Narrativ procesledelse. Ny 1-årig narrativ leder- og konsulentuddannelse

Start den 23. april 2018, Århus

Kursusnr.: 501-18

Samtaler, møder, processer, konflikter og forandringer
Personlig og professionel udvikling og afklaring  

 Denne efteruddannelse henvender sig til:

 • Direktører, ledere, chefer og mellemledere med personaleansvar på alle niveauer i offentlig og privat virksomhed, som ønsker træning og fordybelse i en særlig effektiv og brugbar tilgang.
 • Interne og eksterne konsulenter, der ønsker at lære at beherske de narrative processtyringsmetoder, teknikker og teorier i relation til udviklingsforløb, konflikthåndtering og coaching samt
 • Personer som overvejer at blive leder 

Du lærer:

 • De narrative samtale- og procesmetoder i forhold til håndtering af både almindelig drift og i forhold til udviklingsaspekter, strategisk planlægning, coaching og konflikthåndtering.
 • Det teoretiske grundlag for de narrative metoder og narrativ psykologi.
 • Om de filosofiske perspektiver på bl.a. magt, identitet og subjektivitet.
 • Om filosoffen Ole Fogh Kirkebys perspektiv på ledelse og organisationsforståelse. Der vil især være fokus på hans begreb "translokutionaritet" som en måde at forstå den komplicerede meningsskabelsesproces.
 • Hvordan du coacher og styrer samtaler, møder og processer, så der skabes bevægelse.
 • At beherske og nørde med metoder og ”redskaber” relateret til konkret ledelsesmæssig og konsultativ praksis: Samtaler, coaching, møder, konflikter og organisationsforandringer.
 • Om forskellen på det narrative og poststrukturalistiske perspektiv sammenlignet med den systemiske, kognitive, anerkendende, løsningsfokuserede, socialkonstruktionistiske og psykoanalytiske metode og teori.
 • At bevare optimismen, letheden, glæden, håbet og det gode humør gennem at finde frem til, hvad der er vigtigt i livet. 

Om det narrative perspektiv:

Hemmeligheden i den narrative tilgang til ledelse og konsulentarbejde ligger i forståelsen af problemer. Når noget er problematisk, er der nemlig altid noget, der er vigtigt. Narrativ ledelse af processer handler derfor om at finde frem til det, som hver enkelt af de involverede tillægger værdi, og som de derfor synes er vigtigt. Dette aspekt overses alt for ofte, ja næsten altid i moderne ledelse. Man er så forhippet på at opstille mål og løse problemer, frem for at få en forståelse af, det som er vigtigt. Først når man kan formulere, hvad der er vigtigt kan man finde effektive og kreative udveje og tilgange til de problemer, der altid dukker op.

Det vigtigste som leder og konsulent er at medvirke til at opgradere menneskers erfaringer, skriver norsk samfunds teoris nestor Nils Christie. Det gør man ved at lade mennesker fortælle om deres praksis, om deres problemer, om det de kan (deres færdigheder) og om, hvad der er vigtigt for dem. Man bliver lille af ikke at blive hørt. Og ingen organisation er stærkere end sin svageste stemme.

Narrativ ledelse indebærer derfor at lære, at praktisere metoder således, at alle kan blive hørt. På den måde kan man introducere en demokratisk etik. Dermed skabes der et grundlag for meningsfuldhed, tryghed, intensitet – og humor. Og større effektivitet og mere arbejdsglæde. Det skal gøres i en stemning af: engagement, faglighed og medmenneskelighed. Når menneskers fortællinger bliver bevidnet, får de gyldighed. Ja, menneskers identitet afhænger i det hele taget af bekræftelse. Når menneskers fortællinger bliver bevidnet, får de en langt større autenticitet og gyldighed.

Det metodiske fokus på dette étårige forløb vil især være på:

 • Poetisering og Bevidning, hvormed man kan skabe reflekterende og kreerende processer, der på én gang både stabiliserer og skaber bevægelse hos personer og i organisationen
 • Eksternalisering frem for internalisering af problemer,
 • Genforfattende samtaler (HVAD-modellen), der styrker både lederens og medarbejdernes identitet og selvforståelse samt på
 • Medarbejdersamtaler
 • Møder
 • Konflikthåndtering og
 • Kreative og effektive metoder til design af praktiske organisationsudviklingsprocesser.

Deltagerne får mulighed for at få sparring i forhold til egne aktuelle både arbejdsmæssige og personlige problemstillinger.

Deltagerne træner deres samtalefærdigheder, så de både bliver bedre til at lytte og til at stille relevante og nysgerrige spørgsmål – frem for at falde i løsningsfælden.

Ved at gå på denne uddannelse bliver man bedre til at lede sig selv. Og dermed bliver man bedre til at lede andre.

Form:

Hver undervisningsgang vil indeholde

 • Oplæg fra underviseren
 • Litteraturbearbejdning & -refleksion.
 • Øvelser og træningsopgaver i forhold til det aktuelle tema
 • Konsultationer & coaching: Kursisterne vil i løbet af uddannelsen få mulighed for at få konsultationer og coaching på holdet og i studiegrupperne til problemstillinger, man aktuelt sidder med.   

 Uddannelsen tager teoretisk udgangspunkt i:

 • Teori om fortællinger og myter som identitetsskabende kraft.
 • Narrativ forståelsesform og praksis relateret til den amerikanske psykolog Jerome Bruners bøger om fortællinger, problemer, mening og handling.
 • Nietzsches filosofi, post-strukturalisme og diskurs-teori, som den er formuleret af bl.a. de franske filosoffer Michel Foucault og Gilles Deleuze.
 • Den australske terapeut Michael Whites praktiske anvisninger på den narrative psykologis og den poststrukturalistiske filosofis anvendelse i praksis.
 • Ideer om begrebsudvikling og kreativitet relateret til den russiske psykolog Vygotsky, samt
 • Radikal fænomenologi som den er formuleret af den danske ledelses- og organisationsfilosof professor Ole Fogh Kirkeby, CBS.
 • Allan Holmgrens artikler og kapitler om narrativ ledelse og coaching.

 Praktiske oplysninger:

 • 14 undervisningsdage fordelt på 2 moduler af 3 dages varighed 4 moduler af 2 dages varighed. I alt 112 lektioner.
 • 10 enkeltdage i mindre studiegrupper (uden underviser). I alt 40 lektioner. På disse dage drøftes den læste teori; der arbejdes med samtaleøvelser, med konsultationer i forhold til deltagernes praksis og med mindre opgaver på pågældende arbejdsplads. Grupperne mødes to hele dage mellem hver undervisningsgang - som regel på skift på hinandens arbejdspladser.
 • Til hver undervisningsgang læses ca. 100 siders litteratur på dansk. Læsning og litteraturforberedelse kræver ca. 3-4 timer om ugen, svarende til ca. 16-20 timer om måneden – eller en uge hver anden måned. 
 • Der udarbejdes flere skriftlige arbejder (breve og essays) på en til to sider, hvor den læste tekst sættes i relation til deltagerens egen praksis. Der skal cirka bruges 3 timer til hver undervisningsgang på disse breve og essays.
 • På den sidste undervisningsgang vil der være afsluttende præsentationer, hvor den enkelte kursist får lejlighed til at fortælle om noget af det, man har gjort i sit arbejde med inspiration fra undervisningen på uddannelsesforløbet.

Fortsættelse på 2. år:
Uddannelsesforløbet kan suppleres med et 2. år, som skal kun udbydes i Snekkersten. Det er ligeledes på 14 dage i moduler af 2-3 dages varighed.  

På lederuddannelsens 2. år, vil der være et større og mere dybtgående fokus på:

 • Deltagerens egen personlige udvikling. 
  Deltagerne får mulighed for, at fortælle historien om deres liv, så de kan få øje på de værdier, de har kæmpet for gennem deres liv og på de færdigheder, som de har udviklet i løbet af livet.  
 • Det filosofiske grundlag for den narrative tilgang. 
  Der vil være undervisning i nogle af Nietzsches, Foucaults og Deleuzes banebrydende og revolutionerende idéer. Dette vil give deltagerne en stærk filosofisk funderet baggrundsforståelse for den narrative praksis som leder – og som menneske. 
 • De større organisatoriske og kulturelle processer og strømninger ledelse foregår i. 
 • Håndtering af konflikter og et større kendskab til de narrative principper i mediation. 

Efter 2. året vil der mulighed for at indstille sig til en offentlig afsluttende præsentation (eksamen), hvor man modtager diplom, såfremt præsentationen godkendes som bestået. Der deltager både interne eksaminatorer og eksterne censorer ved præsentationen. Der orienteres om den afsluttende offentlige præsentation efter uddannelsesstart. 

Transport og overnatningsmuligheder i forbindelse med 2. året i Snekkersten:
Det tager 40 minutter med Øresundstoget fra Københavns hovedbanegård til Snekkersten station (60 min. fra Kastrup Lufthavn). Herfra er der kun 2 minutters gang til DISPUKs lokaler. På vores hjemmeside finder du nærliggende overnatningssteder. Læs mere om overnatning og anden praktisk info ved at klikke her

Du finder nærmere information om 2. året i Snekkersten på vores hjemmeside.  
 

Der er igennem årene opstået en tradition, hvor de kursister, der afslutter den 2-årige lederuddannelse, skriver breve til de kommende kursister. Her følger et lille udpluk, af hvad de skriver om uddannelsen:

 • En personlig dannelsesrejse.
 • At være leder, er til tider et ensomt job. En lederuddannelse på DISPUK er ”modgift” mod denne ensomhed.
 • Det kræver mod, at gøre noget andet end det man plejer. På uddannelsen bliver man udfordret på en omsorgsfuld og støttende måde, som hjælper til at skabe modet til at gøre noget andet. Studiegruppen er helt uundværlig her.
 • Det, at komme frem til en erkendelse af at man som leder ikke skal bære ansvaret alene, og at man ikke behøver at have et svar – en løsning på alt, blev skelsættende for mig som menneske og som leder.
 • Er meget begejstret for den flittige brug af citater, som er en vigtig del på uddannelsen. Et citat har den styrke, at det ofte siger ”det hele”. Fuldstændigt kort, klart og præcist beskriver et citat meningen med noget ofte meget komplekst i få velvalgte ord og sætninger.
 • Store ord fra en nordjyde som mig, og derfor har jeg selvfølgelig også tænkt over, om de var for store.... men det er de ikke... at deltage på DISPUKs leder- og konsulentuddannelse, gør ikke kun en til en bedre konsulent eller leder, det gør også en til et bedre menneske!
 • Vi ønsker næsten alle at få en facitliste på, om det vi gør, nu også er rigtigt nok. Vi skal stole på, at vores ideer og tanker er rigtige, og kan diskuteres måske. To oplysende, fantastiske turbulente, krævende spændende år, som jeg oplevede dem.
 • Dine medarbejdere og din organisation vil opleve, at du vender tilbage med inspiration til organisationen. Du vil udfordre dem med øvelser, interviews og nye forståelser og spørgsmål. De vil opleve at du bliver en anden leder med andre fornemmelser for hvilke kampe du skal kæmpe. Måske vil du helt stoppe med at kæmpe, og i stedet blive interesseret i problemernes effekter. Du vil medvirke til, at der bliver skabt rum for nye og andre fortællinger i din organisation.  
 • At der ikke er noget, der er mere sandhed end noget andet, eller mere rigtig eller forkert i udgangspunktet, giver en følelse af frihed og fremelsker en kreativitet som jeg er vild med. Det har skabt bevægelse og oplevelser i opgaveløsningen som jeg er meget ydmyg overfor, og som jeg bare må holde fast i - og insistere på.
 • Et mindset, jeg har turdet at kaste mig ud i - jeg kan flyve... 

Litteratur og bøger:

Oplyses efter sidste tilmeldingsfrist.

Underviser(e): Oplyses senere
Datoer: Datoer (14 dage): Den 23.-25/4 (3dg), 7.-8/6, 13.-14/8, 10.-11/9, 23.-24/10 og 5.-7/12 (3dg) 2018. Alle dage kl. 9-16

Studiegrupper (10 dage): Den 14/5, 4/6, 26/6, 10/8, 20/8, 7/9, 17/9, 10/10, 12/11 og 28/11-2018 (datoer kan ændres når grupperne er etableret, hvilket sker på den første mødegang)
Sted: Restaurant Navigator, Marselisborg Havnevej 46d, 8000 Aarhus C
Deltagerantal: Min. 16 - maks. 28 deltagere
Pris: kr. 56.875 kr. inkl. moms. Der gives 20% rabat til privatbetalende/ej cvr registrerede deltagere (kr. 45.500,-)
Tilmeldingsfrist: Den 1. februar 2018
Kursusnr.: 501-18
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Allan Holmgren
Allan Holmgren
Læs mere

Narrativ procesledelse. Ny 1-årig narrativ leder- og konsulentuddannelse

Underviser(e):
Oplyses senere
Datoer:
Datoer (14 dage): Den 23.-25/4 (3dg), 7.-8/6, 13.-14/8, 10.-11/9, 23.-24/10 og 5.-7/12 (3dg) 2018. Alle dage kl. 9-16

Studiegrupper (10 dage): Den 14/5, 4/6, 26/6, 10/8, 20/8, 7/9, 17/9, 10/10, 12/11 og 28/11-2018 (datoer kan ændres når grupperne er etableret, hvilket sker på den første mødegang)
Sted:
Århus
Deltagerantal.:
Min. 16 - maks. 28 deltagere
Pris.:
56.875 kr. inkl. moms. Der gives 20% rabat til privatbetalende/ej cvr registrerede deltagere (kr. 45.500,-)
Tilmeldingsfrist:
1. februar 2018
Kursusnr.:
501-18
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

JOAN BRUUN ANDERSEN

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Joan, hvis du er i tvivl:

Sted:

Restaurant Navigator
Marselisborg Havnevej 46D,
8000 Århus C
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk