Narrative perspektiver og metoder i Pædagogisk rådgivning og samtaler med unge og udsatte borgere. Del 1 kan tages
selvstændigt
LEDIGE PLADSER, FORTSAT MULIGHED FOR TILMELDING

Start den 17. august 2017, Århus

Kursusnr.: 151-17

Del 1 - 6 dage/6 kort

Dette første forløb er en glimrende introduktion til Narrativ Samtalepraksis med unge og udsatte borgere. Deltagerne opnår grundlæggende færdigheder i den narrative samtale i relation til bostøttearbejdet, familiebehandling og vejledningssamtaler på uddannelsesinstitutioner og jobcentre, frivillige organisationer osv. Kurset giver en grundig træning af de narrative ”kort” og en forståelse for de komplicerede problemstillinger unge og udsatte borgere kan sidde med. Og som man bliver så stærkt konfronteret med som behandler. Især hvis man arbejder alene. 

På del 1, de første 6 dage præsenteres og trænes følgende temaer og "samtalekort":

 1. At skabe sammenhæng mellem handlinger og identitet (kortet der fokuserer på handlingens og meningens landskab, på intentionalitet, værdier, erfaringer, færdigheder og fremtid)
 2. At kunne tale om problemer og det man hellere vil i livet (træning af eksternaliserende sprog og positionskort 1 og 2)
 3. At kunne se en fremtid for sig (genforfattende samtaler, HVAD kortet)
 4. At skabe forbindelse til betydningsfulde mennesker gennem tiden (genmedlemsgørelse)
 5. At kunne tale om utilstrækkelighed, fiaskoer, magt og normer. (fiaskokortet)
 6. At kunne tale om og arbejde med traumer (traumeforståelse og traumekort)

Del 1 kan tages som et selvstændigt kursus.

På del 2, de næste 6 dage arbejdes mere indgående med de Narrative "samtalekort" og der præsenteres ideer og praksis ifht. narrativ supervision, narrativ misbrugsbehandling og skriftlighed. Deltagerne præsenterer på den sidste dag, narrative perspektiver på egen praksis for hinanden. Kurset er for deltagere der tidligere har taget del 1.

Del 2 består af 3x2 dage og har følgende overskrifter:

 1. Narrative perspektiver på superviserende og vejledende samtaler
 2. Narrative perspektiver på misbrugsbehandling
 3. Narrative perspektiver på skriftlighed samt fremstilling af egen praksis 

Narrativ praksis er ikke bare en metode, det er også ideer der har betydning for det blik vi betragter hinanden og os selv med. Det intentionelle blik der skaber nysgerrighed og interesse for den andens perspektiv. Forandring kræver et sikkert sted at stå, og det betyder at vi skal tale med mennesker om hvor de står, inden vi kan begynde at "flytte" med dem. Bevidstheden om at der altid er magt tilstede, at magten er produktiv og at det betyder at vi altid kan forholde os til den. Identitet handler ikke om at få en skræddersyet fortælling om hvem man er og hvorfor, men om at få så mange nuancerede og forskellige fortællinger som muligt. Vi er ikke kun på en måde. Vi er alt muligt.

Formålet med dette forløb:

 • At deltagerne tilegner sig grundlæggende færdigheder i at udføre samtaler på et narrativt teoretisk og metodisk grundlag.
 • At deltagerne bliver i stand til at begrebsliggøre, teoretisere over og dokumentere egen praksis.
 • At deltagerne bliver i stand til at kvalificere samtaler om problemer og vanskeligheder.
 • At deltagerne bliver i stand til at opdage og anvende personlige erfaringer og fornemmelser i det pædagogiske arbejde og i kontaktpersonsarbejdet.
 • At deltagerne tilegner sig færdigheder i meningsskabelse, i at holde ud og i at bevare blikket for de små skridt i langstrakte og komplekse forløb.
 • At deltagerne opnår forståelse for og færdigheder i at håndtere kulturel dominans, magt og magtudøvelse i relationer.
 • At deltagerne opnår færdigheder til at kunne navigere i møder med samarbejdspartnere, familier, samt job og praktiksteder. 

Målgruppe:

Pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere, lærere, sundhedsplejersker, social- og sundhedsassistenter og andre faggrupper, som arbejder med børn, unge og/eller voksne. 

 Undervisningen består af:

 • Teoretisk og metodisk undervisning med udgangspunkt i den læste litteratur og i deltagernes praksis
 • Træning og øvelser i mindre grupper
 • Supervision i forhold til konkrete dilemmaer i arbejdet med unge og udsatte borgere.
 • Løbende drøftelser af teori og metode sat i relation til deltagernes praksis
 • Iværksættelse af eksperimenter på deltagernes arbejdspladser med relation til undervisningen 

Studiegrupper:

Ud over undervisningen på holdet mødes deltagerne i faste studiegrupper uden underviser imellem hver undervisningsgang. 5 dage på del 1 og 3 dage på del 2.

Studiegrupperne aftaler selv mødested og tid. På del 1 etableres studiegrupperne på den første undervisningsgang og på del 2 aftales studiegruppen mellem underviseren og deltagerne inden første mødegang. Således kan studiegruppen nå at mødes inden første mødegang. Studiegrupperne er obligatoriske. Formålet med studiegrupperne er at træne de narrative samtalekort, drøfte den læste litteratur samt at dele erfaringer med at omsætte metoderne til det pædagogiske arbejde.

Litteratur:

Grundbøger på del 1 er: White, Michael (2008): Kort over narrative landskaber. Hans Reitzels Forlag, samt Holmgren, Anette (2010): Fra terapi til pædagogik. Hans Reitzels Forlag.

Grundbøger på del 2 er: Holmgren, Anette (2008): Terapifortællinger - Narrativ terapi i praksis. Dansk Psykologisk forlag samt Morgan, Alice (2006): Narrative samtaler - En introduktion. Hans Reitzels. Derudover lægges artikler/litteratur i DISPUKs dropbox. Det forventes, at deltagerne selv anskaffer de bøger, der indgår i undervisningen. 

Breve:

Deltagerne skal skrive 6 bevidningsbreve i løbet af del 1, og 3 essays eller breve på del 2 der fokuserer på pointer fra den læste litteratur sat i relation til deltagernes arbejde.

Kursusbevis:

For at kunne erhverve sig et bevis på at have gennemført denne 12 dages uddannelse, del 1 og del 2, skal deltageren opfylde følgende krav:

 • Have deltaget i undervisningen i 10 ud af de 12 undervisningsdage (eller i tilsvarende kompenserende undervisning - efter aftale)
 • Have deltaget i øvelser, teamarbejde og drøftelser på holdet
 • Have modtaget supervision på holdet på egen praksis
 • Have deltaget i 6 af 8 studiegruppedage
 • Have skrevet alle brevene på forløbet
 • Have præsenteret egen praksis sat ind i narrativ teori og metode

Undervisningssted:

Undervisningen foregår på Restaurant Navigator, Marselisborg Havnevej 46D, 8000 Århus C

Underviser: 

Lone Kaae Morell. Lone har arbejdet med unge og udsatte borgere i mere end 30 år og er oprindelig uddannet pædagog. Lone er en fantastisk levende, begavet, kreativ og smittende formidler. Lone bor i Århus og er gift med Jan.


Underviser(e): Lone Kaae Morell
Datoer: Del 1 undervisning 2017-2018 (6dg): den 17/8, 29/9, 13/11, 16/1-2018, 5/3, 2/5.
Forslag til studiegruppedage 2017- 2018(3 timer): den 7/9, 26/10, 11/12, 6/2-2018, 12/4

Datoer for del 2 meldes ud i løbet af 2017.

Mødetid alle dage kl. 9.00 - 16.00.
Sted: Restaurant Navigator, Marselisborg Havnevej 46d, 8000 Aarhus C
Deltagerantal: Min. 12 - maks. 16 deltagere
Pris: kr. 12.250 inkl. moms for del 1 forfald 1/8-17. Del 2 kr. 12.250 incl. Moms. Man hæfter økonomisk kun for en del ad gangen
Tilmeldingsfrist: Den 25. juni 2017
Kursusnr.: 151-17
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Mette Agerbo på mail agerbo@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)
 

Underviser(e):

Lone Kaae Morell
Lone Kaae Morell
Læs mere

Narrative perspektiver og metoder i Pædagogisk rådgivning og samtaler med unge og udsatte borgere. Del 1 kan tages
selvstændigt
LEDIGE PLADSER, FORTSAT MULIGHED FOR TILMELDING

Underviser(e):
Lone Kaae Morell
Datoer:
Del 1 undervisning 2017-2018 (6dg): den 17/8, 29/9, 13/11, 16/1-2018, 5/3, 2/5.
Forslag til studiegruppedage 2017- 2018(3 timer): den 7/9, 26/10, 11/12, 6/2-2018, 12/4

Datoer for del 2 meldes ud i løbet af 2017.

Mødetid alle dage kl. 9.00 - 16.00.
Sted:
Århus
Deltagerantal.:
Min. 12 - maks. 16 deltagere
Pris.:
12.250 inkl. moms for del 1 forfald 1/8-17. Del 2 kr. 12.250 incl. Moms. Man hæfter økonomisk kun for en del ad gangen
Tilmeldingsfrist:
25. juni 2017
Kursusnr.:
151-17
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Mette Agerbo på mail agerbo@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

METTE AGERBO

Kursussekretær

agerbo@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Mette, hvis du er i tvivl:

Sted:

Restaurant Navigator
Marselisborg Havnevej 46D,
8000 Århus C
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk