Tværfagligt Basisår: Narrativ samtalepraksis.

Start den 15. april 2020, Snekkersten

Kursusnr.: 20-100 Tilmeld nu

Efteruddannelsen følger det tværfaglige ministerielle udvalgs vejledende retningslinjer for uddannelser i psykoterapi.
(Der skal ske skriftlig tilmelding til hver del).

Uddannelsen koordineres af:
Direktør, cand. psych. Anette Holmgren 

Basisåret henvender sig til følgende faggrupper:

Lærere, socialrådgivere, pædagoger, sygeplejersker, sundhedsplejersker og andre faggrupper med en mellemlang grunduddannelse indenfor det sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige område, som bruger samtalen i pædagogiske og behandlingsmæssige tiltag og problemstillinger. 

Efteruddannelsen tager udgangspunkt i følgende:

Arbejdet med mennesker giver mulighed for mange berigende oplevelser, og åbner verden for anderledes livsformer og for personlig udvikling. Men arbejdet rummer også stor kompleksitet og er som regel præget af mange dilemmaer. Dette stiller krav til professionelle i udførelsen af de mangeartede opgaver, som arbejdet kræver. Den professionelle skal ofte være igangsættende for og støttende i udredning, behandling, pædagogik, undervisning og udviklingsprocesser. Andre gange skal den professionelle kunne udføre myndighedsfunktioner. Uanset om arbejdet er centreret omkring børn, unge, enkeltpersoner eller familier, stilles den professionelle over for at skulle navigere med overblik og forståelse i et fascinerende, berigende, komplekst og dilemmafyldt felt. 


Efteruddannelsen sigter mod:

 • At deltagerne tilegner sig grundlæggende narrative færdigheder til at udføre samtaler og teamarbejde
 • At deltagerne styrker og udvikler personlige og professionelle færdigheder i relation til deres jobfunktion.
 • At deltagerne indføres i post-strukturalistiske og narrative teorier og grundbegreber, og at disse teorier omsættes til konkret praksis.
 • At deltagerne opnår færdigheder til at kunne navigere i møder, som mødedeltager og mødeleder.
 • At deltagerne tilegner sig færdigheder til meningsskabelse i komplekse sammenhænge og problemstillinger
 • At deltageren opnår forståelse for forskellige magtmekanismer, herunder egen potentiel magtudøvelse i det professionelle virke 

Efteruddannelsens teoretiske udgangspunkt:

DISPUK’s basisår introducerer de væsentligste begreber og tankegange, der er forbundet med post-strukturalistisk og narrativ tænkning.

Poststrukturalismens tænkere har set det som deres opgave at gøre op med ideer om dybere og bagvedliggende almene sandheder, som det er videnskaben og de professionelles opgave at finde frem til.

Poststrukturalismen påpeger de konkrete former for afhængighed og magtinteresser, der altid er på spil i produktionen af viden. Det er en grundantagelse i denne tænkning, at dominerende antagelser og selvfølgeligheder aldrig kan stå alene som det eneste mulige, der er at sige om en sag.

På basisåret introduceres den narrative metafor som væsentligste metodiske ramme for professionel samtalepraksis. De narrative praksisser og ideer er oprindeligt udviklet af Michael White og David Epston i hhv Australien og New Zealand.

Narrativ samtalepraksis har fokus på dominerende fortællinger i menneskers liv og på disse fortællingers effekter på menneskers identitet og relationer. Det narrative perspektiv interesserer sig for intentionelle tilstande og fokuserer på, at enhver fortælling udtrykker intentioner i handling. Med udgangspunkt i den narrative metafor og forståelsesmåde er det derfor professionelles opgave at sørge for, at der etableres en mangfoldighed af fortællinger. Ideen er, at menneskers egne erfaringer og mulige spæde færdigheder støttes og tales frem (konceptualiseres) gennem samtaler, og at der derigennem viser sig flere foretrukne handlemuligheder.

Dominerende negative fortællinger fungerer som begrænsende i menneskers liv. Samtaler guidet af den narrative metafor kan være med til at kaste lys på andre mulige fortællinger og dermed skabe grundlaget for mere frihed i handling (forstået som modmagt og flere handlemuligheder).

Der undervises på basisåret i selve begrebet fortælling (narrativitet) og i det fænomen at en negativt definerende konklusion kan skabe en fortælling, som bliver problematisk og fastlåsende.

Følgende begreber introduceres: Traditionel- og moderne magt; post-strukturalistisk tænkning; selvet som fortælling; virkeligheden som noget der produceres og konstrueres i sprog, handling og kultur; nysgerrighed; lytning; bekræftelse; meningens landskab, handlingens landskab, aktør- elleragenthedsperspektivet; atgenforfatte fortællingerog skabe tilstrækkeligt fundament for nye fortællinger; etablering afrefleksiv distancetil vanskeligheder;eksternaliseringspraksis, hvor man skaber adskillelse mellem person og problem og ekstern bevidning.

Centralt i efteruddannelsen står ekstern bevidning som en team- og responspraksis udviklet af Michael White med inspiration fra antropologen Barbara Myerhoff. Gennem denne særlige måde at respondere på,kan behandlerne og andre implicerede i samtalen og i behandlingsarbejdet i det hele taget indgå i en mindre magtfuld og mere anerkendende og nuanceret position som professionel og som menneske. 

Undervisningen består af:

 • Teoretiske oplæg med udgangspunkt i den læste litteratur
 • Træning og øvelser i mindre grupper
 • Plenumøvelser med udgangspunkt i deltagernes praksis
 • Løbende drøftelser af teoretiske antagelser sat i relation til deltagernes praksis samt overførsels- og anvendelsesværdien af undervisningen
 • Konsultationer i forhold til deltagernes sager, problemstillinger og dilemmaer
 • Supervision og samtaler i mindre praksisgrupper med en underviser; evt. dvd-fremvisning af deltagerens eget arbejde 

Efteruddannelsens praktiske udformning og forløb:

Efteruddannelsens første modul, basisåret, er af 1 års varighed. Hver undervisningsgang er af 2 dages varighed. I alt 18 dage, svarende til 144 lektioner. 

Studiegrupper:

Ud over undervisningen på holdet mødes deltagerne i faste studiegrupper uden underviser 1 dag (6-8 timer) imellem hver undervisningsgang. I alt 8 dage.

Studiegrupperne aftaler selv mødested og tid. Studiegrupperne etableres på den første undervisningsgang. 

Litteratur:

Deltagerne forventes at læse litteratur til hver undervisningsgang. Litteraturen er primært på dansk. Litteraturen er af varierende sværhedsgrad. Det forventes, at deltagerne selv anskaffer de bøger, der indgår i programmet. 

Skriftlig opgave:

Året afsluttes med at deltagerne afleverer en skriftlig opgave på max. 10 A4 sider (max. 24.000 tegn med mellemrum), som bedømmes af underviserne. Der gives skriftlig og/eller mundtlig tilbagemelding. Det er et krav, at opgaven godkendes inden eventuel fortsættelse på 2. og 3. året.

Deltagerne vil i løbet af året ligeledes skulle udforme 2-3 skriftlige refleksioner på 1-2 sider.

Undervisere på holdet vil være 1 eller 2 af uddannelsens faste undervisere eller eksterne undervisere. Klik på linket, for at læse mere om underviserne: www.dispuk.dk/medarbejdere.asp 


Adgangskriterier:

Basisåret regnes som en efteruddannelse eller som ajourføring af erhvervet grunduddannelse og alle deltagere skal være i besiddelse af følgende kvalifikationer for at kunne deltage på basisåret:

 • Være i besiddelse af en grunduddannelse som f.eks. lærer, pædagog, plejer, sygeplejerske, socialrådgiver, socialformidler, sundhedsplejerske eller have anden tilsvarende faglig baggrund.
 • Via relevant erhvervsarbejde at have erhvervet sig kvalifikationer, der sikrer et rimeligt og nødvendigt fagligt niveau.
 • Kunne læse teoretiske tekster på dansk, svensk og norsk.
 • Dispensation fra adgangskriterier sker ved individuel bedømmelse af tidligere uddannelse; kurser og erhvervserfaring. 

Efteruddannelsesbevis:

For at kunne erhverve sig et bevis på at have gennemført basisåret i narrativ samtalepraksis, skal deltageren opfylde følgende krav:

 • Have deltaget i undervisningen minimum 15 ud af 18 undervisningsdage.
 • Have deltaget i øvelser, teamarbejde og drøftelser på holdet.
 • Have modtaget supervision på holdet af egen praksis.
 • Have deltaget i 5 ud af 8 studiegruppedage
 • Have afleveret 2-3 skriftlige refleksioner af 1-2 A4 side
 • Have afleveret og fået godkendt skriftlig opgave. 

Titler som følge af uddannelsen:

Basisåret:

Her vil på beviset stå: Narrativ samtalepraktiker

2.-3. år:

Her vil på beviset stå: Narrativ samtaleterapeut

4.-5. år:

Her vil på diplomet stå: Narrativ psykoterapeut

DISPUK har nedsat et kursusråd som kursisterne kan tage kontakt til og søge råd hos.  

Fortsættelse på 2.- 3. året:

Efter at have gennemført basisåret og fået godkendt en skriftlig opgave, er det muligt at fortsætte på 2.-3. året: Narrativ samtaleterapi. 

Ansøgning om optagelse:

Ansøgning skal ske skriftligt via vores hjemmeside. Klik her for at ansøge.

Endeligt program og gældende datoer for de enkelte undervisningsgange udsendes umiddelbart efter sidste tilmeldingsfrist 15. januar 2020 .

Basisåret kan tages som et selvstændigt forløb i både Snekkersten & Århus. Der arrangeres ligeledes eksterne forløb, der tilrettelægges i samarbejde med arbejdspladsens behov.

 

Tryk Læs mere for at se programmet for basisåret i 2019

Underviser(e): Anne Romer & Lasse Offenberg
Datoer: Undervisning 2020 (18dg): den 10.-11/3, 22.-23/4, 13.-14/5, 18.-19/6, 11.-12/8, 14.-15/9, 20.-21/10, 16.-17/11, 3.-4/12.

Forslag til studiegruppedage 2020 (8dg): den 30/3, 5/5, 10/6, 25/6, 24/8, 7/10, 10/11, 25/11-2020

Mødetid alle dage kl. 9.00 - 16.00.
Sted: DISPUK 1, Snekkersten Stationsvej 13, 3070 Snekkersten
Deltagerantal: Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris: 33.125 kr. kr. inkl. moms. -20 % rabat til ikke-CVR registrerede privatbetalere (kr. 26.500,-)
Tilmeldingsfrist: Den 15. januar 2020
Kursusnr.: 20-100
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Mette Agerbo på mail agerbo@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Anne Romer
Anne Romer CV
Lasse Offenberg
Lasse Offenberg CV
Læs mere

Tværfagligt Basisår: Narrativ samtalepraksis.

Underviser(e):
Anne Romer & Lasse Offenberg
Datoer:
Undervisning 2020 (18dg): den 10.-11/3, 22.-23/4, 13.-14/5, 18.-19/6, 11.-12/8, 14.-15/9, 20.-21/10, 16.-17/11, 3.-4/12.

Forslag til studiegruppedage 2020 (8dg): den 30/3, 5/5, 10/6, 25/6, 24/8, 7/10, 10/11, 25/11-2020

Mødetid alle dage kl. 9.00 - 16.00.
Sted:
Snekkersten
Deltagerantal.:
Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris.:
33.125 kr. inkl. moms. -20 % rabat til ikke-CVR registrerede privatbetalere (kr. 26.500,-)
Tilmeldingsfrist:
15. januar 2020
Kursusnr.:
20-100
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Mette Agerbo på mail agerbo@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

METTE AGERBO

Kursussekretær

agerbo@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Mette, hvis du er i tvivl:

Sted:

DISPUK 1
Snekkersten Stationsvej 13
3070 Snekkersten
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk