Narrativ konflikthåndtering. 1-årig efteruddannelse.

Den 9. september 2019, Snekkersten

Kursusnr.: 19-650 Tilmeld nu

”Fred betyder ikke fraværet af konflikt; forskelle vil der altid være. Fred betyder at man løser disse forskelle med fredelige midler; gennem dialog, uddannelse, viden; og på humane måder” (Dalai Lama)" 

DISPUK’s efteruddannelse i narrativ konflikthåndtering og mediation er en ny 1-årig efteruddannelse,som giver en grundig indføring i metodiske, teoretiske, etiske og praktiske muligheder for konflikthåndtering. Uddannelsen henvender sig til personer, der arbejder med konflikter i f.eks. skoler, institutioner, fængsler og i forhold til kriminalitet, foreninger, familier, på arbejdspladser og andre steder, hvor konflikter lægger sig hindrende i vejen. 

Konflikter opstår, når mennesker bliver trådt på deres værdier, når der ikke kan skabes mening i de uretfærdigheder, man oplever og når man ikke kan få øje på forståelige eller acceptable intentioner hos den anden. Man kan også sige, at konflikter opstår, når de fortællinger der er til rådighed, ikke kan favne og inddæmme uenighederne. Konflikter fjerner ofte mennesker fra hinanden og indimellem også fra sig selv. Det vil sige, at indholdet i konflikten kan blive vigtigere end de skader på relationer som konflikten skaber.

Narrativ konflikthåndtering har fokus på at hjælpe de involverede til at udvide de eksisterende fortællinger om konfliktens historie og dens effekter. Uddannelsen lærer deltagerne at adskille konflikten fra personerne, hvilket skaber mulighed for at se andre perspektiver og muligheder. 

Uddannelsen skærper deltagernes blik for, hvordan konfliktfortællinger skaber dominerende sandheder, og den træner deltagerne i at hjælpe til opløsningen af fastlåste situationer og etableringen af nye handlinger. 
Uddannelsen er rettet mod konflikter i nære relationer, i skoleklasse- eller kollegaforhold, i forholdet mellem professionel og borger og i leder/medarbejder forhold. Uddannelsen er derfor relevant for alle, der arbejder med mennesker og hvor konflikter kan stå i vejen for trivslen og opgaveløsningerne.

Omfang
Uddannelsen består af 12 undervisningsdage fordelt på 6 mødegange af 2 dages varighed. kl. 9-16. Der er 1 obligatorisk studiegruppedag samt en mindre skriftlig eller praktisk opgave mellem hver undervisningsgang. Uddannelsen afsluttes med et mundtligt oplæg med udgangspunkt i deltagernes egne cases.


Formål med uddannelsen: 
Det er formålet med dette uddannelsesforløb, 
 • at deltagerne tilegner sig grundlæggende færdigheder i at udføre konfliktmægling på et narrativt teoretisk og metodisk grundlag,
 • at deltagerne bliver i stand til at udfolde værdier og intentioner som dele af konfliktfortællingerne,
 • at deltagerne får øje på eksperimenterende og kreative initiativer og handlinger, der kan skabe nye veje i relationen mellem de involverede i konflikten,
 • at deltagerne tilegner sig færdigheder i meningsskabelse, i at holde ud og i at bevare overblikket i komplekse konfliktfyldte forløb,
 • at deltagerne kan udfolde personlige erfaringer med konflikter og traumatiske oplevelser og deres betydning for konfliktfortællingerne, samt hjælpe til nye steder at stå i relation til fortidens oplevelser,
 • at deltagerne opnår forståelse for og færdigheder i, at håndtere kulturelle normer, magt og magtudøvelse i relationer,
 • at deltagerne bliver i stand til at begrebsliggøre, teoretisere over og dokumentere egen praksis.
Undervisningen består af:
 • Teoretiske og metodiske oplæg og undervisning med udgangspunkt i den læste litteratur og i deltagernes praksis
 • Træning og øvelser i mindre grupper
 • Supervision i forhold til konkrete dilemmaer i konfliktmægling
 • Løbende drøftelser af teori og metode sat i relation til deltagernes praksis
 • Iværksættelse af eksperimenter på deltagernes arbejdspladser med relation til undervisningen
 • Arbejde med egne erfaringer i forhold til konflikter
Studiegrupper:
Ud over undervisningen på holdet mødes deltagerne i faste studiegrupper uden underviser en hel dag imellem hver undervisningsgang. Studiegrupperne aftaler selv mødested og tid (de udmeldte studiegruppedage kan ændres af grupperne). Studiegrupperne etableres på den første undervisningsgang og er obligatoriske.

Skriftlige/praktiske opgaver:
Deltagerne skal i løbet af året lave 5 mindre skriftlige og/eller praktiske opgaver, som er øvelser af de narrative konfliktmæglingsmetoder i praksis.

Uddannelsesbevis
For at kunne erhverve sig et bevis på gennemført efteruddannelse, skal kursisten opfylde følgende: 
 • Have haft max. 2 dages fravær på undervisningsdagene
 • Have udført 5 skriftlige eller praktiske opgaver mellem undervisningsdagene
 • Have deltaget i studiegruppedagene
 • Have lavet en mindre mundtlig præsentation af egen case som afslutning på uddannelsen

Adgangskriterier
Forløbet regnes for en efteruddannelse, hvorfor det er et krav, at deltageren har en faglig relevant grunduddannelse (som lærer, socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, sundhedsplejerske, politi eller anden faggruppe med en mellemlang grunduddannelse indenfor det sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige område) eller en grunduddannelse som psykolog, læge eller anden relevant akademisk uddannelse.
Det forventes, at kursisten selv anskaffer de bøger der fremgår af programmet.

Bøger, som skal anskaffes af kursisterne på uddannelsen - kan købes på 
www.dispuksforlag.dk
 • Anette og Allan Holmgren (2017): Kollegial sparring og supervision – STAFET-modellen. DISPUKs Forlag
 • Anette og Allan Holmgren red. (2016): Narrativ supervision og vejledning. DISPUKs Forlag
 • Nils Christie (2018): Små ord om store spørgsmål. Forlaget Mindspace
 • Gerald Monk og John Winslade (2013): Når historier kolliderer. Forlaget Mindspace
 • Alice Morgan (2005): Narrative samtaler – en introduktion. Hans Reitzels Forlag

Underviser(e): Anette Holmgren og Lasse Offenberg
Datoer: Undervisning (12 dage): Den 9.-10/9, 24.-25/10 og 2.-3/12-2019 samt den 30.-31/1, 12.-13/3 (aflyst), 27/4 (½ dag) 28.-29/5 og 10.-11/9 (ny)-2020 . Alle dage kl. 9-16.

Datoer er med forbehold for ændringer frem til sidste tilmeldingsfrist.

Studiegrupper (5 dage): Den 4/10 og 15/11-2019 samt den 17/1, 28/2 og 15/5-2020, Kan ændres når grupperne er etableret, hvilket sker på første mødegang.
Sted: DISPUK 2, Strandvejen 202a+b, 3070 Snekkersten
Deltagerantal: Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris: 24.750 kr. kr. inkl. moms. Betaling kan ske over 2 kalenderår (anføres ved tilmelding). Der gives 20% rabat til ikke-cvr registrerede privatbetalere (kr.19.800,-)
Tilmeldingsfrist: Den 1. juni 2019
Kursusnr.: 19-650
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

·         

Underviser(e):

Anette Holmgren
Anette Holmgren CV
Lasse Offenberg
Lasse Offenberg CV
Læs mere

Narrativ konflikthåndtering. 1-årig efteruddannelse.

Underviser(e):
Anette Holmgren og Lasse Offenberg
Datoer:
Undervisning (12 dage): Den 9.-10/9, 24.-25/10 og 2.-3/12-2019 samt den 30.-31/1, 12.-13/3 (aflyst), 27/4 (½ dag) 28.-29/5 og 10.-11/9 (ny)-2020 . Alle dage kl. 9-16.

Datoer er med forbehold for ændringer frem til sidste tilmeldingsfrist.

Studiegrupper (5 dage): Den 4/10 og 15/11-2019 samt den 17/1, 28/2 og 15/5-2020, Kan ændres når grupperne er etableret, hvilket sker på første mødegang.
Sted:
Snekkersten
Deltagerantal.:
Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris.:
24.750 kr. inkl. moms. Betaling kan ske over 2 kalenderår (anføres ved tilmelding). Der gives 20% rabat til ikke-cvr registrerede privatbetalere (kr.19.800,-)
Tilmeldingsfrist:
1. juni 2019
Kursusnr.:
19-650
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

JOAN BRUUN ANDERSEN

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Joan, hvis du er i tvivl:

Sted:

DISPUK 2
Strandvejen 202 A
3070 Snekkersten
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk