Narrativ lederuddannelse (2-årig): Personlig ledelse, coaching og organisatorisk kompleksitet

Start den 28. februar 2018, Snekkersten

Kursusnr.: 500-18

Samtaler, møder, processer, konflikter og forandringer
Personlig og professionel udvikling og afklaring  

DISPUK's 2-årige efteruddannelse i narrativ ledelse er for ledere med personaleansvar på alle niveauer i offentlig og privat virksomhed, samt for personer, der overvejer at blive leder.

Formålet med denne efteruddannelse er, at give deltagerne en bedre forståelse af:

 • Sig selv som menneske og som leder.
 • Egne stærke såvel som sårbare sider.
 • Egen arbejdssituation.
 • Egen organisatorisk kompleksitet. 
 • De magtspil, man er en del af og som har reelle effekter på ens velbefindende.
 • Narrative metoder, der gør hverdagens relationer og begivenheder enklere at begå sig i,
  så man ikke bliver så påvirket, stresset og ensom.
 • Narrative og poststrukturalistiske begreber og teorier.

Uddannelsens udgangspunkt er: Først menneske – da leder. Man bliver nødt til at blive et bedre menneske for at blive en bedre leder. Derfor går den personlige udvikling hånd i hånd med den professionelle udvikling.

En lederuddannelse skal tage udgangspunkt i de konkrete problemer deltagerne sidder med. Den skal levere metoder, der kan skabe bevægelse i forhold til disse problemer. Og levere relevante begreber, der kan skabe forståelse for de konkrete problemer i en større kulturel sammenhæng.

På denne lederuddannelse lærer man de narrative metoder, der kan styrke både den personlige og den professionelle handlekraft. 

Det metodiske fokus på dette forløb vil især være på:  

 • Poetisering og bevidning, hvormed man kan skabe reflekterende og kreerende processer, der på én gang både stabiliserer og skaber bevægelse hos personer og i organisationen.
 • Eksternalisering frem for internalisering af problemer,
 • Genforfattende samtaler (HVAD-modellen), der styrker både lederens og medarbejdernes identitet og selvforståelse
 • Stilladserende samtaler (opbygning af begrebdannelse)
 • Dobbelt lytning
 • Hvordan man går fra problemer til værdier
 • Hvordan man kan skabe processer, der styrker sammenholdet og fællesskabet

Indhold:

 • Praktiske kommunikationsøvelser, hvorigennem man lærer, at mestre de narrative metoder.
 • Opgaver til hver gang, der består i at interviewe personer på sin arbejdsplads eller at skrive breve til personer på sin arbejdsplads på baggrund af den læste litteratur.
 • Læsning af teori om de narrative metoder, ledelsesfilosofi, kulturpsykologi og øvrige relevante tekster – både sekundær og primær litteratur.
 • Coaching til deltagerne i forhold til aktuelle problemstillinger.

Om uddannelsen i narrativ ledelse
For at kunne lede andre, må man kunne lede sig selv. Med et forbedret overblik gennem begreber, teori og metoder, der er umiddelbart anvendelige i praksis, bliver man som leder bedre til at

 • Samtale
 • Lytte
 • Indgå i ofte komplicerede og konfliktfyldte relationer
 • Træffe nøgterne beslutninger.

Enhver beslutning gør ondt. Derfor skal man som leder kunne klare at stå for skud, når man har truffet en ubehagelig beslutning. Det hjælper denne efteruddannelse dig med. Når man har truffet en beslutning, har man mistet taleretten. Så er det de andre, der kan brokke og beklage sig. Det kan ikke være anderledes.

Uddannelsen tager udgangspunkt i deltagernes praksis og konkrete problemstillinger, opgaver, værdier og udfordringer.

Den foregår på et teoretisk niveau svarende til en masteruddannelse. Teorien relateres gennem eksempler til praksis. Lederuddannelsen er emotionelt stimulerende - man får ganske enkelt mere glæde, energi og lyst til både at lede og til at leve ved at deltage på dette uddannelsesforløb. 

Efteruddannelsen styrker deltagernes bånd og relationer til alle i organisationen gennem unikke narrative metoder. Man kan kun lede mennesker, man er forbundet med. Først da kan man lede – at lede vil nemlig sige, at lede efter det, man endnu ikke har fundet. Ellers var der ingen grund til at lede.

Magt
I narrativ ledelse opfattes magt som et produktivt fænomen. Magten er hverken negativ eller positiv – den er produktiv. Der er magt i alle relationer. Den viser sig gennem det sprog, der anvendes og gennem de normer, der ligger i sproget. Efteruddannelsen er især optaget af moderne magt: Det er de normer, der styrer menneskers liv bag om deres ryg.

Meningsfulde fortællinger
Det er ikke tilstrækkeligt at skabe retning og mål, hvis der ikke er meningsfulde fortællinger relateret til arbejdet. En organisation uden fortællinger om fortiden og om de ups and downs, den har været igennem, er uden identitet og sammenhængskraft. Fremtiden styrkes gemmer meningsfulde fortællinger om fortiden. Og en stærk historie om fremtiden styrker nutiden. Man bliver ganske enkelt et bedre menneske af at gå på efteruddannelsen. Man kommer til at føle mere glæde og vitalitet. 

Uddannelsens historie
DISPUK's lederuddannelse er etableret i 1991 og ledes af direktør i DISPUK, adjungeret professor og ekstern lektor ved CBS, mag.art. i psykologi, autoriseret psykolog Allan Holmgren. Han har skrevet talrige kapitler og artikler om ledelse, coaching, organisatorisk kompleksitet, narrativ psykologi, terapi og supervision. Han er specialist og supervisor i psykoterapi og i arbejds- og organisationspsykologi.

Praktiske oplysninger:

 • 15 undervisningsdage pr. år fordelt på hhv. 2 moduler af 3 dages varighed og 4 moduler af 2 dages varighed. Herudover en enkelt dag, hvor deltagerne overværer de afsluttende præsentationer: 120 lektioner pr. år.
 • 10 enkeltdage pr. år i mindre studiegrupper (uden underviser): 80 lektioner pr. år.
  På disse dage drøftes den læste teori; der arbejdes med samtaleøvelser, med konsultationer i forhold til deltagernes praksis og med mindre opgaver på pågældende arbejdsplads. Grupperne mødes to gange mellem hver undervisningsgang - som regel på skift på hinandens arbejdspladser.
 • Til hver undervisningsgang læses der ca.100-200 siders litteratur på dansk. Læsning og litteraturforberedelse kræver ca. 3-4 timer om ugen, svarende til ca. 16-20 timer om måneden – eller en uge hver anden måned. 
 • Der udarbejdes flere skriftlige arbejder (breve og essays) på 1-2 sider, hvor den læste tekst sættes i relation til deltagerens egen praksis. Der skal cirka bruges 3 timer til hver undervisningsgang på disse breve og essays.
 • Der skal indimellem udføres mindre interviewøvelser og opgaver på deltagernes arbejdsplads som lektier til næste gang.
 • Som noget nyt på denne efteruddannelse, skal man på 2. året besøge en medkursist på dennes arbejdsplads1-2 dage. Her skal der stilles en række spørgsmål, som man er nysgerrig på at undersøge nærmere, relateret til ens eget arbejde. Der er tale om narrativ forskning. Man skal skrive en ”bevidningsrapport” til den arbejdsplads, man besøger i forhold til, hvad man bliver inspireret af ved besøget. 
 • På den sidste undervisningsgang (på 2. året) vil der være afsluttende præsentationer, hvor den enkelte kursist får lejlighed til at fortælle om noget af det, man har gjort i sit arbejde med inspiration fra undervisningen på lederuddannelsesforløbet. Ligesom håndværkeren, der præsenterer sit svendestykke, vil deltagerne have mulighed for at fortælle/fremlægge en del af deres ledelsespraksis og kan på den måde binde en sløjfe på de 2 års læring, bevægelse og erfaringer og reflektere over disse.
 • Efter afslutningen af de 2 års undervisning, kan deltagerne indstille sig til en mere formel afsluttende præsentation (eksamen). Den foregår enten i en traditionel form med et skriftligt arbejde på ca. 20 sider og en mundtlig forelæsning – eller med synopsisformen med en mundtlig refleksion over to mindre skriftlige oplæg. Yderligere information omkring denne afsluttende ceremoni gives efter uddannelsesstart

Hver undervisningsgang vil indeholde

 • Oplæg fra underviserne
 • Litteraturbearbejdning bl.a. gennem arbejde med centrale citater fra litteraturen.
 • Øvelser og træningsopgaver i forhold til det aktuelle tema.
 • Coaching og konsultationer: Kursisterne vil i løbet af uddannelsen få talrige coachingkonsultationer til problemstillinger, man aktuelt sidder med.
 • Relatering af uddannelsesforløbet til deltagernes aktuelle ledelsesopgaver.
 • Gennemgang af de breve deltagerne skriver til medarbejdere, chefer, venner og familie i løbet af forløbet.
 • Drøftelser af personligt relaterede professionelle problemstillinger, hvor egne problemer, egen person, sårbarhed, livstemaer, ”blå mærker”, ”allergier” og irritationer kan drøftes.
 • Der vil være mulighed for at kolleger, chefer og/eller medarbejdere kan deltage i coachingkonsultationer på holdet. 

 Uddannelsen tager teoretisk udgangspunkt i:

 • Teori om fortællinger og myter som identitetsskabende kraft.
 • Narrativ forståelsesform og praksis relateret til den amerikanske psykolog Jerome Bruners bøger om fortællinger, problemer, mening og handling.
 • Nietzsches filosofi, post-strukturalisme og diskurs-teori, som den er formuleret af bl.a. de franske filosoffer Michel Foucault og Gilles Deleuze.
 • Den australske terapeut Michael Whites praktiske anvisninger på den narrative psykologis og den poststrukturalistiske filosofis anvendelse i praksis.
 • Ideer om begrebsudvikling og kreativitet relateret til den russiske psykolog Vygotsky, samt
 • Radikal fænomenologi som den er formuleret af den danske ledelses- og organisationsfilosof professor Ole Fogh Kirkeby, CBS.
 • Allan Holmgrens artikler og kapitler om narrativ ledelse og coaching.

Der er igennem årene opstået en tradition, hvor de kursister, der afslutter den 2-årige lederuddannelse, skriver breve til de kommende kursister. Her følger et lille udpluk, af hvad de skriver om uddannelsen:

 • En personlig dannelsesrejse.
 • At være leder, er til tider et ensomt job. En lederuddannelse på DISPUK er ”modgift” mod denne ensomhed.
 • Det kræver mod, at gøre noget andet end det man plejer. På uddannelsen bliver man udfordret på en omsorgsfuld og støttende måde, som hjælper til at skabe modet til at gøre noget andet. Studiegruppen er helt uundværlig her.
 • Det, at komme frem til en erkendelse af at man som leder ikke skal bære ansvaret alene, og at man ikke behøver at have et svar – en løsning på alt, blev skelsættende for mig som menneske og som leder.
 • Er meget begejstret for den flittige brug af citater, som er en vigtig del på uddannelsen. Et citat har den styrke, at det ofte siger ”det hele”. Fuldstændigt kort, klart og præcist beskriver et citat meningen med noget ofte meget komplekst i få velvalgte ord og sætninger.
 • Store ord fra en nordjyde som mig, og derfor har jeg selvfølgelig også tænkt over, om de var for store.... men det er de ikke... at deltage på DISPUKs leder- og konsulentuddannelse, gør ikke kun en til en bedre konsulent eller leder, det gør også en til et bedre menneske!
 • Vi ønsker næsten alle at få en facitliste på, om det vi gør, nu også er rigtigt nok. Vi skal stole på, at vores ideer og tanker er rigtige, og kan diskuteres måske. To oplysende, fantastiske turbulente, krævende spændende år, som jeg oplevede dem.
 • Dine medarbejdere og din organisation vil opleve, at du vender tilbage med inspiration til organisationen. Du vil udfordre dem med øvelser, interviews og nye forståelser og spørgsmål. De vil opleve at du bliver en anden leder med andre fornemmelser for hvilke kampe du skal kæmpe. Måske vil du helt stoppe med at kæmpe, og i stedet blive interesseret i problemernes effekter. Du vil medvirke til, at der bliver skabt rum for nye og andre fortællinger i din organisation.  
 • At der ikke er noget, der er mere sandhed end noget andet, eller mere rigtig eller forkert i udgangspunktet, giver en følelse af frihed og fremelsker en kreativitet som jeg er vild med. Det har skabt bevægelse og oplevelser i opgaveløsningen som jeg er meget ydmyg overfor, og som jeg bare må holde fast i - og insistere på.
 • Et mindset, jeg har turdet at kaste mig ud i - jeg kan flyve...

Litteratur og bøger:
Oplyses efter sidste tilmeldingsfrist.  

Transport og evt. overnatningsmuligheder i forbindelse med uddannelse i Snekkersten:
Det tager 40 minutter med Øresundstoget fra Københavns hovedbanegård til Snekkersten station (60 min. fra Kastrup Lufthavn). Herfra er der kun 2 minutters gang til DISPUKs lokaler. På vores hjemmeside finder du nærliggende overnatningssteder. Læs mere om overnatning og anden praktisk info ved at klikke her 

Underviser(e): Allan Holmgren
Datoer: Datoer 2018 (14 dg): Den 28/2+1.-2/3 (3dg), 31/5+1/6, 16-17/8, 23.-14/9, 25.-26/10 og 10.-12/12 (3dg), kl. 9-16

Studiegrupper 2018 (10 dage): Den 20/3, 18/4, 8/6, 10/8, 24/8, 4/9, 26/9, 9/10, 30/10 og 20/11 (datoer kan ændres når grupperne er etableret, hvilket sker på den første mødegang)

Datoer for 2019 oplyses sommeren 2018.
Sted: DISPUK 2, Strandvejen 202a+b, 3070 Snekkersten
Deltagerantal: Min. 16 - maks. 28 deltagere
Pris: kr. 56.875 kr. inkl. moms. pr. år. Der gives 20% rabat til privatbetalende/ej cvr registrerede deltagere (kr. 45.500,- pr. år)
Tilmeldingsfrist: Den 1. december 2017
Kursusnr.: 500-18
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

 

Underviser(e):

Allan Holmgren
Allan Holmgren
Læs mere

Narrativ lederuddannelse (2-årig): Personlig ledelse, coaching og organisatorisk kompleksitet

Underviser(e):
Allan Holmgren
Datoer:
Datoer 2018 (14 dg): Den 28/2+1.-2/3 (3dg), 31/5+1/6, 16-17/8, 23.-14/9, 25.-26/10 og 10.-12/12 (3dg), kl. 9-16

Studiegrupper 2018 (10 dage): Den 20/3, 18/4, 8/6, 10/8, 24/8, 4/9, 26/9, 9/10, 30/10 og 20/11 (datoer kan ændres når grupperne er etableret, hvilket sker på den første mødegang)

Datoer for 2019 oplyses sommeren 2018.
Sted:
Snekkersten
Deltagerantal.:
Min. 16 - maks. 28 deltagere
Pris.:
56.875 kr. inkl. moms. pr. år. Der gives 20% rabat til privatbetalende/ej cvr registrerede deltagere (kr. 45.500,- pr. år)
Tilmeldingsfrist:
1. december 2017
Kursusnr.:
500-18
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

JOAN BRUUN ANDERSEN

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Joan, hvis du er i tvivl:

Sted:

DISPUK 2
Strandvejen 202 A + B
3070 Snekkersten
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk