1-årig narrativ leder- og konsulentuddannelse i Århus

Start den 1. januar 0001, Snekkersten

Kursusnr.: 19-501

Personlig ledelse, coaching og komplicerede organisatoriske magtprocesser  

Denne 1-årige efteruddannelse i narrativ praksis er for ledere med personaleansvar på alle niveauer i offentlig og privat virksomhed, interne og eksterne konsulenter, coaches og undervisere, samt for personer, der overvejer at blive leder eller konsulent. 

Formålet med denne efter- & videreuddannelse er dobbelt. Dels er den praksisrettet, så man lærer, hvordan man gør de mennesker, man samarbejder med stærkere – ”empowerment” som det hedder på nudansk. Efteruddannelsen introducerer en række narrative metoder og praksisser, som er umiddelbart anvendelige. Og dels er formålet at give deltagerne en bedre forståelse af:

 • Sig selv som menneske og som professionel (leder, konsulent, coach eller underviser)
 • Egne værdier, færdigheder og stærke såvel som mere sårbare sider (”blå mærker”)
 • Egen arbejdssituation og de problemer, man møder dér
 • Egen organisatorisk kompleksitet og suppedas
 • De magtspil, man er en del af, og som har reelle effekter på ens velbefindende og handlemuligheder
 • Narrative metoder, der gør hverdagens relationer og begivenheder enklere at begå sig i, 
  så man ikke bliver så påvirket, frustreret, ked af det, vågen om natten, stresset og ensom
 • Narrative og poststrukturalistiske begreber og teorier
 • At narrativ praksis handler om at gøre noget sammen med og ikke ved eller for dem man samarbejder med. Den professionelles opgave handler først og fremmest om, at lytte så de personer, man samarbejder med kan skabe rigere og mere styrkende fortællinger om det, der er vigtigt for dem
 • At livet handler om at åbne muligheder og at gå ud over det allerede givne
 • At narrativ praksis først er fremmest er en pædagogisk proces, der skal give bevidstheden et løft, stilladssere den, og derved muliggøre bevægelse og refleksion
 • At ledelse, konsulentarbejde, coaching og undervisning handler om at gøre deltagerne til handlekraftige agenter i eget liv og at leve med, at lederen, konsulenten, coachen og underviseren som oftest ikke har svarene og ”løsningerne” – men kun spørgsmålene

Uddannelsens udgangspunkt er: Først menneske – da professionel. Når man bruger sig selv som menneske i sit job, bliver man nødt til at blive et bedre menneske for at blive en bedre professionel. Derfor går den personlige afklaring og berigelse hånd i hånd med den professionelle afklaring og skabelse af rigere fortællinger om ens liv – det som nogen kalder ”udvikling”. Man bliver et bedre menneske og en bedre professionel, når man kommer tættere på de erfaringer man har gjort sig, som indeholder værdier, der er vigtige for én selv. Det styrker både modstandskraften og sensitiviten (fremfor "robustheden” som er endnu et af tidens buzzwords i konkurrence- og præstationssamfundets helvede), når man kommer tættere på sine værdier og kan handle i integritet med dem.

Denne efteruddannelse tager udgangspunkt i de konkrete problemer, som deltagerne sidder med. Den leverer metoder, der kan skabe afklaring og bevægelse i forhold til disse problemer. Den tilbyder relevante begreber, der kan skabe forståelse og overblik i forhold til de konkrete problemer i en større kulturel sammenhæng. At få øje på flere aspekter, perspektiver og muligheder giver den professionelle muligheder for at handle i overensstemmelse med sine værdier.

På denne efteruddannelse lærer man narrative metoder, der kan styrke både den personlige og den professionelle handlekraft. Og man får et forum hvori man kan komme til orde, få fortalt sine historier og føle sig hørt. Man vokser. Man bliver nemlig lille af ikke at blive hørt.   

Praktiske oplysninger:

 • 14 undervisningsdage fordelt på hhv. 2 moduler af 3 dages varighed og 4 moduler af 2 dages varighed: 112 lektioner.
 • 10 enkeltdage i mindre studiegrupper (uden underviser): 80 lektioner.
  På disse dage drøftes den læste teori, der arbejdes med narrative samtaleøvelser (såkaldte samtalekort), med konsultationer i forhold til deltagernes praksis og med andre mindre opgaver. Grupperne mødes to gange mellem hver undervisningsgang - som regel på skift på hinandens arbejdspladser.
 • Til hver undervisningsgang læses der ca.100-200 siders litteratur på dansk. Læsning og litteraturforberedelse kræver ca. 3-4 timer om ugen, svarende til ca. 16-20 timer om måneden – eller en uge hver anden måned. 
 • Der udarbejdes skriftlige arbejder (som oftest breve) på 1-2 sider relateret til de læste tekster, hvor litteraturen sættes i relation til deltagerens egne erfaringer. Der skal bruges ca. 3 timer til hver undervisningsgang på disse breve.
 • Der skal indimellem udføres mindre interviewøvelser og opgaver på deltagernes arbejdsplads som lektier til næste gang.
 • På det sidste modul vil hver enkelt deltager få lejlighed til at fortælle om noget af det, man har gjort i sit arbejde med inspiration fra undervisningen på denne efteruddannelse, så man kan binde en sløjfe på dette forløb. Denne præsentation bevidnes skriftligt af de øvrige deltagere.

Bøger der skal anskaffes til uddannelsens 1. år:

 • Jerome Bruner (2004): At fortælle historier. Alinea
 • Nils Christie (2012): Små ord om store spørgsmål. Forlaget Mindspace
 • Dag Heede: (2004): Det tomme menneske. Museum Tusculanums Forlag
 • Allan Holmgren (2018): Ud af kampen. Anti-patriarkalsk ledelse. DISPUKs Forlag
 • Allan Holmgren & Anette Holmgren (red.) (2015): Narrativ supervision og vejledning. DISPUKs Forlag.
 • Anette Holmgren & Allan Holmgren (2017): Kollegial sparring og supervision. STAFET-modellen. 
 • Ole Fogh Kirkeby (2004): Det nye lederskab. Børsen
 • Michael White (2007): Kort over narrative landskaber.Hans Reitzels Forlag

Bøgerne kan købes på www.dispuksforlag.dk 

For dem der gerne vil have mere lederuddannelse:

Man har mulighed for at supplere med et ekstra år (2. år) i Århus i 2020. 2. året har følgende temaer: Selvet, selvledelse, det filosofiske fundament for narrativ praksis, konflikthåndtering og mediation, organisatorisk kompleksitet og politiske handlen. Læs mere på vores hjemmeside. 

Hilsner fra tidligere deltagere:

Der er igennem årene opstået en tradition, hvor de, der afslutter vores leder- og konsulentuddannelse, skriver breve til de kommende deltagere. Her følger et lille udpluk, af hvad de skriver om:

 • En personlig dannelsesrejse.
 • At være leder, er til tider et ensomt job. En lederuddannelse på DISPUK er ”modgift” mod denne ensomhed.
 • Det kræver mod, at gøre noget andet end det man plejer. På uddannelsen bliver man udfordret på en omsorgsfuld og støttende måde, som hjælper til at skabe modet til at gøre noget andet. Studiegruppen er helt uundværlig her.
 • Det, at komme frem til en erkendelse af at man som leder ikke skal bære ansvaret alene, og at man ikke behøver at have et svar – en løsning på alt, blev skelsættende for mig som menneske og som leder.
 • Er meget begejstret for den flittige brug af citater, som er en vigtig del på uddannelsen. Et citat har den styrke, at det ofte siger ”det hele”. Fuldstændigt kort, klart og præcist beskriver et citat meningen med noget ofte meget komplekst i få velvalgte ord og sætninger.
 • Store ord fra en nordjyde som mig, og derfor har jeg selvfølgelig også tænkt over, om de var for store.... men det er de ikke... at deltage på DISPUKs leder- og konsulentuddannelse, gør ikke kun en til en bedre konsulent eller leder, det gør også en til et bedre menneske!
 • Vi ønsker næsten alle at få en facitliste på, om det vi gør, nu også er rigtigt nok. Vi skal stole på, at vores ideer og tanker er rigtige, og kan diskuteres måske. To oplysende, fantastiske turbulente, krævende spændende år, som jeg oplevede dem.
 • Dine medarbejdere og din organisation vil opleve, at du vender tilbage med inspiration til organisationen. Du vil udfordre dem med øvelser, interviews og nye forståelser og spørgsmål. De vil opleve at du bliver en anden leder med andre fornemmelser for hvilke kampe du skal kæmpe. Måske vil du helt stoppe med at kæmpe, og i stedet blive interesseret i problemernes effekter. Du vil medvirke til, at der bliver skabt rum for nye og andre fortællinger i din organisation.  
 • At der ikke er noget, der er mere sandhed end noget andet, eller mere rigtig eller forkert i udgangspunktet, giver en følelse af frihed og fremelsker en kreativitet som jeg er vild med. Det har skabt bevægelse og oplevelser i opgaveløsningen som jeg er meget ydmyg overfor, og som jeg bare må holde fast i - og insistere på.
 • Et mindset, jeg har turdet at kaste mig ud i - jeg kan flyve...

Uddannelsesbevis

For at kunne erhverve sig et bevis på gennemført efteruddannelse, skal kursisten have haft max. 2 dages fravær på undervisningsdagene. 

Underviser(e): Allan Holmgren og Helle Gaarn
Datoer: Den 26-27/2, 28-29/3, 11-12/6, 12-13/8, 17-19/9 (3dg) og 2-4/12 (3 dg)-2019, kl. 9-16.
Sted:
Deltagerantal: Min. 0 - maks. 0 deltagere
Pris: kr. 56.875 kr. inkl. moms. Der gives 20% rabat til privatbetalende/ej cvr registrerede deltagere (kr. 45.500,-)
Tilmeldingsfrist: Den 1. oktober 2017
Kursusnr.: 19-501
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær på mail dispuk@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Allan Holmgren
Allan Holmgren CV
Helle Gaarn
Helle Gaarn CV
Martin Nevers
Martin Nevers CV
Læs mere

1-årig narrativ leder- og konsulentuddannelse i Århus

Underviser(e):
Allan Holmgren og Helle Gaarn
Datoer:
Den 26-27/2, 28-29/3, 11-12/6, 12-13/8, 17-19/9 (3dg) og 2-4/12 (3 dg)-2019, kl. 9-16.
Sted:
Snekkersten
Deltagerantal.:
Min. 0 - maks. 0 deltagere
Pris.:
56.875 kr. inkl. moms. Der gives 20% rabat til privatbetalende/ej cvr registrerede deltagere (kr. 45.500,-)
Tilmeldingsfrist:
1. oktober 2017
Kursusnr.:
19-501
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær på mail dispuk@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

JOAN BRUUN ANDERSEN

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Joan, hvis du er i tvivl:

Sted:

Marselisborg Havnekro
Marselisborg Havnevej 46D,
8000 Århus C
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk