DISPUK´S Psykoterapeutuddannelse

Start den 15. marts 2021, Snekkersten og Aarhus

Kursusnr.: 15-123 Tilmeld nu

Uddannelsens Opbygning

DISPUKs psykoterapeut uddannelse er opdelt i metodiske, teoretiske og tematiske temaer, og inddelt i en række undervisningsmoduler, hvori der indgår træning, supervision og egenterapi. Uddannelsens opbygning tager udgangspunkt i muligheden for kontinuerlig øget kvalificering af den studerendes psykoterapeutiske færdigheder, idet teori og metode for hvert år inddrages på stadig højere niveau og med stadig mere fokus på psykoterapeutiske færdigheder.

DEN 5 ÅRIGE UDDANNELSE:
Uddannelse består af følgende elementer: 
- 1-årig; Tværfagligt basisår: Narrativ samtalepraksis
- 2-årig overbygning; Tværfagligt 2.-3. år: Narrativ samtaleterapi 
- 2-årig overbygning; Tværfagligt 4.-5. år: Narrativ psykoterapi 

Det er kun muligt at følge overbygningen efter afsluttet basisår og det er kun muligt af fortsætte til certificeret psykoterapeut efter afsluttet 3.år.

BESKRIVELSE AF HVERT UDDANNELSESMODUL:
Hvert uddannelsesmodul: Basisåret, 2.-3. året, 4.-5.året har egne selvstændige beskrivelser, som findes på DISPUK's hjemmeside under modulnavnet. Her findes beskrivelse af program for hver undervisningsgang, formål med modulet, omfang og pensum, kursuslitteratur samt beskrivelse af modulets eksamen.

TIMEFORDELING:
Uddannelsen indeholder undervisning i narrativ terapi - teori og metode. Uddannelsen er gradvist bygget op og nye elementer bliver efterfulgt af træning, supervision og egenterapi. Der er mest egenterapi på uddannelsens 4. og 5. år.

Timerne er fordelt på følgende måde – 816 timer (lektioner á 45 min.) + 296 timer i studiegruppe

  • Egenterapi i gruppe 158 timer
  • Supervision i gruppe 208 timer
  • Teori og metode 450 timer
  • Studiegruppe (træning og teori) 296 timer

De enkelte modulers varighed er på 2 dage med ca. en måneds interval. Mellem modulerne mødes studerende én dag i studiegrupper. Hvis den studerende er fraværende mere end 8 timer på egenterapidagene i løbet af de 5 år, skal den studerende enten indhente disse timer på et andet hold eller selv sørge for indhentning af timerne eksternt (for egen beregning).
Den studerende må påregne tid til læsning af litteratur og samtaler/terapi med egne klienter, hvis dette ikke er muligt via den studerendes arbejde. Der skal påregnes ca. 1000 sider litteratur om året. Litteraturen bliver løbende ajourført, seneste litteraturliste kan ses nederst i denne beskrivelse.

EVALUERING, EKSAMEN OG CERTIFIKAT:
For at sikre den studerende størst muligt udbytte vil instituttets undervisere og supervisorer evaluere den enkeltes forløb i forbindelse med supervision og ved start af nyt uddannelsesår.

EKSAMEN:
Der vil i alt i udannelsesforløbet være 6 eksamener.
På 1. år er der en skriftlig eksamen (bestået/ikke bestået)
På 2. år er der en mundtlig eksamen, hvor den studerende skal vise eget terapeutisk arbejde (bestået/ikke bestået)
På 3. år er der en mundtlig og en skriftlig eksamen. (bestået/ikke bestået)
På 4. år er der en skriftlig eksamen
På 5. år er der afsluttende en skriftlig og en afsluttende mundtlig eksamen.

Samtlige skriftlige eksamener skal bevise, at den studerende er i stand til at arbejde både teoretisk og praktisk metodisk og kan koble disse dele, samt at den studerende er i stand til at reflektere over egen praksis. De mundtlige eksamener skal demonstrere terapeutiske færdigheder samt evner til at reflektere over egen praksis. Eksamener på 3.,4. og 5. år er alle bedømt af ekstern censor, som ikke har tilknytning til DISPUK. 1 og 2. års eksamen er internt bedømt.

Ved ikke bestået eksamen er der mulighed for vejledning og re-eksamination.

CERTIFIKAT:
Ved afslutningen af hvert år udstedes et bevis for deltagelse. Der udstedes et certifikat som exam. narrativ psykoterapeut, såfremt både teori og praksis er godkendt af instituttet og ved gennemførelse af hele uddannelsen på 5 år. Uddannelsesforløbet må som hovedregel max. tage den studerende 7 år. Såfremt den studerendes uddannelse strækker sig over mere end 7 år, skal der foreligge skriftlig dokumentation for, at den studerende i væsentligt grad har beskæftiget sig med psykoterapi i den mellemliggende periode. Såfremt den studerende ikke kan dokumentere ovenstående, kan det aftales at den studerende fx, tager et år om.

UNDERVISNINGSFORM:
På baggrund af den læste litteratur og på baggrund af de aktuelle temaer i de terapier, der arbejdes med og i de temaer de studerende arbejder med, vil undervisningen være gensidigt participatorisk - der søges etableret et "community of learning", et generativt læringsfællesskab. Undervisningsprincipperne er baseret på at underviserne ikke opfattes som enerådige eksperter, men det forventes, at alle studerende deltager aktivt i refleksions-, lærings- og træningsprocesserne. 

Det forventes, at de studerende fremlægger aspekter af den læste litteratur på holdet, og at de studerende til hver undervisningsgang skriver et refleksionspapir på 1 A4 sider om pointer i den læste litteratur eller pointer fra terapeutisk arbejde for at træne den skriftlige refleksion. 

FORMÅL:
Uddannelsens formål er at træne og uddanne den studerende til terapeutiske følgende færdigheder: At fordybe sig i den narrative og poststrukturalistiske psykoterapi's begreber og praksisformer

At udføre narrativ psykoterapi på et avanceret niveau ud fra et narrativt og poststrukturalistisk perspektiv.
At reflektere over eget psykoterapeutiske arbejde, herunder evner til at opdage og imødegå egne personlige temaer, når disse viser sig i det psykoterapeutiske arbejde
At arbejde med egne erfaringer og livsomstændigheder gennem psykoterapeutiske samtaler og skriftlige refleksioner
At reflektere over vigtige etiske begreber og forhold i relation til psykoterapi
At bevare overblik over den psykoterapeutiske proces
At styrke og opbygge begrebsdannelse og mening hos ”klienten”
At arbejde med etisk opmærksomhed, herunder reproduktion af dominerende kultur i de professionelle positioner
At positionere sig de-centreret i den terapeutiske proces At have blik og overblik for forskellige positioner og intentioner i arbejdet med grupper, herunder familier, samarbejdspartnere og kollegaer.

OPTAGELSESKRITERIER:
Der kan søges optagelse i henholdsvis kvote 1. og 2. Herudover er der mulighed for at søge optagelse på dispensation i kvote 3. Ved gennemførelse af ækvivalerende uddannelser, eller dele heraf, er det muligt at søge merit for gennemført og dokumenterbar studieaktivitet. Kvote 3 tildeles max. 20 % af studiepladserne.

Kvote 1
Ansøgere med en relevant lang (5 år) eller mellemlang (3 år) videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter som fx psykolog, læge, præst, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- og fysioterapeut eller pædagog. Herudover skal den studerende kunne dokumentere minimum 3 års relevant erhvervserfaring inden påbegyndelse af psykoterapeutuddannelsens 4.-5. år.

Kvote 2
Ansøgere med en videregående uddannelse (minimum professionsbachelorniveau,180 ECTS-point) der ikke er relevant og ikke af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter.

Optagelsen baseres på en personlig samtale eller telefonmøde, hvoraf alder, modenhed, motivation og erhvervserfaringer klarlægges med det formål at vurdere tilstrækkeligheden heraf. Den studerende skal kunne dokumentere minimum 3 års erhvervserfaring indenfor relevant fagområde inden påbegyndelse af psykoterapeutuddannelsens 4.-5. år.

Kvote 3 - optagelse på dispensation
Ansøgere tilhørende andre faggrupper, end dem der er uddannet ved de højere læreranstalter, kan evt. optages på dispensation ud fra en helhedsvurdering af den enkeltes kvalifikationer.

Optagelsen baseres  på en personlig samtale eller telefonmøde, hvoraf alder, modenhed, motivation og erhvervserfaringer klarlægges med det formål at vurdere tilstrækkeligheden heraf.

Helhedsvurderingen sker med udgangspunkt i en gennemgang af ansøgerens forudsætninger på følgende områder: alder, modenhed, erhvervserfaring, uddannelse og anden erfaring.

1) Alder
Ansøgeren er mindst 25 år når uddannelsen påbegyndes.

2) Modenhed
Ansøgeren har gennem livserfaring udviklet en modenhed, der kvalificerer til optagelse på studiet. Med udgangspunkt i dialog afgør uddannelsesstedet om ansøgeren har en veludviklet refleksion omkring egen livserfaring.

3) Erhvervserfaring
På en professionel måde at have arbejdet med andre mennesker i mindst 3 år indenfor f. eks ledelse, herunder også Human Ressource, konsulentvirksomhed, registreret alternativ behandling eller lignende.

4) Uddannelse
Ansøgeren som minimum har en 3-årig gymnasial uddannelse og kan dokumentere et vist kendskab til relevante psykologiske og terapeutiske teorier

MERIT:
Skriftlig dokumenteret undervisning fra andre evaluerede institutter, med narrativt fokus, kan suppleres med undervisning på DISPUK. Studerende på merit vil kunne få certifikat efter samlet 5 års uddannelse.

Såfremt der er givet dispensation for grunduddannelse (eller for anden uddannelse fra DISPUK) tidligere kan der ikke søges direkte optagelse efter gennemført 4.-5. året i Dansk Psykoterapeutforening. Der skal foreligge dispensationsbrev som indsendes til Dansk Psykoterapeutforening sammen med ansøgning. Dispensationsbrev laves af DISPUK.

UNDERVISNINGSSTED:
Undervisning foregår dels i Århus og dels i Snekkersten. Det er muligt at tage uddannelsens første 3 år i Århus. Uddannelsens 4. og 5. år udbydes kun i Snekkersten. (Ved min 6. deltagere fra Jylland, kan dele af 4. og 5. årets undervisning foregå i Århus). 4. året garanteres ikke opstart hvert år. Opstart ved minimum 12 deltagere.

UDDANNELSENS ORGANISERING:
Uddannelsesleder er cand.psych. Allan Holmgren, ejer og direktør i DISPUK. Ansvarlig for uddannelsens daglige varetagelse og faglige indhold, samt studievejledning, er cand.psych. Anette Holmgren, direktør i DISPUK. 

Undervisningen foretages primært af faste undervisere ansat i DISPUK og i mindre udstrækning af gæsteundervisere.

LITTERATUR:
(På underbeskrivelsen af det enkelte år, basisår, 2.-3. år og 4.-5. år, kan ses den specifikke fordeling af litteratur på de specifikke uddannelsesår)

Tryk Læs mere for en samlet litteraturliste basisåret, 2.-3. året og 4.-5. året i 2019


 

Underviser(e): Oplyses senere
Datoer: Start basisåret i Århus den 15. marts og den 24. marts 2021 i Snekkersten. Man tilmelder sig et modul ad gangen
Sted: DISPUK 1, Snekkersten Stationsvej 13, 3070 Snekkersten
Deltagerantal: Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris: 206.375 kr. inkl. moms for alle 5 år. Der gives 20 % rabat til ikke CVR registrerede privatbetalere (kr. 165.100,-)
Tilmeldingsfrist: Den 15. januar 2021
Kursusnr.: 15-123
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Mette Agerbo på mail agerbo@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Oplyses senere
Oplyses senere CV
Læs mere

DISPUK´S Psykoterapeutuddannelse

Underviser(e):
Oplyses senere
Datoer:
Start basisåret i Århus den 15. marts og den 24. marts 2021 i Snekkersten. Man tilmelder sig et modul ad gangen
Sted:
Snekkersten og Aarhus
Deltagerantal.:
Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris.:
206.375 inkl. moms for alle 5 år. Der gives 20 % rabat til ikke CVR registrerede privatbetalere (kr. 165.100,-)
Tilmeldingsfrist:
15. januar 2021
Kursusnr.:
15-123
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Mette Agerbo på mail agerbo@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

METTE AGERBO

Kursussekretær

agerbo@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Mette, hvis du er i tvivl:

Sted:

DISPUK 1
Snekkersten Stationsvej 13
3070 Snekkersten
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk