Tværfagligt 2.-3. år: Narrativ samtaleterapi.

Start den 23. april 2020, Århus

Kursusnr.: 20-230 Tilmeld nu

 

Efteruddannelsen er opdelt i 3 dele: 

 1. del: Basisåret, 1 års varighed
 2. del: 2.-3. året, 2 års varighed
 3. del: 4.-5. året, 2 års varighed


Efteruddannelsen følger det tværfaglige ministerielle udvalgs vejledende retningslinjer for uddannelser i psykoterapi. (Der skal ske skriftlig tilmelding til hver del).

Tilmelding til 2.-3. året er forbeholdt igangværende kursister fra DISPUK indtil den 8. august 2019. Herefter tilbydes evt. resterende pladser (eller plads på ventelisten) til øvrige ansøgere. 

Uddannelsen koordineres af: Direktør, cand.psych. Anette Holmgren

Beskrivelse af 2. og 3. året (2. del):

Arbejdet med mennesker giver mulighed for mange berigende oplevelser, og åbner verden for anderledes livsformer og for personlig udvikling. Men arbejdet rummer også stor kompleksitet og er som regel præget af mange dilemmaer. Dette stiller krav til professionelle i udførelsen af de mangeartede opgaver, som arbejdet kræver. Den professionelle skal ofte være igangsættende for og støttende i udredning, behandling, pædagogik, undervisning og udviklingsprocesser. Andre gange skal den professionelle kunne udføre myndighedsfunktioner. Uanset om arbejdet er centreret omkring børn, unge, enkeltpersoner eller familier, stilles den professionelle over for at skulle navigere med overblik og forståelse i et fascinerende, berigende, komplekst og dilemmafyldt felt.

Del 2 på efteruddannelsen i narrative samtaler er et intensivt efteruddannelsesforløb, som henvender sig til lærere, socialrådgivere, pædagoger, sygeplejersker, sundhedsplejersker eller andre med en grunduddannelse indenfor det social- og sundhedsfaglige område, som har relevant arbejde inden for dette område. Del 2 henvender sig til personer, som ønsker at fordybe sig i teori og praksis på baggrund af allerede opnåede færdigheder på efteruddannelsens basisår. 

Efteruddannelsens 2. og 3. år er en sammenhængende enhed af 2 års varighed. 

Efteruddannelsens udgangspunkt:

Denne del af efteruddannelsen fortsætter den teoretiske undervisning fra basisåret, med fokus på opbygning og styrkelse af deltagernes viden og færdigheder relateret til både menneskeligt og professionelt berigende og udfordrende samtaler og komplekse relationer i behandlingsarbejde, rådgivning, supervision og undervisning, i forhold til børn, unge, voksne og familier.

Undervisningen foregår med et detaljeret fokus relateret til deltagernes konkrete praksis. Det betyder, at det er et krav, at deltagerne har mulighed for at praktisere samtaler på egen arbejdsplads, for at kunne deltage i undervisningen.

I undervisningen arbejdes der med live-samtaler, dels med deltagere fra holdet og dels med personer, der gæster holdet.

Efteruddannelsens teoretiske udgangspunkt:

2. og 3. året på DISPUK’s efteruddannelse i narrative samtaler uddyber forståelserne og de metodiske konsekvenser af post-strukturalistisk og narrativ tænkning.

Poststrukturalismen påpeger de konkrete former for magt og intentioner, der altid er på spil i produktionen af viden. Det er en grundantagelse i denne tænkning, at der er en konstant konflikt imellem intentioner i relationer, samt at dominerende antagelser og selvfølgeligheder, aldrig kan stå alene som det eneste mulige, der er at sige om en sag. Den narrative psykologi tilføjer disse principper en narratologisk forståelse af livet som organiseret i fortællinger skabt og opretholdt i kulturen.

En samtalepraksis, der følger disse principper, er konstant opmærksom på at udvide muligheder og fortællinger og på at undgå at reducere forskelle til ligheder. Vi ved aldrig, hvad et menneske er i stand til; derfor er denne praksis opmærksom på, hvordan vores begreber både er nødvendige og begrænsende for menneskelig udfoldelse.

Den narrative organisering af livet viser sig i en kulturs fortællinger om livet i kulturen. Enhver kultur har forklaringer eller meningstilskrivelser, som skaber forståelser for uforenelighederne i kulturen, det vil sige konflikter og uoverensstemmelser. Disse fortællinger er den forståelse hvorigennem ethvert medlem af kulturen ser sit eget og andres liv. Problemer opstår når en kultur, en familie eller et menneske ikke har fortællinger, der kan konventionalisere eller inddæmme konflikterne. Narrativ samtalepraksis sigter mod en bedre forståelse af eksisterende fortællinger i en kultur og mod berigelse af en kulturs narrative ressourcer, det vil sige kulturens tilgængelige fortællinger.

Narrativ samtalepraksis har fokus på dominerende fortællinger i menneskers liv og disse fortællingers effekter på menneskers identitet og relationer. Det narrative perspektiv interesserer sig forintentionelletilstande og fokuserer på, at enhver fortælling udtrykker intentioner i handling. Med udgangspunkt i den narrative metafor og forståelsesmåde er det derfor professionelles opgave at sørge for, at der etableres en mangfoldighed af fortællinger. Ideen er, at menneskers egne erfaringer og mulige spæde færdigheder støttes og tales frem (konceptualiseres) gennem samtaler, og at der derigennem viser sig flere foretrukne handlemuligheder.

Dominerende negative fortællinger fungerer som begrænsende i menneskers liv. Samtaler guidet af den narrative metafor kan være med til at bidrage til at kaste lys på andre mulige fortællinger, og dermed skabe grundlaget for mere frihed i handling (forstået som modmagt og flere handlemuligheder). 

Undervisningen består af:

 • Teoretiske oplæg med udgangspunkt i den læste litteratur
 • Træning og øvelser i mindre grupper
 • Plenumøvelser med udgangspunkt i deltagernes praksis
 • Løbende drøftelser af teoretiske antagelser sat i relation til deltagernes praksis samt overførsels- og anvendelsesværdien af undervisningen
 • Konsultationer i forhold til deltagernes sager, problemstillinger og dilemmaer
 • Live-samtaler med deltagere fra holdet og med gæster fra deltagernes arbejde (unge, familier, voksne, kollegaer)
 • Dvd-fremvisning af deltagerens eget arbejde

Efteruddannelsen tager udgangspunkt i følgende teoridannelser:

 • En fordybelse i narrativ praksis herunder narrative samtalekort, primært formuleret af Michael White med fokus på skabelse og dekonstruktion af fortællinger, eksternaliserende sprogbrug, ekstern bevidning, gen-medlemsgørelse, metaforen ”det fraværende men implicitte”, stilladsering af begrebsdannelse og identitet
 • Post- strukturalisme med udgangspunkt i filosoffen Michael Foucault’s tænkning med særlig fokus på magt og etik i behandlingsarbejdet
 • Aspekter af den sociale konstruktionisme, som den er repræsenteret i dels Barnett Pearce´s CMM-kommunikationsteori og dels i Kenneth Gergen’s sociale konstruktionisme teori
 • Dekonstruktion, med udgangspunkt i filosoffen Jacques Derrida
 • Inspirationer fra filosoffen Gilles Deleuzes tanker om begrebsdannelse
 • Teori om mening, handling og narrativitet formuleret af Jerome Bruner
 • Dele af den refleksive antropologi’s begreber og metoder, særligt formuleret af Barbara Myerhoff, som særligt relaterer sig til ekstern bevidningspraksis 

Efteruddannelsen sigter mod at træne færdigheder som:

 • At give deltagerne en grundig træning i de narrative begreber og samtalepraksisser med fokus på intentioner, relationer og identitet
 • At træne samtaler og teamarbejde, som deltageren kan bruge konkret i egen praksis
 • At have blik og overblik for forskellige positioner og intentioner i arbejdet med grupper, herunder familier, samarbejdspartnere og kollegaer.
 • At arbejde med genforfattelse af deltagernes personlige og professionelle livstemaer
 • At udvikle og styrke deltagernes allerede eksisterende personlige og professionelle færdigheder, herunder personlige og professionelle historier
 • At opøve og forbedre deltagernes færdigheder til at styrke og opbygge begrebsdannelse og mening hos ”klienten”
 • At arbejde med etisk opmærksomhed, herunder reproduktion af dominerende kultur i de professionelle positioner
 • At deltagerne kan positionere sig som ”decentreret, men indflydelsesrig”
 • At undervisningen medvirker til, at der udvikles fortællinger om deltagernes egen stil, egne værdier og foretrukne praksisformer
 • En fordybelse i de mange aspekter af narrativ praksis primært med fokus på eksternaliserende sprogbrug, ekstern bevidning og stilladsering af begrebsdannelse og identitet
 • At eksemplificere de post- strukturalistiske ideer med udgangspunkt i filosoffen Michel Foucault’s tænkning, med særligt på fokus på magt og etik i behandlingsarbejdet
 • At nuancere deltagernes praksis relateret til ”handlingens og menings landskab,” som formuleret af Jerome Bruner og Michael White
 • At arbejde endnu mere omfattende med de mange muligheder, som ekstern bevidning skaber, baseret på den refleksive antropologis begreber og metoder, særligt formuleret af Barbara Myerhoff 

Efteruddannelsens praktiske udformning og forløb:

Efteruddannelsen er af 2 års varighed, med start hvert år i foråret. Undervisningen foregår i moduler af 2 dages varighed. I alt 18 dage pr. år, svarende til 144 lektioner pr. år. 

Studiegrupper

Ud over undervisningen på holdet, mødes deltagerne i faste studiegrupper uden underviser 1 dag (ca. 6-8 timer) imellem hver undervisningsgang. Studiegrupperne aftaler selv mødested og tid. Studiegrupperne etableres på den 1. mødegang og skal mødes minimum 8 dage pr. år.  

Litteratur

Deltagerne forventes at læse litteratur til hver undervisningsgang. Litteraturen er primært på dansk. Litteraturen er af varierende sværhedsgrad.

Det forventes, at deltagerne selv anskaffer de bøger, der indgår i programmet. (Programmet udsendes til 2. året efter 15. januar 2020). 

Mundtlig eksamen

2. året afsluttes med mundtlig eksamen. 

Skriftlig opgave

3. året afsluttes med en skriftlig opgave på max. 10 A4 sider (max. 24.000 tegn med mellemrum), som bedømmes af ekstern censor. Der gives skriftlig og mundtlig tilbagemelding fra censor. Det er et krav, at opgaven godkendes for erhvervelse af uddannelsesbevis. Hvis opgave ikke afleveres, udstedes deltagerbevis.

Deltagerne vil i løbet af hvert år ligeledes skulle udforme 3-5 skriftlige refleksioner på 1-2 sider.

Undervisere på holdet vil være 1 eller 2 af uddannelsens faste undervisere eller eksterne undervisere. 

Gæstelærere

Der vil på 3. året blive inviteret gæstelærere på uddannelsesholdene. Gæstelærere kan enten være interne undervisere fra DISPUK eller eksterne undervisere fra Danmark eller udlandet. Gæstelærergangen foregår i Snekkersten. Omkostninger til rejseudgifter og evt. overnatning er ikke inkluderet i kursusprisen.

Adgangskriterier:

2.-3. året regnes som en efteruddannelse eller som ajourføring af erhvervet grunduddannelse, og alle deltagere skal være i besiddelse af følgende kvalifikationer for at kunne starte på 2. og 3. året:

Være i besiddelse af en mellemlang grunduddannelse som f.eks. lærer, pædagog, plejer, sygeplejerske, socialrådgiver, socialformidler, sundhedsplejerske eller have anden tilsvarende faglige baggrund

 • Have gennemført basisåret på DISPUK eller have gennemført et forløb, der ækvivalerer med basisåret i DISPUK og kravene til bestået basisår. Dispensation vil altid ske efter individuel bedømmelse i samarbejde med den uddannelsesansvarlige
 • Være i en arbejdsmæssig relevant praksis
 • Være i stand til at kunne læse teoretiske tekster på dansk, svensk, norsk og engelsk 

Efteruddannelsebevis:

For at kunne erhverve sig et bevis på at have gennemført 2. del af denne tværfaglige efteruddannelse i narrative samtaler, skal deltageren opfylde følgende krav: 

 • Have deltaget i undervisningen minimum 15 ud af 18 undervisningsdage pr. år
 • Have deltaget i øvelser, teamarbejde og drøftelser på holdet
 • Have modtaget supervision på holdet af egen praksis
 • Have afleveret mindst 3 skriftlige refleksioner pr. år, skrevet med udgangspunkt i den læste litteratur eller undervisningen, relateret til deltagernes praksis
 • Have afleveret og fået godkendt skriftlig 3. års opgave 

Titler som følge af uddannelsen:

Basisåret:

Her vil på beviset stå: Narrativ samtalepraktiker

2.-3. år:

Her vil på beviset stå: Narrativ samtaleterapeut

4.-5. år:

Her vil på diplomet stå: Narrativ psykoterapeut

DISPUK har nedsat et kursusråd som kursisterne kan tage kontakt til og søge råd hos. 

Fortsættelse på 4.- 5. året:

Efter at have gennemført 2.-3. året og fået godkendt skriftlig opgave på 3. året, er det muligt at fortsætte på 4.- 5. året. Tilmelding foregår via DISPUK´s hjemmeside.

Læs mere på www.dispuk.dk

Ansøgning om optagelse:

Ansøgning skal ske skriftligt via vores hjemmeside. 

Program og endeligt gældende datoer for de enkelte undervisningsgange, udsendes umiddelbart efter sidste tilmeldingsfrist, den 15. januar 2020. 

2. og 3. året kan tages både i Snekkersten & i Århus. Der arrangeres ligeledes eksterne forløb, der tilrettelægges i samarbejde med arbejdspladsens ønsker. 

Tryk Læs mere for at se programmet for 2. året og 3. året i 2019.

Underviser(e): Lone Kaae Morell & Lasse Hauge
Datoer: Undervisning 2020 (18dg): den 12.-13/3(AFLYST), 23.-24/4, 25.-26/5, 18.-19/6, 20.-21/8, 14.-15/9, 22.-23/10, 16.-17/11, 16.-17/12.

Forslag til studiegruppedage 2020 (8dg): den 15/4(AFLYST), 11/5, 3/6, 13/8, 2/9, 7/10, 10/11, 2/12.

Mødetid alle dage kl. 9.00 - 16.00.
Sted: Marselisborg Havnekro, Marselisborg Havnevej 46d, 8000 Aarhus C
Deltagerantal: Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris: 37.125 kr. kr. inkl. moms. pr. år. 2. året har forfald 5/2-20 og 3. året forfald 5/1-2021. Der gives 20 % rabat til ikke CVR-registrerede privatbetalere (kr. 29.700 pr. år). Man hæfter økonomisk kun for et år ad gangen.
Tilmeldingsfrist: Den 15. januar 2020
Kursusnr.: 20-230
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Mette Agerbo på mail agerbo@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Lone Kaae Morell
Lone Kaae Morell CV
Lasse Hauge Nielsen
Lasse Hauge Nielsen CV
Læs mere

Tværfagligt 2.-3. år: Narrativ samtaleterapi.

Underviser(e):
Lone Kaae Morell & Lasse Hauge
Datoer:
Undervisning 2020 (18dg): den 12.-13/3(AFLYST), 23.-24/4, 25.-26/5, 18.-19/6, 20.-21/8, 14.-15/9, 22.-23/10, 16.-17/11, 16.-17/12.

Forslag til studiegruppedage 2020 (8dg): den 15/4(AFLYST), 11/5, 3/6, 13/8, 2/9, 7/10, 10/11, 2/12.

Mødetid alle dage kl. 9.00 - 16.00.
Sted:
Århus
Deltagerantal.:
Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris.:
37.125 kr. inkl. moms. pr. år. 2. året har forfald 5/2-20 og 3. året forfald 5/1-2021. Der gives 20 % rabat til ikke CVR-registrerede privatbetalere (kr. 29.700 pr. år). Man hæfter økonomisk kun for et år ad gangen.
Tilmeldingsfrist:
15. januar 2020
Kursusnr.:
20-230
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Mette Agerbo på mail agerbo@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

METTE AGERBO

Kursussekretær

agerbo@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Mette, hvis du er i tvivl:

Sted:

NorR restaurant
Marselisborg Havnevej 46D,
8000 Århus C
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk