd i hånd med den professionelle udvikling. 

Det anti-patriarkalske perspektiv udfordrer den ca. to tusind år gamle tænkemåde og livsform i vores kultur, hvor patriarken, lederen, direktionen, bestyrelsen eller politikerne ved bedst og bestemmer suverænt. Lederen skal først og fremmest være fællesskabets butler, der både kan styre, lede, vise omsorg, nysgerrighed, interesse og skabe samling. 

"Ud af kampen" er et andet mantra for denne uddannelse. Man bliver et bedre menneske og en bedre leder, når man går ud af kampen med sine chefer og medarbejdere. Det vigtigste er at komme tættere på det, der er vigtigt for én selv, på sine værdier. Så kan man stå fast, som Svend Brinkmann opfordrer til.

Uddannelsen fokuserer på træning af praktiske færdigheder – det er ingen hjælp kun at kende begreber og at have viden. Lederens hemmelighed ligger i, hvad lederen kan og hvad der er vigtigt for lederen. Uddannelsen leverer relevante begreber, der begrunder metoderne og skaber forståelse for de konkrete problemer. De sættes ind i en større kulturel sammenhæng.

Lederuddannelsen tager udgangspunkt i de konkrete problemstillinger, deltagerne sidder med. Den leverer metoder, der kan skabe bevægelse i forhold til disse problemer. Metoderne styrker både lederen og medarbejderne. Bevidning, der er den mest effektive metode til at styrke relationen mellem medarbejderne og i det hele taget den organisatoriske sammenhængskraft, er en af de centrale praksisser, der bliver grundigt trænet.

Første år lærer fokuseres der på de konkrete, narrative metoder, de såkaldte narrative ”samtalekort”, så man bliver dygtig til at finde vej i problemernes landskab. Der er masser af samtaletræning. Deltagerne lærer at handle i overensstemmelse med sine værdier – og ”snyder dermed problemerne”: Eksternalisering af problemer, så de bliver adskilt fra personen, er en af denne uddannelses centrale metoder.

Man lærer, hvordan man styrker medarbejdernes identitet og professionelle handlekraft gennem overraskende enkle samtalekort. Vi kalder det HVAD-modellen. 

På andet år er der fokus på deltagernes livshistorie, på selvet, filosofi, konflikthåndtering og organisatorisk kompleksitet. Uddannelsen afsluttes med at alle præsenterer deres praksis. 

Lederuddannelsen styrker den modstandskraft, der ligger i lederens egne værdier – ikke ”hårdheden og robustheden” som ellers er et af tidens buzzwords i konkurrencesamfundet. På denne uddannelse kommer man til at føle sig hørt. Man bliver lille af ikke at blive hørt.

Uddannelsens form:

 • 14 undervisningsdage pr. år fordelt på hhv. 2 moduler af 3 dages varighed og 4 moduler af 2 dages varighed: 112 lektioner pr. år.
 • 10 enkeltdage pr. år i mindre studiegrupper (uden underviser): 80 lektioner pr. år. 
  På disse dage drøftes den læste teori, der arbejdes med narrative samtaleøvelser (såkaldte samtalekort), med konsultationer i forhold til deltagernes praksis og problemstillinger (coaching) og med andre mindre opgaver. Grupperne mødes to gange mellem hver undervisningsgang - som regel på skift på hinandens arbejdspladser.
 • Til hver undervisningsgang læses der ca.100-200 siders litteratur på dansk. Læsning og litteraturforberedelse kræver ca. 3-4 timer om ugen, svarende til ca. 16-20 timer om måneden – eller en uge hver anden måned. 
 • Der udarbejdes skriftlige arbejder (som oftest breve) på 1-2 sider relateret til deltagernes medarbejdere, chefer eller de læste tekster. Der skal bruges ca. 3 timer til hver undervisningsgang på disse breve.
 • Der skal indimellem udføres mindre interviewøvelser og opgaver på deltagernes arbejdsplads som lektier til de enkelte gange.
 • På det sidste modul (på 2. året) vil der være afsluttende præsentationer, hvor hver enkelt deltager får lejlighed til at fortælle om noget af det, man har gjort i sit arbejde med inspiration fra undervisningen på denne efteruddannelse. Ligesom håndværkeren, der præsenterer sit svendestykke, vil deltagerne have mulighed for at fortælle om og fremlægge en del af deres ledelsespraksis og kan på den måde binde en sløjfe på de 2 års læring, bevægelse og erfaringer og reflektere over disse. 
 • Hvis man efter uddannelsen skriver en 10-15 siders artikel, der beskriver hvad man har gjort som leder, inspireret af den 2-årige lederuddannelse, vil man kunne få udstedt et diplom. Der vil blive orienteret om muligheden for at skrive opgave under uddannelsesforløbet.

Bøger der skal anskaffes til uddannelsens 1. år:

• Jerome Bruner (2004): At fortælle historier. Alinea
• Nils Christie (2012): Små ord om store spørgsmål. Forlaget Mindspace
• Dag Heede (2004): Det tomme menneske. Museum Tusculanums Forlag
• Allan Holmgren (2019): Fortæl – Introduktion til narrativt konsulentarbejde. DISPUKs Forlag.
• Allan Holmgren (2018): Ud af kampen. Anti-patriarkalsk ledelse. DISPUKs Forlag 
• Allan Holmgren & Anette Holmgren (red.) (2015): Narrativ supervision og vejledning. DISPUKs Forlag
• Anette Holmgren & Allan Holmgren (2017): Kollegial sparring og supervisi-on. STAFET-modellen. DISPUKs Forlag
• Ole Fogh Kirkeby (2004): Det nye lederskab. Børsen
• Michael White (2007): Kort over narrative landskaber. Hans Reitzels Forlag

Alle 9 bøger kan købes på DISPUKs Forlag ved at klikke her

Transport og evt. overnatningsmuligheder i forbindelse med uddannelse i Snekkersten:

Det tager 40 minutter med Øresundstoget fra Københavns hovedbanegård til Snekkersten station (60 min. fra Kastrup Lufthavn). Herfra er der kun 2 minutters gang til DISPUKs lokaler. På vores hjemmeside finder du nærliggende overnatningssteder. Læs mere om overnatning og anden praktisk info ved at klikke her 

Uddannelsesbevis:

For at kunne erhverve sig et bevis på gennemført efteruddannelse, skal kursisten have haft max. 2 dages fravær pr. år på undervisningsdagene.

Betingelser ved tilmelding til uddannelsen:

 • Efteruddannelsen foregår som eksternat og kursisten sørger selv for evt. overnatning. 
 • Der serveres morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe m. kage på alle undervisningsdage.
 • Der fremsendes faktura efter sidste tilmeldingsfrist. 
 • Ved afmelding inden sidste tilmeldingsfrist opkræves 0%
 • Ved afmelding efter sidste tilmeldingsfrist og inden uddannelsesstart opkræves 50%
  Ved afmelding efter uddannelsesstart opkræves 100%
  Ved flerårige efteruddannelsesforløb, hæfter man kun økonomisk for et uddannelsesår ad gangen. 
  Et eventuelt afbud til fortsættelse på andet år af efteruddannelsen, skal være DISPUK i hænde senest 3 mdr. inden næste uddannelsesårs opstart.
 • Man har altid 14 dages fortrydelsesret fra den dag man tilmelder sig. Dette gælder også ved tilmelding efter sidste tilmeldingsfrist.
 • Der forbeholdes ret til ændringer i kursusprogram, underviser og datoer.

Underviser(e): Allan Holmgren og Helle Gaarn
Datoer: Undervisning 1. år (14 dage) den 19.-21/8 (3dg), 7.-8/9, 27.-28/10 og 30/11+1/12-2020 samt den 18.-19/1 og 8.-10/2 (3dg)-2021, kl. 9-16.

Forslag til studiegruppedage (10 dage) den 26/8, 1/9, 17/9, 22/10, 3/11, 24/11 og 10/12-2020 samt den 8/1, 22/1 og 5/2-2021. Kan ændres når grupperne er etableret, hvilket sker på første mødegang.

Datoer for 2. året (14 dage) den 7.-9/4 (3dg), 26.-27/5, 14.-15/6, 30.-31/8, 4-5/11, 29/11-1/12 (3dg)-2021.

Studiegruppedage (10 dage) den 23/4, 7/5, 28/5, 9/6, 25/6, 23/8, 16/9, 11/10, 8/11 og 22/11-2021
Sted: DISPUK 2, Strandvejen 202a+b, 3070 Snekkersten
Deltagerantal: Min. 16 - maks. 24 deltagere
Pris: 56.875 kr. kr. inkl. moms. pr. år. Der gives 20% rabat til privatbetalende/ej cvr registrerede deltagere (kr. 45.500,- pr. år)
Tilmeldingsfrist: Den 1. juni 2020
Kursusnr.: 20-500
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Allan Holmgren
Allan Holmgren CV
Helle Gaarn
Helle Gaarn CV
Læs mere

2-årig narrativ lederuddannelse
Først menneske, da leder
Anti-patriarkalsk ledelse i praksis.

Underviser(e):
Allan Holmgren og Helle Gaarn
Datoer:
Undervisning 1. år (14 dage) den 19.-21/8 (3dg), 7.-8/9, 27.-28/10 og 30/11+1/12-2020 samt den 18.-19/1 og 8.-10/2 (3dg)-2021, kl. 9-16.

Forslag til studiegruppedage (10 dage) den 26/8, 1/9, 17/9, 22/10, 3/11, 24/11 og 10/12-2020 samt den 8/1, 22/1 og 5/2-2021. Kan ændres når grupperne er etableret, hvilket sker på første mødegang.

Datoer for 2. året (14 dage) den 7.-9/4 (3dg), 26.-27/5, 14.-15/6, 30.-31/8, 4-5/11, 29/11-1/12 (3dg)-2021.

Studiegruppedage (10 dage) den 23/4, 7/5, 28/5, 9/6, 25/6, 23/8, 16/9, 11/10, 8/11 og 22/11-2021
Sted:
Snekkersten
Deltagerantal.:
Min. 16 - maks. 24 deltagere
Pris.:
56.875 kr. inkl. moms. pr. år. Der gives 20% rabat til privatbetalende/ej cvr registrerede deltagere (kr. 45.500,- pr. år)
Tilmeldingsfrist:
1. juni 2020
Kursusnr.:
20-500
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

JOAN BRUUN ANDERSEN

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Joan, hvis du er i tvivl:

Sted:

DISPUK 2
Strandvejen 202 A
3070 Snekkersten
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk