2-årig specialistuddannelse i narrativ psykoterapi for psykologer og andre akademikere.

Den 11. oktober 2018, Snekkersten

Kursusnr.: 18-790

”Der eksisterer kun gensidige relationer og de bestandige kløfter mellem intentioner i relation til hinanden.”
Michael Foucault 

DISPUK har siden 1996 udbudt specialistuddannelser i psykoterapi. Uddannelserne består af:  

 • En 2-årig klinisk specialistuddannelse samt 
 • En 1-årig specialistuddannelse: Supervision af egne og andre faggrupper & supervision af supervision (se kursusnr. 19-793) 

Uddannelserne har relationerne imellem mennesker og menneskets forhold til sig selv, som det helt centrale omdrejningspunkt. Det er i relationerne og ikke mindst i kløfterne mellem, hvad vi synes er vigtigt og hvad som er muligt, at dagliglivets problemer udspiller sig. Specialistuddannelsen tilbyder et genuint teoretisk og metodisk fundament som udgangspunkt for at forstå nutidens problematikker, både individuelt, relationelt, organisatorisk og kulturelt.

DISPUK er igennem 25 år kendt for ufortrødent at inddrage nyeste teoretiske ideer og metoder i sine uddannelser. Specialistuddannelsen bygger i dag på et post-strukturalistisk og narrativt fundament.

Specialistuddannelsen er godkendt af Dansk psykologforenings fagnævn og Dansk psykiatrisk selskab (se mere sidst i beskrivelsen). 


Den 2-årige kliniske specialistuddannelse

Teoretiske perspektiver

Poststrukturalisme er en samlet betegnelse for de filosofiske tanker som har domineret fransk filosofi siden 50’erne. Poststrukturalisme er et opgør med strukturalismen, hvis mål var at kunne undersøge verden så tilbundsgående, at man kunne afdække sande eller egentlige sammenhænge og strukturer i mennesket og i 
verden. Poststrukturalisternes påstand var, at dette ikke er muligt, eftersom sandhed altid er historisk og lokal. Post-strukturalisterne opfordrer til at lede efter forskelle frem for ligheder, i forsøget på at skabe mening og kreative veje at gå. Specialist-uddannelsen trækker i særlig grad på tanker udvilket af Michael Foucault, Gilles Deleuze og Jaques Derrida.

Poststrukturalismen har genintroduceret interessen for kulturel magt og dominerende sandheder. Den hjælper professionelle til at få øje på sammenhænge mellem en kulturs dominerende ideer om det gode liv og hvad der, som følge heraf, betragtes som problematisk. En psykoterapi, der tager udgangspunkt i disse principper, er konstant opmærksom på ”hvad der mere kan siges” og ”hvad der mere er muligt”.
 
Den narrative tradition kan følges tilbage til den kognitive revolution i 50’erne som genintroducerede mening som centralt begreb i forhold til eksistens. Selvet som konstruerende og konstrueret blev senere samlet op af social-konstruktionisterne, herunder den amerikanske socialpsykolog Ken Gergen. Selvet som historiefortæller gjorde sin entre sidst i 70’erne og den narrative psykologi er først og fremmest funderet i tankerne fra den amerikanske psykolog Jerome Bruner. Bruner der påstår, at fortællinger om livet har til formål  at sammenholde det kendte og det mulige, for på denne måde at skabe mening og kunne navigere.

Livskunst, ifølge Bruner, er: ”at bringe det velkendtes tvivlsomme betryggelse til at harmonere med det muliges fristelser”.

Metodiske perspektiver

Narrativ terapi er udviklet med udgangspunkt i de ovennævnte teoretiske ideer og tilstræber fortløbende at udvikle sig som et terapeutisk respons på moderne magt.

Specialistuddannelsen bygger først og fremmest på metodiske principper og færdigheder udviklet indenfor den narrative terapi, og i særlig grad af den australske terapeut Michael White. Uddannelsens metodiske grundlag trækker ydermere på arbejder af Art Fischer, David Epston, John Winslade med flere.

Metoderne tager udgangspunkt i terapeutiske praksisser, hvis fokus er rettet mod konstruktionen af fortællinger og dekonstruktionen af dominerende antagelser og fortællinger. Uddannelsen indeholder tilegnelse af narrative samtalekort dvs. terapeutiske guidelines for psykoterapi. Dette indbefatter eksempelvis eksternaliserende, genforfattende, dekonstruerende, genmedlemsgørende og  bevidnende samtalekort.

Med udgangsunkt i de narrative metoder, inddrager uddannelsen alle centrale perspektiver i den psykoterapeutiske praksis, indbefattet den terapeutiske relation; terapeutens egne fortællinger; terapeutisk magt og dominerende diskurser omkring terapi.

Formål

Formålet med uddannelsen er at give deltagerne en teoretisk og praktisk indføring og træning i narrativ og poststrukturalistisk praksis i relation til psykoterapi, behandling og rådgivning i forhold til forskellige klientgrupper. 

Det er ligeledes formålet at introducere kursisterne til forskellige måder at praktisere idéerne på, bl.a. ved at der på de enkelte uddannelsesår vil være gæstelærere fra forskellige praksisområder.

Uddannelsen har et differentieret undervisningsmål, der sigter mod at tilpasse sig den enkeltes professionelle kontekst. Formålet er at udvikle, styrke og forfine den enkelte deltagers personlige og professionelle repertoire.

Uddannelsen er en omfattende specialisering og træning i poststrukturalistisk og narrativ og praksis og teori. Den sigter mod, at deltagerne selvstændigt og med en vis færdighed kan anvende de forskellige narrative idéer & praksisser, samt inddrage poststrukturalistisk tænkning i eget arbejde efter den 2-årige specialistuddannelse.

Indhold

Specialistuddannelsen er en fordybelse i narrativ og poststrukturalistisk teori og praksis. Den giver en indføring i Jerome Bruners kulturpsykologi og principper om selvet som fortællinger; Lev Vygotskys udviklingspsykolog og principper om læringsstilladser; Michael Foucaults magtforståelse og biopolitiske perspektiver på tilværelsen; Gilles Deleuzes begreber om intensitet og kreativitet; Daniel Sterns ideer om bevægelse og vitalitet og Barbara Myerhoffs teorier om identitet og bevidende ceremonier og Russell Meares teori om selvet.

Der vil blive arbejdet intensivt med den narrative terapi’s grundbegreber og metoder med udgangspunkt i narrativ, post-strukturalistisk social- og identitetsteori og i refleksiv antropologi.

De forskellige teoretiske og metodiske aspekter vil blive sat i relation til behandlings-arbejde med familier, par og individuelle klienter, blandt andet via klientarbejde udført af deltagerne, som overværes og superviseres af underviserne og de øvrige deltagere samt gennem rollespil, øvelser og supervision.


1. år

1. året er en omfattende introduktion til terapi, behandling og rådgivning ved arbejde med familier, par og individuelle forløb ud fra et narrativt og poststrukturalistisk perspektiv. Året har fokus på træning og udvikling af deltagernes psykoterapeutiske færdigheder via træning; live klientarbejde og supervision, ligesom der vil være fokus på metodernes omsætning i deltagernes egen kontekst. Der vil blive arbejdet med deltagernes egne personlige og professionelle identitetsfortællinger og disses betydning for det terapeutiske arbejde. Ligeledes vil terapeutisk magt og etik være et central tema.

2. år

2. året bidrager til en fordybelse og udvidet fokus på professionel- og personlig udvikling, herunder personligt repertoire, selv-refleksion over egen praksis og egne foretrukne færdigheder i det psykoterapeutiske arbejde. Året vil indeholde live-klienter samtaler og/eller fremvisning af DVD. Der vil være en gennemgående fokusering på deltagernes egen praksis, etik, kulturelle og organisatoriske aspekter, relation til klienten, kollegaer mm.

Der arbejdes igennem hele forløbet med bevidning af deltagerns udvikling af personligt repertoire og egen moral.

Omfang

Det 2-årige forløb omfatter i alt 36 dages undervisning på hverdage fordelt over to år (9 mødegange pr. år af 2 dages varighed). Der undervises fra kl. 9.00 - 16.00 på alle mødedage. Herudover mødes man i studiegrupper (se nedenfor).

Studiegrupper

Der vil på hvert hold blive etableret studiegrupper. Studiegrupperne mødes mellem de enkelte undervisningsgange (8 hele dage pr. år). Deltagelse i studiegrupperne er obligatorisk og en del af uddannelsesforløbet. Studiegrupperne etableres på den første mødegang.

Essays

Hver efteruddannelseskandidat skal skrive 6 stk. essays pr. uddannelsesår på 1-2 A4 sider om to af de læste tekster, hvor den læste tekst sættes i relation til eget klinisk arbejde, og hvor deltageren formulerer sig i forhold til udvalgte begreber og pointer, med henblik på yderligere begrebsafklaring.

Klientarbejde og supervision

Supervision foregår i grupper af maks. 8 deltagere. Klientarbejdet og supervision vedrører klienter fra eget arbejde. Deltageren medbringer selv klienter til samtaler, hvor der gives direkte supervision, eller deltageren medbringer DVD med optagelser af eget terapeutisk arbejde til supervision eller case-materiale til supervision.

Optagelseskriterier

For at blive optaget på specialistuddannelsen skal ansøgeren beskæftige sig med psykoterapi i praksis og have en uddannelse som:

 • cand.psych., 
 • cand.pæd.psych. 
 • mag.art. i psykologi, 
 • psykiater 
 • læge med erfaring for psykoterapi 
 • almen praktiserende læge, 
 • præst, filosof 
 • have anden relevant akademisk baggrund, samt 
 • have en for uddannelsesforløbet relevant beskæftigelse

Hvis psykologer, der deltager, ikke har autorisation kan dele af forløbet tælle som kvalifikation med henblik på opnåelse af autorisation lige så vel som forløbet kan tælle for nyuddannede læger, der er i gang med deres grunduddannelse.

Specialistuddannelsens første to år kan også ses som et supplement til anden terapeutisk efter- eller videreuddannelse afhængigt af, hvordan den enkelte uddannelseskandidat sammensætter sin professionelle efter- og videreuddannelse samt vedligeholdelse af sin uddannelse og efteruddannelse.

Skriftlig opgave efter ny ordning

Der skal ikke laves nogen skriftlig opgave efter ny ordning. Opgaven hører under forskningsmodulet

Krav til godkendelse

For at have gennemført efteruddannelsens specialist-del og modtage uddannelsesbevis skal uddannelseskandidaten opfylde følgende krav:

 • Have deltaget i undervisningen i mindst 32 af de 36 skemalagte dage (eller eventuelt i anden af underviserne godkendt relevant supplerende efter-uddannelsesaktivitet) 
 • Have forberedt sig til og gennemført 1 times fremlæggelse af litteratur mindst én gang sammen med sin litteraturgruppe
 • Have afleveret min. 4 ud af 6 essays af ca. 1-2 siders teori relateret til egen praksis.
 • Have udført mindst ét interview med en (eller flere) klienter på undervisnings-dagene under supervision af underviserne 
 • Have modtaget supervision på eget terapeutisk arbejde  
 • Have deltaget i øvelser, rollespil og teamarbejde på holdet samt 
 • Have fremlagt DVD eller audiooptagelse af egen praksis med fokus på personligt repertoire og teoretiske pointer i relation hertil (beskrevet i en synopsis på max. 5 sider). Dette er gældende for specialistuddannelsens andet år. 

Både uddannelsesbevis og et evt. deltagerbevis vil specificeret angive det faktiske antal timer, som uddannelseskandidaten har deltaget i undervisningen. Se udspecificering af timeantal ved at scrolle ned og klikke på "læs mere".


Betaling:
Der fremsendes faktura efter sidste tilmeldingsfrist. Betaling kan ske over 2 budgetår (skal oplyses i notefeltet ved tilmelding). Beløbet opdeles efter det antal undervisningsdage, der er i perioden. Der pålægges et fakturagebyr på kr. 35,- pr. faktura. 

Litteratur:

Følgende bøger anskaffes af kursisterne på 1. år:

1)     Bruner, Jerome (2004):At fortælle historier i juraen, i litteraturen og i livet. Akademisk Forlag

2)     Berntsen, Dorte (2014): Erindring. Tænkepauser. Århus Universitet

3)     Christie, Nils:Små ord til store spørgsmål. Forlaget mindspace.

4)     Holmgren, Anette (2008):Terapifortællinger. Dansk Psykologisk Forlag

5)     Holmgren, Anette og Holmgren, Allan (red) (2017): STAFET. DISPUKs Forlag

6)     Russel s. & Carey, M. (2007): Narrativ terapi - spørgsmål og svar.Hans Reitzels Forlag

7)     White, M. (2006):Narrativ praksis. Hans Reitzels Forlag

8)     White, M. (2006):Narrativ teori. Hans Reitzels Forlag

9)     White, M. (2007):Kort over narrative landskaber. Hans Reitzels Forlag


Den øvrige litteratur hentes på DISPUKs dropbox. Link fremsendes ved tilmelding. 


 

Underviser(e): Anne Romer. Herudover vil Anette Holmgren supervisere holdets ene supervisionsgruppe. Allan Holmgren er gæsteunderviser på 2. året
Datoer: Undervisning 1. år (18dg): 13-14/9, 11-12/10, 17-18/12-2018 samt den 17-18/1, 25-26/2, 26-27/3, 29-30/4, 20-21/6 (Todd May) og 14-15/8-2019. Alle dage kl. 9-16. Herudover studiegrupper (8dg): Den 9/10 og 21/11-2018 samt den 9/1, 5/2, 15/3, 8/4, 3/6 og 12/8-2019. Datoerne er foreløbige og kan ændres når grupperne er etableret (sker på første mødegang). Datoer for undervisning (2. år) i 2019-2020 oplyses efteråret 2018
Sted: Øresund - DISPUK 1, Snekkersten Stationsvej 13, 3070 Snekkersten
Deltagerantal: Min. 12 - maks. 16 deltagere
Pris: kr. 45.000 inkl. moms. pr. år. Der gives 20% rabat til ikke-cvr registrerede privatbetalere (kr. 36.000,- pr. år).
Tilmeldingsfrist: Den 1. august 2018
Kursusnr.: 18-790
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Godkendt af Dansk Psykologforening (Psykoterapeutisk fagnævn efter ny ordning):

Timefordeling i alt for begge år: 
Teori: 12.4.4.2.2 - 90 timer 
Supervision: 12.4.2 - 80 timer. Heraf 30 timers live supervision 
Personligt udv. arbejde: 12.4.3 - 48 timer. Vil alternativt kunne tælle som supervision i gruppe under 12.4.2, afhængigt af psykologens samlede specialistuddannelse

Godkendt af Dansk Psykologforening (Børnepsykologisk Fagnævn efter ny ordning i klinisk børnepsykologi)

Timefordeling i alt for begge år
Teori: 6.4.4.2.3- 78 timer 
Psykoterapeutiske metoder
Supervision og Personligt udviklingsarbejde/feedback på egen stil godkendes efter de alment gældende regler. Der skal benyttes supervisorskema, der kan downloades  på www.dp.dk
Supervision 6.4.2 - 80 timer 
Personligt udv. arbejde/feedback på egen stil: 6.4.3- 46 timer
Emneområde 6.4.4.2.3 indeholder maksimalt 78 timer, så overskydende timer kan ikke bruges

Godkendt af Dansk Psykiatrisk Selskab (børne- og ungdomspsykiatrisk uddannelse i Psykoterapi):

Timefordeling i alt for begge år: 
Teori - 90 timer 
Supervision - 80 timer i gruppe 
Egenterapi - 46 timer i gruppe

NOGET OM ORD, DRILLEDRAGER OG OM AT VÆRE MENNESKE - EN LÆRINGSSTI MOD NARRATIVE PRAKSISFORMER

Psykolog Mette Mørk har lavet en artikel om den faglige og personlige betydning i forbindelse med hendes deltagelse på DISPUK’s 2-årige specialist uddannelse. Den handler om 7 årige Magnus og drilledragen - om at være menneske og om vejen til ”at komme i kontakt med sine personlige værdier og handle i fuld integritet med dem” Læs artiklen her

Underviser(e):

Anne Romer
Anne Romer
Anette Holmgren
Anette Holmgren
Allan Holmgren
Allan Holmgren
Læs mere

2-årig specialistuddannelse i narrativ psykoterapi for psykologer og andre akademikere.

Underviser(e):
Anne Romer. Herudover vil Anette Holmgren supervisere holdets ene supervisionsgruppe. Allan Holmgren er gæsteunderviser på 2. året
Datoer:
Undervisning 1. år (18dg): 13-14/9, 11-12/10, 17-18/12-2018 samt den 17-18/1, 25-26/2, 26-27/3, 29-30/4, 20-21/6 (Todd May) og 14-15/8-2019. Alle dage kl. 9-16. Herudover studiegrupper (8dg): Den 9/10 og 21/11-2018 samt den 9/1, 5/2, 15/3, 8/4, 3/6 og 12/8-2019. Datoerne er foreløbige og kan ændres når grupperne er etableret (sker på første mødegang). Datoer for undervisning (2. år) i 2019-2020 oplyses efteråret 2018
Sted:
Snekkersten
Deltagerantal.:
Min. 12 - maks. 16 deltagere
Pris.:
kr 45.000 inkl. moms. pr. år. Der gives 20% rabat til ikke-cvr registrerede privatbetalere (kr. 36.000,- pr. år).
Tilmeldingsfrist:
1. august 2018
Kursusnr.:
18-790
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

JOAN BRUUN ANDERSEN

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Joan, hvis du er i tvivl:

Sted:

DISPUK 1
Snekkersten Stationsvej 13
3070 Snekkersten
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk