Narrativ Familieterapiuddannelse
Intensiv efteruddannelse i arbejdet med familier Århus 2020.
HOLDET ER OVERTEGNET, VENTELISTE ER OPRETTET

Start den 12. maj 2020, Århus

Kursusnr.: 20-181 Tilmeld nu

1-årig Narrativ familieterapiuddannelse.
Uddannelsen består af 4 moduler og indeholder grundig indføring i Narrativ familieterapi. 
Herudover præsenteres brugbare elementer fra spændende tilgange som: Flerfamilieterapi og Traumeterapi.

Modul 1: Introduktion til de grundlæggende elementer i narrativ familieterapi 
Fokus på bevidning, eksternalisering og genforfattende samtaler (HVAD-modellen)
Dato: 12.-14. maj 2020, Underviser: Allan Holmgren

Modul 2: Flerfamilieterapi
Terapi og familiers hverdag - konkrete familieterapeutiske interventioner
Dato: 17.-19. august 2020, Underviser: Kasper Hanghøj

Modul 3: Narrativ familieterapi i praksis
Børn, unge, psykiske lidelser, cutting, selvmord, angst og depression
Dato: 9. -11. november 2020, Underviser: Allan Holmgren

Modul 4. Narrativ traumeterapi 
Traumer, sorg og kriser i familien
Dato: 25.- 27. januar 2021, Underviser: Anette Holmgren

Studiegruppe- og Supervisionsdage

Selvstændige studiegruppe- og supervisionsdage den 16. juni, 23. september og 7. december


Deltagere

Uddannelsen henvender sig til personer som arbejder med børn, unge og deres familier. Deltagerne kan arbejde på børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger; i familieafdelinger, familiecentre eller familiehuse; på behandlingshjem, rådgivningscentre, institutioner, på skoler eller lave familiearbejde i andre sammenhænge.

Efteruddannelsens målsætning

Denne efteruddannelses målsætning er, at skabe en uddannelse som hjælper familieterapeuten til: 

 • at børn og voksne oplever, at deres erfaringer er vigtige og at de dermed også selv er værdifulde.
 • at skabe en familieterapi, der gør det muligt for familier at gøre noget andet, at leve på en anden måde end de hidtil har gjort
 • at gøre det muligt for familierne at lære
 • at gøre det muligt for familiemedlemmerne, at komme tættere på sig selv og hinanden.

Uddannelsen ønsker at skabe en familieterapi der er rettet mod:

 • at mindske problemernes muligheder for indflydelse
 • at synliggøre dominerende normer, ideer og sprog
 • at have øje for, hvad familien ønsker at værne om
 • at hjælpe familien med at stå imod det sociale pres mod bestemte normer for ”almindeligt” familieliv
 • at inddrage betydningen af alvorlige traumatiske erindringer og ikke mindst muliggøre en opløsning af traumernes indflydelse

Indhold og opbygning

Modul 1.

Introduktion til de grundlæggende elementer i narrativ familieterapi 
Underviser: Mag.art.psych. Allan Holmgren

Det første modul vil give deltagerne en grundig introduktion til grundelementerne i narrativ familieterapi.

 • bevidning
 • eksternalisering
 • genforfattende samtaler (HVAD-modellen)
 • genmedlemsgørelse
 • tykning af viden, færdigheder og værdier
 • fokus på intentionalitet
 • fokus på kulturel magt og på normer og deres indflydelse

Undervisningen på dette modul vil gennemgå og demonstrere, hvorledes disse narrative metoder, som i det narrative sprogbrug kaldes ”kort”, der hjælper til af finde vej i problemernes landskab, benyttes i familiearbejdet.

Underviser på dette modul er psykolog og mangeårig familieterapeut Allan Holmgren. Allan Holmgren har i over 35 år arbejdet med familier og med børn, unge og voksne ramt af psykiske lidelser. Han har skrevet en række af artikler og bøger.


Modul 2.

Terapi og familiens hverdag - konkrete familieterapeutiske interventioner
Underviser: Cand.psych. Kasper Hanghøj

Med viden om at ingen handling kan fraskrive sig sin intention, vil andet modul præsentere deltagerne for en lang række af praktiske eksempler og muligheder i det konkrete familieterapeutiske arbejde. Med udgangspunkt i eksempler og cases vil underviseren vise, hvordan man konkret kan hjælpe familierne til:

 • at få begreber og forståelser for problemerne i deres liv
 • at få blik for de reelle effekter af problemerne i deres liv og at tage stilling til disse
 • at få mod og overblik til nye vaner
 • at tilrette lægge sammenhænge, hvori børn, unge, forældre og familier kan eksperimentere med nye vaner og deres anliggender
 • at få blik for egne færdigheder og handlemuligheder i relation til problemerne i deres liv

Modulet vil demonstrere brug af den narrative samtalemetode som eksternalisering og bevidning og herudover vise en række konkrete måder (fx familieaktiviteter, brevskrivning, brug af video, billeder og andre rekvisitter), hvorpå man kan engagere børn, unge og deres forældre i at forstå og forfølge det, der ligger dem på sinde.

Underviser på modulet er psykolog og familieterapeut Kasper Hanghøj. Kasper Hanghøj har i en årrække arbejdet med familier i København kommunes familieenhed, hvor han har udviklet nye veje til konkret og meningsfuldt samarbejde med familier ramt af alvorlige problemer. 

Modul 3.

Narrativ familieterapi i praksis
Børn, unge, psykiske lidelser, cutting, selvmord, angst og depression

Underviser: Mag.art.psych. Allan Holmgren

Tredie moduls omdrejningspunkt vil være den praktiske anvendelse af de narrative metoder og principper i det konkrete arbejde med familier. Der vil blive gennemgået DVD’er med eksempler på konkret familieterapi i familier med alvorlige psykiske lidelser og problemer.

Der vil også være mulighed for at en eller flere deltagere kan medbringe familier, man arbejder med til live-konsultationer. 

Modul 4.

Traumearbejde i familieterapien
Underviser: Anette Holmgren

Med udgangspunkt i viden om at traumer gør fortid til nutid, vil fjerde modul have fokus på, hvordan man kan arbejde med nutidige og tidligere traumatiske erfaringer. Effekterne af traumatiske oplevelser står ofte i vejen for familiemedlemmers muligheder for at handle i overensstemmelse med erkendelser, der er opnået i traditionelt familiearbejde. Traumearbejde indeholder mulighed for at genvinde et ståsted dér, hvor traumatiske erindringer tidligere slog benene væk under personen. Modulet indeholder:

 • traumesamtaler der ikke re-traumatiserer
 • afdækning af færdigheder og værdier i relation til traumatiske oplevelser
 • udviklingspsykologiske teorier
 • hukommelsesteorier
 • genetablering af relationen til selvet

Underviser på modulet er psykolog Anette Holmgren. Anette Holmgren har arbejdet med unge og familier i over 20 år. De senere år med særligt fokus på traumer, herunder seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold og følgerne af dette. Anette Holmgren har skrevet bogen: ”Terapifortællinger” og redigeret bøgerne: ”Fra terapi til pædagogik” og ”Narrativ praksis i skolen”. 

Studiegruppe- og Supervisionsdage: 

Uddannelsen indeholder 3 studiegruppe- og supervisionsdage. Deltagerne vil på disse dage, i mindre grupper, tale om arbejdsrelaterede problematikker i relation til uddannelsens teorier og metoder, samt træne konkrete metoder lært på uddannelsen.

Deltagerne vil blive instrueret i supervisionsmodeller til brug på studiedagene.

Udformning

Efteruddannelsen består af 12 undervisningsdage fordelt i 4 moduler á 3 dage og 3 enkelte supervisionsdage. Hvert modul starter første dag kl. 10-16, og de to næste dage undervises kl. 9-15. Til hver undervisningsmodul læses relevant litteratur.

Deltagerne skal til hvert modul skrive breve på baggrund af den læste litteratur og på baggrund af egne erfaringer med sit arbejde med familier.

På undervisningsdagene vil deltagerne modtage undervisning i form af teoretiske og metodiske oplæg, med inddragelse af den læste litteratur. Der vil være demonstration og træning af en række forskellige familieterapeutiske metoder og principper.

På studiegruppe- og supervisionsdagene mødes deltagerne i mindre grupper uden underviser. Grupperne skal, efter en given supervisionsmodel, træne og supervisere hinanden, ud fra medbragte eksempler fra deltagernes arbejde med familier.

Uddannelsen afsluttes med en mindre skriftlig opgave (5 sider).

Uddannelsesbevis

For at kunne erhverve sig et bevis på gennemført efteruddannelse, skal kursisten opfylde følgende: 

 • Have deltaget aktivt i undervisningen
 • Have haft max.2 dages fravær på undervisnings og træningsdagene

Overbygning

Uddannelsen kan med deltagelse i 4-dags kursus i narrative samtaler, eller tilsvarende, samt en 10 siders opgave, give merit for basisåret i DISPUK´s 3 årige terapeutuddannelse og 5 årige psykoterapeutuddannelse.


Adgangskriterier

Forløbet regnes for en efteruddannelse, hvorfor det er et krav, at deltageren har en faglig relevant grunduddannelse (som pædagog, socialrådgiver, psykolog, læge, lærer, eller anden faggruppe med mindst en mellemlang grunduddannelse indenfor det sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige område). 

Det forventes, at kursisten selv anskaffer de bøger der fremgår af programmet.

Det forudsættes at deltageren har mulighed for at øve sig i praksis mellem mødegangene

Ansøgning om optagelse

Tilmelding skal ske via vores hjemmeside www.dispuk.dk senest 15. marts 2020. 

For nærmere information

Uddannelsesansvarlig Anette Holmgren anetteholmgren@dispuk.dk

Underviser(e): Allan Holmgren, Kasper Hanghøj og Anette Holmgren
Datoer: Den 12.-14. maj 2020 kl. 9-15 med Allan Holmgren. 1. dag kl. 10-16
Den 17.-19. august 2020 kl. 9-15 med Kasper Hanghøj. 1. dag kl. 10-16
Den 9.-11. november 2020 kl. 9-15 med Allan Holmgren. 1. dag kl. 10-16
Den 25.-27. januar 2021 kl. 9-15 med Anette Holmgren. 1. dag kl. 10-16

Selvstændige studiegruppe- og supervisionsdage den 16. juni, 23. september og 7. december
Sted: Marselisborg Havnekro, Marselisborg Havnevej 46d, 8000 Aarhus C
Deltagerantal: Min. 12 - maks. 30 deltagere
Pris: 26.875 kr. kr. inkl. moms. Der gives 20 % rabat til ikke CVR-registrerede privatbetalere (kr. 21.500,-)
Tilmeldingsfrist: Den 15. marts 2020
Kursusnr.: 20-181
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Mette Agerbo på mail agerbo@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Allan Holmgren
Allan Holmgren CV
Kasper Hanghøj
Kasper Hanghøj CV
Anette Holmgren
Anette Holmgren CV
Læs mere

Narrativ Familieterapiuddannelse
Intensiv efteruddannelse i arbejdet med familier Århus 2020.
HOLDET ER OVERTEGNET, VENTELISTE ER OPRETTET

Underviser(e):
Allan Holmgren, Kasper Hanghøj og Anette Holmgren
Datoer:
Den 12.-14. maj 2020 kl. 9-15 med Allan Holmgren. 1. dag kl. 10-16
Den 17.-19. august 2020 kl. 9-15 med Kasper Hanghøj. 1. dag kl. 10-16
Den 9.-11. november 2020 kl. 9-15 med Allan Holmgren. 1. dag kl. 10-16
Den 25.-27. januar 2021 kl. 9-15 med Anette Holmgren. 1. dag kl. 10-16

Selvstændige studiegruppe- og supervisionsdage den 16. juni, 23. september og 7. december
Sted:
Århus
Deltagerantal.:
Min. 12 - maks. 30 deltagere
Pris.:
26.875 kr. inkl. moms. Der gives 20 % rabat til ikke CVR-registrerede privatbetalere (kr. 21.500,-)
Tilmeldingsfrist:
15. marts 2020
Kursusnr.:
20-181
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Mette Agerbo på mail agerbo@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

METTE AGERBO

Kursussekretær

agerbo@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Mette, hvis du er i tvivl:

Sted:

NorR restaurant
Marselisborg Havnevej 46D,
8000 Århus C
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk